InFocus ScreenPlay SP5700 User Manual

InFocus Projector SP5700 Operation & user’s manual Free PDF Download on Guides-Base.com

InFocus SP5700 Projector PDF Operation & user’s manual

  • Model: SP5700
  • Brand: InFocus
  • Type: Operation & user’s manual
  • Category: Projector
  • File Size:
  • No. of pages: 39
Download InFocus SP5700 PDF Manual

Also for InFocus SP5700:

InFocus SP5700 Summary of Contents:

Page view Summary of Page's Content
1 Page 1 of InFocus SP5700 Operation & user’s manual

SP5700 User’s Guide InFocus Corporation In the Americas: 27700B SW Parkway Avenue Wilsonville, Oregon 97070-9215 1-800-294-6400 • 503-685-8888 Fax: 503-685-8887 http://www.infocus.com [ English • Français • Deutsch • Español • Italiano • Norsk ] User’s Guide ScreenPlay 5700 In Europe: InFocus International B.V. Strawinskylaan 585 1077 XX Amsterdam The Netherlands Phone: (31) 20 5792000 Fax: (31) 20 5792999 In Asia: 238A T (...)

2 Page 2 of InFocus SP5700 Operation & user’s manual

InFocus SP5700 Operation & user’s manual N abrqp`e §ÄÉêÉáåëíáããìåÖëÉêâä®êìåÖ eÉêëíÉääÉêW=fåcçÅìë=`çêéçê~íáçåI=OTTMM_=pt=m~êâï~ó=^îÉK=táäëçåîáääÉI=lêÉÖçå=VTMTM= rp^ bìêçé®áëÅÜÉ=káÉÇÉêä~ëëìåÖW=píê~ïáåëâóä~~å=RURI=NMTT=uu=^ãëíÉêÇ~ãI=káÉÇÉêä~åÇÉ táê=Éêâä®êÉåI=Ç~ëë=ÇÉê=pÅêÉÉåmä~ó=RTMM=mêçàÉâíçê=ÇáÉ=ÑçäÖÉåÇÉå=aáêÉâíáîÉ (...)

3 Page 3 of InFocus SP5700 Operation & user’s manual

InFocus SP5700 Manual O fåÜ~äíëîÉêòÉáÅÜåáë báåÑΩÜêìåÖ= P ^ìÑëíÉääÉå=ÇÉë=mêçàÉâíçêë= R sáÇÉçîÉêÄáåÇìåÖÉå= S ^åëÅÜäáÉ≈Éå=ÉáåÉë=sáÇÉçÖÉê®íÉë= T ^åòÉáÖÉå=ÉáåÉë=sáÇÉçÄáäÇÉë= U ^åëÅÜäáÉ≈Éå=ÉáåÉë=`çãéìíÉêë= NM ^ÄëÅÜ~äíÉå=ÇÉë=mêçàÉâíçêë= NN cÉÜäÉêÄÉÜÉÄìåÖ=ÑΩê=ÇáÉ=báåêáÅÜíìåÖ= NN sÉ (...)

4 Page 4 of InFocus SP5700 Operation & user’s manual

InFocus SP5700 Operation & user’s manual P báåÑΩÜêìåÖ táê=Öê~íìäáÉêÉå=òìê=fÜêÉê=t~Üä=ÉáåÉë=ÜÉêîçêê~ÖÉåÇÉå=ÇáÖáí~äÉå=_áäÇéêçàÉâJ íáçåëÖÉê®íÉëK=fÜê=åÉìÉê=mêçàÉâíçê=pÅêÉÉåmä~ó»=RTMM=îçå=fåcçÅìë ∆ =áëí=ëéÉòJ áÉää=ÑΩê=ÇÉå=báåë~íò=áã=eÉáãâáåç=îçêÖÉëÉÜÉåK=aÉê=pÅêÉÉåmä~ó=RTMM=ëÉíòí=ÇÉå= pí~åÇ~êÇ=ÑΩê=ÇáÖá (...)

5 Page 5 of InFocus SP5700 Operation & user’s manual

SP5700 Q ^åëÅÜäìëëÑÉäÇ aÉê=mêçàÉâíçê=îÉêÑΩÖí=ΩÄÉê=~ÅÜí=îÉêëÅÜáÉÇÉåÉ=sáÇÉç~åëÅÜäΩëëÉW= √ O=hçãéçåÉåíJo`^ √O=pJsáÇÉç √ N=`çãéçëáíÉJo`^ √ N=jNJa^=EeaI=asf=ìåÇ=`çãéìíÉêF √ N=sbp^=EeaI=eaJhçãéçåÉåí=ìåÇ=`çãéìíÉêF √ N=hçãéçåÉåíJaR ^ì≈ÉêÇÉã=áëí=ÉáåÉ=jáåáÄìÅÜëÉ=ÑΩê=Éáå=káäÉëJ=çÇÉê=u~ (...)

6 Page 6 of InFocus SP5700 Operation & user’s manual

SP5700 R ^ìÑëíÉääÉå=ÇÉë=mêçàÉâíçêë _Éáã=^ìÑëíÉääÉå=ÇÉë=mêçàÉâíçêë=áëí=ÉáåÉ=oÉáÜÉ=îçå=c~âíçêÉå=òì=ÄÉ~ÅÜíÉåI=ìK~K= ÇáÉ=cçêã=ìåÇ=dê∏≈É=ÇÉê=iÉáåï~åÇI=ÇáÉ=mçëáíáçå=ÇÉê=kÉíòëíÉÅâÉê=ëçïáÉ=ÇáÉ= båíÑÉêåìåÖ=òïáëÅÜÉå=ÇÉã=mêçàÉâíçê=ìåÇ=ÇÉã=oÉëí=ÇÉê=^åä~ÖÉK=eáÉê=ëáåÇ= ÉáåáÖ (...)

7 Page 7 of InFocus SP5700 Operation & user’s manual

InFocus SP5700 Projector Manual S sáÇÉçîÉêÄáåÇìåÖÉå páÉ=â∏ååÉå=sáÇÉçêÉâçêÇÉêI=asaJmä~óÉêI=sáÇÉçâ~ãÉê~ëI=ÇáÖáí~äÉ=h~ãÉê~ëI= sáÇÉçëéáÉäÉI= eaqsJbãéÑ®åÖÉê=ìåÇ=cÉêåëÉÜÉãéÑ®åÖÉê=~å=ÇÉå=mêçàÉâíçê= ~åëÅÜäáÉ≈ÉåK=Ebë=áëí=åáÅÜí=ã∏ÖäáÅÜI=Ç~ë=hç~ñá~äâ~ÄÉä=ÇÉê=h~ÄÉäJ=çÇÉê=p~íÉäJ äáíÉåÑáêã~=ÇáêÉâí=~åòìëÅ (...)

8 Page 8 of InFocus SP5700 Operation & user’s manual

InFocus SP5700 Operation & user’s manual T ^åëÅÜäáÉ≈Éå=ÉáåÉë=sáÇÉçÖÉê®íÉë c~ääë=fÜê=sáÇÉçÖÉê®í=ãÉÜê=~äë=ÉáåÉå=^ìëÖ~åÖ=~ìÑï ÉáëíI=îÉêïÉåÇÉå=páÉ=ÇÉå= ^ìëÖ~åÖ=ãáí=ÇÉê=Ü∏ÅÜëíÉå=nì~äáí®íK=asfJsáÇÉç=Ü~í=ÇáÉ=ÄÉëíÉ=nì~äáí®íI= ÖÉÑçäÖí=îçå=hçãéçåÉåíJsáÇÉçI=pJsáÇÉç=ìåÇ=`çãéçëáíÉJsáÇÉçK= c~ääë=Ç~ë=sáÇÉçÖÉê®í=hç (...)

9 Page 9 of InFocus SP5700 Operation & user’s manual

InFocus SP5700 Operation & user’s manual U ^åòÉáÖÉå=ÉáåÉë=sáÇÉçÄáäÇÉë båíÑÉêåÉå=páÉ=ÇáÉ=iáåëÉå~ÄÇÉÅâìåÖK= aêΩÅâÉå=páÉ=ÇáÉ=mçïÉê=çÄÉå=~ã=mêçàÉâíçêK aÉê=mêçàÉâíçê=ÖáÄí=ÉáåÉå=pí~êííçå=~ÄI=Ñ~ääë=ÇáÉëÉ=cìåâíáçå=~âíáîáÉêí=áëí= EpÉáíÉ OUFK=aáÉ=ibaJ^åòÉáÖÉ=Ääáåâí=ÖêΩåI=ìåÇ=ÇáÉ=sÉåíáä~íçêÉå=ä~ìÑÉå=~åK= tÉåå=Ç (...)

10 Page 10 of InFocus SP5700 Operation & user’s manual

InFocus SP5700 Operation & user’s manual V píÉääÉå=páÉ=ÇáÉ=wççãJ=çÇÉê=cçâìëêáåÖÉ=ÉáåI=áåÇÉã=páÉ=Ç~ê~å=ÇêÉÜÉåI=Äáë=ÇáÉ= ÖÉïΩåëÅÜíÉ=dê∏≈É=ìåÇ=pÅÜ®êÑÉ=ÉêêÉáÅÜí=áëíK c~ääë=Ç~ë=_áäÇ=åáÅÜí=èì~Çê~íáëÅÜ=áëíI=îÉêïÉåÇÉå=páÉ=ÇáÉ=q~ëíÉå=~ìÑ=ÇÉã= q~ëíÉåÑÉäÇ=òìê=hÉóëíçåÉJbáåëíÉääìåÖK=aêΩÅâÉå=páÉ=~ìÑ=ÇáÉ=çÄÉêÉ= (...)

11 Page 11 of InFocus SP5700 Operation & user’s manual

InFocus SP5700 Operation & user’s manual NM ^åëÅÜäáÉ≈Éå=ÉáåÉë=`çãéìíÉêë pÅÜäáÉ≈Éå=páÉ=ÉåíïÉÇÉê=Éáå=sbp^J=çÇÉê=jNJh~ÄÉä=~å=ÇÉå=ÉåíëéêÉÅÜÉåÇÉå= mêçàÉâíçê~åëÅÜäìëë=~åK=pÅÜäáÉ≈Éå=páÉ=Ç~ë=~åÇÉêÉ=båÇÉ=ÇÉë=h~ÄÉäë=~ã= sáÇÉç~åëÅÜäìëë=ÇÉë=` çãéìíÉêë=~åK=tÉåå=páÉ=ÉáåÉå=aÉëâíçéJ`çãéìíÉê= îÉêïÉåÇÉåI=ãΩëëÉå=páÉ= (...)

12 Page 12 of InFocus SP5700 Operation & user’s manual

InFocus SP5700 Operation & user’s manual NN ^ÄëÅÜ~äíÉå=ÇÉë=mêçàÉâíçêë píêçã=ëé~êÉå aÉê=mêçàÉâíçê=îÉêÑΩÖí=ΩÄÉê=ÉáåÉ=píêçãëé~êÑìåâíáçå=áã=póëíÉããÉåΩI=ïÉäÅÜÉ= ÇáÉ=i~ãéÉ=~ìíçã~íáëÅÜ=~ÄëÅÜ~äíÉíI=ïÉåå=ÑΩê=OM=jáåìíÉå=âÉáå=páÖå~ä= ÑÉëíÖÉëíÉääí=ïáêÇK=k~ÅÜ=òÉÜå=ïÉáíÉêÉå=jáåìíÉå=çÜåÉ=páÖå~ä=ëÅÜ~äíÉí=ëáÅ (...)

13 Page 13 of InFocus SP5700 Operation & user’s manual

InFocus SP5700 Projector Manual NO mêçÄäÉã= i∏ëìåÖ bêÖÉÄåáë hÉáå=pí~êíÄáäÇëÅÜáêã kÉíòâ~ÄÉä=~åëÅÜäáÉ≈Éå=ìåÇ= iáåëÉå~ÄÇÉÅâìåÖ=ÉåíÑÉêåÉå mçïÉê=ÇêΩÅâÉå oáÅÜíáÖÉë=_áäÇ a~ë=_áäÇ=áëí=åáÅÜí=~ìÑ=ÇÉê=iÉáåï~åÇ=òÉåíêáÉêí sÉêëÅÜáÉÄÉå=páÉ=ÇÉå=mêçàÉâíçêX=ëíÉääÉå=páÉ= wççã=ìåÇ=e∏ÜÉ=ÉáåK oáÅÜíáÖÉë=_á (...)

14 Page 14 of InFocus SP5700 Operation & user’s manual

SP5700 NP _áäÇ=áëí=åáÅÜí=èì~Çê~íáëÅÜ píÉääÉå=páÉ=hÉóëíçåÉ=~ìÑ=ÇÉã=q~ëíÉåÑÉäÇ=ÉáåK nì~Çê~íáëÅÜÉë=_áäÇ _áäÇ=é~ëëí=åáÅÜí=~ìÑ=NSWV=iÉáåï~åÇ ûåÇÉêå=páÉ=ÇáÉ=^ëéÉâíê~íÉ=áã=jÉåΩ=ł_áäÇ=[= ^ëéÉâíê~íÉ=~ìÑ=NSWVK oáÅÜíáÖÉë=_áäÇ sÉêòÉêêíÉê=_áäÇê~åÇ ^âíáîáÉêÉå=páÉ=ÇáÉ=cìåâíáçå=łlîÉêë (...)

15 Page 15 of InFocus SP5700 Operation & user’s manual

SP5700 NQ NK=aáÉ=éêçàáòáÉêíÉå=c~êÄÉå=ëíáããÉå=åáÅÜí=ãáí=ÇÉê= nìÉääÉ=ΩÄÉêÉáåK OK=aáÉ=c~êÄÉå=ëáåÇ=îÉêï~ëÅÜÉå=çÇÉê=òì=âê®ÑíáÖK PK=a~ë=_áäÇ=îçå=ÉáåÉê=hçãéçåÉåíJnìÉääÉ=Ü~í=ÉáåÉå= dêΩåëíáÅÜK NK=píÉääÉå=páÉ=c~êÄÉI=c~êÄíçåI= c~êÄíÉãéÉê~íìêI=eÉääáÖâÉáí=ìåÇ=hçåíê~ëí=áå= ÇÉå=Éåíëé (...)

16 Page 16 of InFocus SP5700 Operation & user’s manual

InFocus SP5700 Projector Manual NR a~ë=sáÇÉçÄáäÇ=áëí=îÉêòÉêêí=ìåÇ=Ñê~ÖãÉåíáÉêí ûåÇÉêå=páÉ=ÇÉå=sáÇÉçëí~Ç~êÇ=áã=jÉåΩ= ł_áäÇ=[=bêïÉáíÉêíK oáÅÜíáÖÉë=_áäÇ aáÉ=i~ãéÉ=äÉìÅÜíÉí=åáÅÜí=~ìÑI=ÇáÉ=ibaJ^åòÉáÖÉ= Ääáåâí=êçí=EpÉáíÉ NNF sÉêÖÉïáëëÉêå=páÉ=ëáÅÜI=Ç~ëë=ÇáÉ= iìÑí∏ÑÑåìåÖÉå=åáÅÜí=ÄäçÅâáÉêí=ëáåÇK=i~ (...)

17 Page 17 of InFocus SP5700 Operation & user’s manual

InFocus SP5700 Manual NS cÉÜäÉêÄÉÜÉÄìåÖ=ÇÉë=`çãéìíÉêë kìê=ÇÉê=pí~êíÄáäÇëÅÜáêã=ÉêëÅÜÉáåí pçìêÅÉJq~ëíÉ=ÇêΩÅâÉå= bñíÉêåÉå=^åëÅÜäìëë=ÇÉë=i~éíçéë=~âíáîáÉêÉåI mêçàáòáÉêíÉë=`çãéìíÉêÄáäÇ hÉáå=`çãéìíÉêÄáäÇI=åìê=ÇÉê=qÉñí=łpáÖå~ä=~ì≈ÉêÜ~äÄ= ÇÉê=oÉáÅÜïÉáíÉ= píÉääÉå=páÉ=ÇáÉ=_áäÇïáÉÇÉ (...)

18 Page 18 of InFocus SP5700 Operation & user’s manual

InFocus SP5700 Projector Manual NT qêÉíÉå=áããÉê=åçÅÜ=mêçÄäÉãÉ=~ìÑ\ c~ääë=páÉ=eáäÑÉ=ÄÉå∏íáÖÉåI=ïÉåÇÉå=páÉ=ëáÅÜ=ÇáêÉâí=~å=ÇÉå=hìåÇÉåÇáÉåëí=îçå= fåcçÅìë=ìåíÉê=ÇÉê=kìããÉê=NJUMMJTVVJVVNNK=råíÉêëíΩíòìåÖ=áëí=îçå= jçåí~Öë=Äáë=cêÉáí~Öë=îçå=SKMM=rÜê=Äáë=NUKMM=rÜê=mpq=âçëíÉåäçë=îÉêÑΩÖÄ~êK= ^ì≈ÉêÜ~äÄ=ÇÉê=åçêã~ (...)

19 Page 19 of InFocus SP5700 Operation & user’s manual

SP5700 NU sÉêïÉåÇÉå=ÇÉë=q~ëíÉåÑÉäÇÉë aáÉ=ãÉáëíÉå=q~ëíÉå=ïÉêÇÉå=áå=~åÇÉêÉå=^ÄëÅÜåáííÉå=ÇÉí~áääáÉêí=ÄÉëÅÜêáÉÄÉåK= bë=ÑçäÖí=ÉáåÉ=âìêòÉ=cìåâíáçåëΩÄÉêëáÅÜíW kÉíòí~ëíÉ=EmçïÉêF=Ó=pÅÜ~äíÉí=ÇÉå=mêçàÉâíçê=Éáå=EpÉáíÉ UF=ìåÇ=~ìë=EpÉáíÉ UFK jÉåì=Ó=£ÑÑåÉí=ÇáÉ=_áäÇëÅÜáêããÉåΩë= (...)

20 Page 20 of InFocus SP5700 Operation & user’s manual

InFocus SP5700 Operation & user’s manual NV sÉêïÉåÇÉå=ÇÉê=cÉêåÄÉÇáÉåìåÖ aáÉ=cÉêåÄÉÇáÉåìåÖ=îÉêïÉåÇÉí=òïÉá=EOF=áã=iáÉÑÉêìãÑ~åÖ=ÉåíÜ~äíÉåÉ=^^^J _~ííÉêáÉåK=páÉ=â∏ååÉå=ÉáåÑ~ÅÜ=ÉáåÖÉëÉíòí=ïÉêÇÉåK=båíÑÉêåÉå=páÉ=Ç~òì=ÇáÉ= ÜáåíÉêÉ=^Ä ÇÉÅâìåÖ=ÇÉê=cÉêåÄÉÇáÉåìåÖI=êáÅÜíÉå=páÉ=ÇáÉ=mäìëJ=ìåÇ=jáåìëéçäÉ= ÇÉê=_~í (...)

21 Page 21 of InFocus SP5700 Operation & user’s manual

InFocus SP5700 Manual OM léíáãáÉêÉå=îçå=sáÇÉçÄáäÇÉêå tÉåå=Ç~ë=sáÇÉçÖÉê®í=êáÅÜíáÖ=~åÖÉëÅÜäçëëÉå=áëí=ìåÇ=Ç~ë=_áäÇ=~ìÑ=ÇÉã= _áäÇëÅÜáêã=~åÖÉòÉáÖí=ïáêÇI=â∏ååÉå=páÉ=Ç~ë=_áäÇ=ãáíÜáäÑÉ=ÇÉê= _áäÇëÅÜáêããÉåΩë=çéíáãáÉêÉåK=^ääÖÉãÉáåÉ=fåÑçêã~íáçåÉå=òìê=sÉêïÉåÇìåÖ= ÇÉê=jÉåΩë=ÑáåÇÉå=páÉ (...)

22 Page 22 of InFocus SP5700 Operation & user’s manual

InFocus SP5700 Operation & user’s manual ON sÉêïÉåÇÉå=ÇÉê=jÉåΩë aêΩÅâÉå=páÉ=ÇáÉ=q~ëíÉ=łjÉåì=~ìÑ=ÇÉã=q~ëíÉåÑÉäÇ=çÇÉê=~ìÑ=ÇÉê=cÉêåÄÉÇáÉJ åìåÖI=ìã=ÇáÉ=jÉåΩë=òì=∏ÑÑåÉåK=EaáÉ=jÉåΩë=ïÉêÇÉå=å~ÅÜ=SM=pÉâìåÇÉå= ~ìíçã~íáëÅÜ=ÖÉëÅÜäçëëÉåI=ïÉåå=âÉáå=q~ëíÉåÇêìÅâ=ÉêÑçäÖíKF=a~ë=e~ìéíãÉåΩ= ïáêÇ=~åÖÉòÉáÖíK=sÉêïÉåÇ (...)

23 Page 23 of InFocus SP5700 Operation & user’s manual

InFocus SP5700 Operation & user’s manual OO _áäÇãÉåΩ rã=ÇáÉ=ÑçäÖÉåÇÉå=ÑΩåÑ=báåëíÉääìåÖÉå=òì=îÉê®åÇÉêåI=ï®ÜäÉå=páÉ=ÇáÉ= báåëíÉääìåÖ=~ìëI=ìåÇ=ÇêΩÅâÉå=páÉ=~ìÑ=pÉäÉÅíK=ûåÇÉêå=páÉ=ÇáÉ=tÉêíÉ=ãáíÜáäÑÉ= ÇÉê=mÑÉáäí~ëíÉåI=ìåÇ=ÇêΩÅâÉå=páÉ=ÉêåÉìí=~ìÑ=łpÉäÉÅíI=ìã=ÇáÉ=ûåÇÉêìåÖÉå=òì= ΩÄÉêåÉÜãÉåK=^ääÉ=jÉå (...)

24 Page 24 of InFocus SP5700 Operation & user’s manual

InFocus SP5700 Operation & user’s manual OP NSWVW=aáÉ=pí~åÇ~êÇÉáåëíÉääìåÖ=áëí= NSWVK=aáÉëÉ=báåëíÉääìåÖ=ÄÉï~Üêí=ÇáÉ= ^ëéÉâíê~íÉ=îçå=NSWV=ìåÇ=áëí=òìê=sÉêïÉåÇìåÖ=ãáí=ÉáåÉã=ÑΩê=_êÉáíï~åÇJ qs=~ìÑÄÉêÉáíÉíÉå=páÖå~ä=îçêÖÉëÉÜÉåK= QWPW=aáÉëÉ=báåëíÉääìåÖ=îÉê®åÇÉêí=ÇáÉ=lêáÖáå~äîÉêëáçå=ÇÉë=_áäÇë=ìåÇ= é~ëëí=Éë=ÉáåÉê (...)

25 Page 25 of InFocus SP5700 Operation & user’s manual

InFocus SP5700 Projector Manual OQ sçêÉáåëíÉääìåÖÉåW=páÉ=â∏ååÉå=báåëíÉääìåÖÉå=ÄÉåìíòÉêÇÉÑáåáÉêí=~åé~ëëÉå= ìåÇ=ëáÉ=ëé®íÉê=ïáÉÇÉê=ä~ÇÉåK=rã=ÇáÉ=ïÉêâëÉáíáÖÉå=pí~åÇ~êÇÉáåëíÉääì åÖÉå= ïáÉÇÉê=ÜÉêòìëíÉääÉåI=ï®ÜäÉå=páÉ=łtÉêâëÉáåëíÉääìåÖÉå=áã=jÉåΩ= báåëíÉääìåÖÉå=[=pÉêîáÅÉK= rã=ÉáåÉ=sçêÉ (...)

26 Page 26 of InFocus SP5700 Operation & user’s manual

SP5700 OR bêïÉáíÉêí=báåëíÉääìåÖÉå aáÉ=ÑçäÖÉåÇÉå=îáÉê=léíáçåÉå=ëáåÇ=åìê=ÑΩê=`çãéìíÉêJ=çÇÉê=eaqsJnìÉääÉå= îÉêÑΩÖÄ~êW= mÜ~ëÉW=aáÉëÉ=léíáçå=ëíÉääí=ÇáÉ=mÜ~ëÉ=ÑΩê=ÇáÉ=ÇáÖáí~äÉ=hçåîÉêíáÉêìåÖ=ÇÉë= sáÇÉçëáÖå~äë=ÉáåK däÉáÅÜä~ìÑW=aáÉëÉ=léíáçå=ëíÉääí=ÇáÉ=cêÉèìÉåò=ÑΩê=ÇáÉ=Ç (...)

27 Page 27 of InFocus SP5700 Operation & user’s manual

SP5700 OS c~êÄê~ìãW=aáÉëÉ=léíáçå=áëí=ÑΩê=`çãéìíÉêJ=ìåÇ=eaqsJnìÉääÉå=ÖΩäíáÖ=EëáÉ= ÉêëÅÜÉáåí=åáÅÜí=áã=jÉåΩ=ÑΩê=sáÇÉçèìÉääÉåFK=páÉ=Éêä~ìÄí=ÇáÉ=^ìëï~Üä=ÉáåÉë= c~êÄê~ìãëI=ÇÉê=ÇÉã=sáÇÉç ÉáåÖ~åÖ=ëéÉòáÉää=~åÖÉé~ëëí=ïì êÇÉK=tÉåå=ÇáÉ= léíáçå=ł^ìíç=ÖÉï®Üäí=áëíI=ëíÉääí=ÇÉê=mê (...)

28 Page 28 of InFocus SP5700 Operation & user’s manual

InFocus SP5700 Operation & user’s manual OT báåëíÉääìåÖëãÉåΩ nìÉääÉåW=bêä~ìÄí=ÇáÉ=wìïÉáëìåÖ=ÉáåÉë=ÄÉëíáããíÉå=báåÖ~åÖë=~å=ÉáåÉ= ÄÉëíáããíÉ=cÉêåÄÉÇáÉåìåÖëí~ëíÉ=ìåÇ=~âíáîáÉêí=ÄòïK=ÇÉ~âíáîáÉêí=ÇáÉ=cìåâíáçå= ł^ìíçJnìÉääÉK=tÉåå=ÇáÉ=cìåâíáçå=ł^ìíçJnìÉääÉ=åáÅÜí=~âíáîáÉêí=áëíI= ÄÉåìíòí=ÇÉê=mêçàÉâí (...)

29 Page 29 of InFocus SP5700 Operation & user’s manual

InFocus SP5700 Projector Manual OU qê~åëé~êÉåíJlpaW=rãëÅÜ~äíÉå=ÇÉê=jÉåΩë=~ìÑ=ÇìêÅÜëáÅÜíáÖK=aáÉëÉ= cìåâíáçå=îÉêÜáåÇÉêíI=Ç~ëë=Éáå=_áäÇ=ÄÉáã=sçêåÉÜãÉå=îçå=báåëíÉääìåÖÉå= îçääëí®åÇáÖ=îçã=jÉåΩ=îÉêÇÉÅâí=ïáêÇK páÖå~äíçåW=tÉåå=ÇáÉëÉ=cìåâíáçå=~âíáîáÉêí=áëíI=Éêí∏åí=Éáå=páÖå~äíçåI=ïÉåå=ÇáÉ= mçïÉê (...)

30 Page 30 of InFocus SP5700 Operation & user’s manual

InFocus SP5700 Projector Manual OV pÉêîáÅÉW=rã=ÇáÉëÉ=cìåâíáçåÉå=òì=ÄÉåìíòÉåI=ï®ÜäÉå=páÉ=ëáÉ=~ìëI=ìåÇ= ÇêΩÅâÉå=páÉ=~ìÑ=ÇáÉ=^ìëï~Üäí~ëíÉK tÉêâëÉáåëíÉääìåÖÉåW=pÉíòí=~ääÉ=báåëíÉääìåÖÉå=Eãáí=^ìëå~ÜãÉ=îçå= i~ãéÉåÄÉíêáÉÄëòÉáíF=~ìÑ=ÇáÉ=pí~åÇ~êÇïÉêíÉ=òìêΩÅâI=ÄäÉåÇÉí=~ÄÉê=òìÉêëí=Éáå= aá~äçÖÑÉäÇ=ò (...)

31 Page 31 of InFocus SP5700 Operation & user’s manual

SP5700 PM ^ìëïÉÅÜëÉäå=ÇÉê=mêçàÉâíáçåëä~ãéÉ aáÉ=_ÉíêáÉÄëÇ~ìÉê=ÇÉê=i~ãéÉ=áã=fåÑçãÉåΩ=ÖáÄí=ÇáÉ=^åò~Üä=ÇÉê=_ÉíêáÉÄëëJ íìåÇÉå=ÑΩê=ÇáÉ=i~ãéÉ=~åK=k~ÅÜ=NVUM=píìåÇÉå=ÉêëÅÜÉáåí=ÇáÉ=k~ÅÜêáÅÜí= łi~ãéÉ=~ìëïÉÅÜëÉäå=ÄÉá=àÉÇÉã=pí~êí=âìêò=~ìÑ=ÇÉã=_áäÇëÅÜáêãK=cΩê=çéíáJ ã~äÉ=iÉáëíì (...)

32 Page 32 of InFocus SP5700 Operation & user’s manual

InFocus SP5700 Projector Manual PN t^okrkdbkW= √ rã=sÉêÄêÉååìåÖÉå=òì=îÉêãÉáÇÉåI=ä~ëëÉå=páÉ=ÇÉå=mêçàÉâíçê=ãáåÇÉëíÉåë= SM=jáåìíÉå=ä~åÖ=~ÄâΩÜäÉåI=ÄÉîçê=páÉ=ÇáÉ=i~ãéÉ=ÉêëÉíòÉåK √ i~ëëÉå=páÉ=Ç~ë=i~ãéÉåãçÇìä=åáÅÜí=Ñ~ääÉåK=a~ë=dä~ë=â∏ååíÉ=òÉêÄêÉÅÜÉå= ìåÇ=òì=sÉêäÉíòìåÖÉå=ÑΩÜêÉåK √ _ÉêΩÜêÉå=páÉ=åáÅÜ (...)

33 Page 33 of InFocus SP5700 Operation & user’s manual

SP5700 PO ^åÜ~åÖ péÉòáÑáâ~íáçåÉå wìÄÉÜ∏ê Gä®åÇÉê~ÄÜ®åÖáÖ efktbfpW=sÉêïÉåÇÉå=páÉ=åì ê=ÖÉåÉÜãáÖíÉë=wìÄÉÜ∏êK qÉãéÉê~íìê=_ÉíêáÉÄ NM=Äáë=PR=ø`=~ìÑ=ÉáåÉê=e∏ÜÉ=îçå=M=J=P=MMM=ã káÅÜí=áå=_ÉíêáÉÄ JOM=Äáë=TM=ø`=~ìÑ=ÉáåÉê=e∏ÜÉ=îçå=M=J=S=MMM=ã e∏ÜÉåä~ÖÉ=_ÉíêáÉÄ M=Äáë=O=OUS=ã káÅÜí=áå=_ÉíêáÉÄ M=Ä (...)

34 Page 34 of InFocus SP5700 Operation & user’s manual

InFocus SP5700 Manual PP oçíÉ=ibaJ^åòÉáÖÉ=ìåÇ=mêçàÉâíçêÑÉÜäÉê c~ääë=ÇÉê=mêçàÉâíçê=åáÅÜí=êáÅÜíáÖ=ÑìåâíáçåáÉêí=ìåÇ=ÇáÉ=êçíÉ=iba=Ä äáåâí I=ëìÅÜÉå= páÉ=áå=q~ÄÉääÉ=O=å~ÅÜ=ÉáåÉê=ã∏ÖäáÅÜÉå=rêë~ÅÜÉK=wïáëÅÜÉå=_äáåâòóâäÉå=ÖáÄí= Éë=àÉïÉáäë=òïÉá=pÉâìåÇÉå=ä~åÖÉ=m~ìëÉåK=_ÉëìÅÜÉå=páÉ=ïïïKáåÑç (...)

35 Page 35 of InFocus SP5700 Operation & user’s manual

InFocus SP5700 Manual PQ nìÉääÉåâçãé~íáÄáäáí®í q~ÄÉääÉ=RW= nìÉääÉåâçãé~íáÄáäáí®í sáÇÉç hçãéçåÉåí=ìåÇ=od_=eaqs=ETOMéI=NMPRáI=NMUMáI=NMUMéI= NMUMéJOQeòF asfLea`m=ÑΩê=aáÖáí~äîáÇÉç=ìåÇ=îÉêëÅÜäΩëëÉäíÉ=ÇáÖáí~äÉ= sáÇÉçëáÖå~äÉ hçãéçåÉåíJbaqs=EQUMéI=RTSé=mêçÖêÉëëáîëÅ~åFI= pb`^jW=jI=hçãéçåÉåíJI=`çãéçëáíÉJ=ìåÇ=pJsáÇ (...)

36 Page 36 of InFocus SP5700 Operation & user’s manual

SP5700 PR mêçàÉâíçê~ÄãÉëëìåÖÉå=ÑΩê=aÉÅâÉåÄÉÑÉëíáÖìåÖÉå OUUIN=ãã SQIV=ãã RTIU=ãã RPIT=ãã PNOIT=ãã dÉë~ãíä®åÖÉ=ãáí=çéíáçå~äÉê=h~ÄÉä~ÄÇÉÅâìåÖW=QNNIR=ãã ^ÄãÉëëìåÖÉå=ÇÉê=çéíáçå~äÉå=h~ÄÉä~ÄÇÉÅâìåÖW=PNR=ñ=NMM=ñ=UO=ãã ONS=ãã OONIQ=ãã NMVIR=ãã PIS=ãã (...)

37 Page 37 of InFocus SP5700 Operation & user’s manual

SP5700 PS péÉòáÑáâ~íáçåÉå=ÇÉê=opJOPOJpÅÜåáííëíÉääÉ hç ããìåáâ~íáçåëâçåÑáÖìê ~íáçå tÉåå=páÉ=ÇÉå=mêçàÉâíçê=îçå=ÉáåÉã=i`aJhçåíêçääÑÉäÇ=~ìë=ëíÉìÉêå=ã∏ÅÜíÉåI= ëÅÜäáÉ≈Éå=páÉ=Éáå=opJOPOJh~ÄÉä=~å=ÇÉå=ëÉêáÉääÉå=^åëÅÜäìëë=ÇÉë=mêçàÉâíçêë=~å= ìåÇ=âçåÑáÖìêáÉêÉå=páÉ=ÇáÉ=báåëíÉä (...)

38 Page 38 of InFocus SP5700 Operation & user’s manual

InFocus SP5700 Projector Manual PT råíÉêëíΩíòíÉ=_ÉÑÉÜäÉ cìåâíáçå _ÉÑÉÜä _ÉêÉáÅÜ pí~åÇ~êÇ ^ëéÉâíê~íÉ ^ow MJQ M=Z=k~íáîÉ N=Z=NSWV O=Z=QWP P=Z=iÉííÉêÄçñ Q=Z=k~íìê~ä=táÇÉ N ^ìíçJpí~êííçå=~âíáîáÉêÉå ^`b MJN N ^ìíçJpíêçã ^ml MJN M ^ìíçJnìÉääÉ ^p` MJN N iÉÉê _ih MJN M iÉÉêÉê=_áäÇëÅÜáêã _p` MJO M=Z=ëÅÜï~êò N=Z=Ää~ì O=Z=ïÉá≈ M _ä~ìJc~êÄçÑÑ (...)

39 Page 39 of InFocus SP5700 Operation & user’s manual

InFocus SP5700 Manual PU péê~ÅÜÉ i^k MJNN M=Z=båÖäáëÅÜ N=Z=cê~åò∏ëáëÅÜ O=Z=aÉìíëÅÜ P=Z=pé~åáëÅÜ Q=Z=qê~ÇáíáçåÉääÉë= `ÜáåÉëáëÅÜ R=Z=g~é~åáëÅÜ S=Z=hçêÉ~åáëÅÜ T=Z=mçêíìÖáÉëáëÅÜ U=Z=oìëëáëÅÜ V=Z=kçêïÉÖáëÅÜ NM=Z=sÉêÉáåÑ~ÅÜíÉë= `ÜáåÉëáëÅÜ NN=Z=fí~äáÉåáëÅÜ M kqp`=OWO=mìääÇçïå= ~âíáîáÉêÉå kmb MJN M pí∏êìåÖëêÉÇìòá (...)

Related Devices for InFocus SP5700