Lenovo ThinkPad Edge 14 Troubleshooting Manual

Lenovo Desktop, Laptop ThinkPad Edge 14 Troubleshooting manual Free PDF Download on Guides-Base.com

Lenovo ThinkPad Edge 14 Desktop, Laptop PDF Troubleshooting manual

  • Model: ThinkPad Edge 14
  • Brand: Lenovo
  • Type: Troubleshooting manual
  • Category: Desktop, Laptop
  • File Size:
  • No. of pages: 40
Download Lenovo ThinkPad Edge 14 PDF Manual

Also for Lenovo ThinkPad Edge 14:

Lenovo ThinkPad Edge 14 Summary of Contents:

Page view Summary of Page's Content
1 Page 1 of Lenovo ThinkPad Edge 14 Troubleshooting manual

ThinkPad Edge 14 Vodičzaservisirješavanjeproblema ThinkPadEdge11²,Edge13²,Edge14²iEdge15² (...)

2 Page 2 of Lenovo ThinkPad Edge 14 Troubleshooting manual

Lenovo ThinkPad Edge 14 Manual Napomena Prijenoštopočneteprimjenjivatiovdjenavedeneinformacijeikoristitiproizvodna kojiseodnose-svakakopročitajtesljedeće: •Vodičzasigurnostijamstvo •InformacijekojeseodnosenabežičneuređajeumrežnomtekstuAccessHelpiDodatak C“Napomene”nastr.19 . •RegulatoryNotice VodičzasigurnostijamstvoiRegulatoryNoticeučitanisunaweb-mjesto.Dabiste ihpogledali,posjetiteweb-mjestohttp://www.lenovo.com/support,klikniteUser Guides& (...)

3 Page 3 of Lenovo ThinkPad Edge 14 Troubleshooting manual

Lenovo ThinkPad Edge 14 Manual Sadržaj Važnesigurnosneinformacije...............iii Uvjetikojizahtijevajutrenutnuakciju.............iii Sigurnosneupute....................iv Baterije.......................v Napomenavezanauzpunjivebaterije............vi Litijskabaterijauoblikunovčića..............vii Sigurnosneinformacijeoelektričnojstruji...........viii Izjavaolaserskojsukladnosti...............ix Poglavlje1.Pronalaženjeinformacija.............1 Pronalaženjein (...)

4 Page 4 of Lenovo ThinkPad Edge 14 Troubleshooting manual

Lenovo ThinkPad Edge 14 Desktop, Laptop Manual OgraničenjaDirektiveorizičnimsupstancama(RestrictionofHazardous SubstancesDirective-RoHS)zaUkrajinu............24 ENERGYSTARinformacijeomodelu.............24 Napomenazainformacijeosigurnostiijamstvu..........26 Napomenavezanauzinformacijeopropisima..........26 Zaštitniznaci.....................26 iiVodičzaservisirješavanjeproblema (...)

5 Page 5 of Lenovo ThinkPad Edge 14 Troubleshooting manual

Lenovo ThinkPad Edge 14 Troubleshooting manual Važnesigurnosneinformacije Napomena: Prvopročitajtevažnesigurnosneinformacije. Primjenomovihinformacijaupraksisigurnijećetekoristitiprijenosnoračunalo. Pročitajteičuvajtesveinformacijekojesudostavljenesvašimračunalom. Informacijeuovomdokumentunemijenjajuuvjetevašegkupoprodajnogugovora iliIzjaveoograničenomjamstvutvrtkeLenovo ® .Dodatneinformacijepotražite uPoglavlju3Vodičzasigurnostijamstvo.NajnovijiVodičzasigurnostijamst (...)

6 Page 6 of Lenovo ThinkPad Edge 14 Troubleshooting manual

Lenovo ThinkPad Edge 14 Manual korisnikaradipomoći.ZapopistelefonskihbrojevaServisaipodrške, pogledajtesljedećuWebstranicu: http://www.lenovo.com/support/phone Štoječešćemogućeprovjeravajtejesulisenaračunaluilibilokojojnjegovoj komponentipojaviliznakoviistrošenostiilikakvedrugeopasnosti.Akoimate nekihpitanjaostanjukomponente,nemojtekoristitiproizvod.Kontaktirajte korisničkiCentarzapodrškuiliproizvođačaproizvodaradiuputaotome kakodapregledateproizvodikak (...)

7 Page 7 of Lenovo ThinkPad Edge 14 Troubleshooting manual

Lenovo ThinkPad Edge 14 Troubleshooting manual Baterije OPASNOST UosobnimračunalimakojajeproizveoLenovonalazisebaterijauobliku novčića,kojanapajasistemskisat.Dodatno,mnogiprenosiviproizvodi, kaonotebookračunalaimajubaterijskiuložak,kojisemožepuniti,koji osiguravanapajanjesistemakadjeuprijenosnomnačinu.Baterijama kojedostavljaLenovozakorištenjesvašimproizvodomjetestirana kompatibilnostionesetrebajuzamijenitisamosodobrenimdijelovima. Napomena:ovajsustavnepodržavabaterijekoje (...)

8 Page 8 of Lenovo ThinkPad Edge 14 Troubleshooting manual

Lenovo ThinkPad Edge 14 Manual Napomenavezanauzpunjivebaterije OPASNOST Nemojterastavljatinimodiciratibaterijskiuložak.Timebistemogli izazvatieksplozijuilicurenjetekućineizbaterijskoguloška.Baterijski uložakdrukčijiodonogkojijespeciciraoLenovo,rastavljeniilimodicirani baterijskiuložaknisupokrivenijamstvom. Neispravnazamjenapunjivogbaterijskogpriključkamožedovestido opasnostiodeksplozije.Baterijasadržimalekoličineštetnihsastojaka.Da bisteizbjeglioz (...)

9 Page 9 of Lenovo ThinkPad Edge 14 Troubleshooting manual

Lenovo ThinkPad Edge 14 Manual Litijskabaterijauoblikunovčića OPASNOST Akosebaterijanepropisnozamjenjujepostojiopasnostodeksplozije. Kodzamjenelitijumskebaterijekoristitesamoistiiliekvivalentantip baterijekojipreporučaproizvođač.Baterijasadržilitijimožeeksplodirati akosenepropisnokoristi,rukujeilizbrinjava. Nemojte: •Bacatiiuranjatiuvodu •zagrijavatinatemperaturuvećuod100°C(212°F) •Popravljatiirastavljatibateriju Zbrinitebaterijusukladnomjesnimuredbam (...)

10 Page 10 of Lenovo ThinkPad Edge 14 Troubleshooting manual

Lenovo ThinkPad Edge 14 Manual Sigurnosneinformacijeoelektričnojstruji OPASNOST Električnastrujaukabelimazanapajanje,telefonskimikomunikacijskim kabelimaveomajeopasna. Daizbjegneteopasnostodstrujnogudara: •Nemojtekoristitiračunalozavrijemegrmljavinskeoluje. •Tijekomolujnognevremenanemojtepovezivatiniodspajatinikakve kabelenivršitiinstaliranje,održavanjeiliizmjenekonguracije proizvoda. •Spojitesveelektričnekablovenapropisnouzemljenuelektričnuutičnicu. (...)

11 Page 11 of Lenovo ThinkPad Edge 14 Troubleshooting manual

ThinkPad Edge 14 OPASNOST •Spajajteiodspajajtekabelekaoštojeopisanousljedećimpostupcima prilikominstaliranja,premještanjailiotvaranjapoklopacanaovom proizvoduilinapriključenimuređajima. Zaspajanje: 1.Sveisključite. 2.Najprije,priključitesvekablovena uređaje. 3.Priključitesignalnekablovena konektore. 4.Kabelezanapajanjeutakniteu utičnice. 5.Uključiteuređaje. Zaodspajanje: 1.Sveisključite. 2.Prvoisključitekabelezanapajanje izutičnica. 3.U (...)

12 Page 12 of Lenovo ThinkPad Edge 14 Troubleshooting manual

Lenovo ThinkPad Edge 14 Desktop, Laptop Manual xVodičzaservisirješavanjeproblema (...)

13 Page 13 of Lenovo ThinkPad Edge 14 Troubleshooting manual

ThinkPad Edge 14 Poglavlje1.Pronalaženjeinformacija PronalaženjeinformacijaoograničenomjamstvutvrtkeLenovo InformacijeoograničenomjamstvutvrtkeLenovodostupnesunasljedećem web-mjestu: http://www.lenovo.com/warranty/llw_02 Web-mjestotvrtkeLenovo(http://www.lenovo.com) LenovoWebstranicasadržiinformacijeiservisekojivampomažuukupovini, nadogradnjiiodržavanjuvašegračunala.Možetetakođernapravitisljedeće: •Kupitidesktopinotebookračunala,monitore (...)

14 Page 14 of Lenovo ThinkPad Edge 14 Troubleshooting manual

Lenovo ThinkPad Edge 14 Manual Tipstroja,modeliserijskibrojsunanaljepnicinavašemračunalu.Upotrijebite sljedećutablicudazapišetetepodatke. Imeproizvoda ______________________________________________ Tipstrojaimodel ______________________________________________ Serijskibroj(S/N) ______________________________________________ Datumkupovine ______________________________________________ Vašeračunalomožeteregistriratiuzpomoćuputana: http://www.lenovo.com/register (...)

15 Page 15 of Lenovo ThinkPad Edge 14 Troubleshooting manual

Lenovo ThinkPad Edge 14 Desktop, Laptop Manual Poglavlje2.Dobivanjepomoćiiservisa Dobivanjepomoćiiservisa Akovamjepotrebnapomoć,usluga,tehničkapodrškailisamoželitedodatne informacijeoprijenosnimračunalimaThinkPad,naraspolaganjuvamjemnoštvo izvorakojevamLenovonudikaopomoć.Ovajodjeljaksadržiinformacijeotome gdjepotražitidodatneinformacijeoprijenosnimračunalimaThinkPad,štoučiniti akonaiđetenaproblemsračunalomikoganazvatiradiservisiranjauslučaju potrebe. Servisnipaketit (...)

16 Page 16 of Lenovo ThinkPad Edge 14 Troubleshooting manual

Lenovo ThinkPad Edge 14 Manual Sljedećeuslugenisupokrivenejamstvom: •ZamjenailiupotrebadijelovakojenijeproizveoLenovoilidijelovakojinisu podjamstvom Napomena:Svidijelovisjamstvomimaju7-znakovnuidentikacijskuoznaku uoblikuFRUXXXXXXX. •Utvrđivanjeizvorasoftverskihproblema •KonguracijaBIOS-akaodijelainstalacijeilinadogradnje •Promjene,izmjeneilinadogradnjeupravljačkihprogramauređaja •Instalacijaiodržavanjemrežnihoperacijskihsustava(NOS) •Instalac (...)

17 Page 17 of Lenovo ThinkPad Edge 14 Troubleshooting manual

Lenovo ThinkPad Edge 14 Desktop, Laptop Manual Pomoćuraznimdijelovimasvijeta AkoputujetesračunalomiliseseliteudrugudržavuukojojseprodajeThinkPad, zavašejeračunalodostupanMeđunarodnijamstveniserviskojivamautomatski dajepravonajamstveniservistijekomjamstvenograzdoblja.Servisćeobavljati serviseriovlaštenizajamstveniservis. Metodeipostupciservisiranjaoviseodržavi,anekeuslugemoždanisudostupne usvimdržavama.Međunarodnijamstveniservisostvarujesenanekolikonačina (npr.uskladišt (...)

18 Page 18 of Lenovo ThinkPad Edge 14 Troubleshooting manual

Lenovo ThinkPad Edge 14 Manual ZemljailiregijaTelefonskibroj BahreinKanooIT:0097317711722 BahrainBusinessMachineLLC:0097317584302 Belgija02-210-9820 +32(0)23393611(jamstveniservisipodrška) (nizozemski) 02-210-9800 (francuski) Bolivija 0800-10-0189(španjolski) Brazil PoziviizregijeSaoPaulo: (11)3889-8986 PoziviizregijeSaoPaulo: 0800-701-4815 (brazilskiportugalski) Brunej801-1041 (engleski,BahasaMelayu) Kanada1-800-565-3344 (engleski,francuski) Karibi(Bermudi,Jamajka (...)

19 Page 19 of Lenovo ThinkPad Edge 14 Troubleshooting manual

Lenovo ThinkPad Edge 14 Manual ZemljailiregijaTelefonskibroj DominikanskaRepublika 1-866-434-2080(španjolski) Ekvador 1-800-426911(španjolski) Egipat 202-25948500(engleski,arapski) ElSalvador800-6264(španjolski) Estonija+3726600800 +3726776793 Finska09-459-6960 +358-800-1-4260(jamstveniservisipodrška) (nski) Francuska0238-557-450 Hardver:0810-631-213(jamstveniservisipodrška) Softver:0810-631-020(jamstveniservisipodrška) (francuski) Njemačka 07032-15-49201 0 (...)

20 Page 20 of Lenovo ThinkPad Edge 14 Troubleshooting manual

Lenovo ThinkPad Edge 14 Troubleshooting manual ZemljailiregijaTelefonskibroj ZamjenabaterijazaThinkPad:0120-277-874 Besplatnipozivizaračunalneproizvode: 0120-20-5550/5555 Zameđunarodnepozive:+81-46-266-4716 Napomena:Nagornjebrojevećebitiodgovoreno najapanskomjeziku.Zatelefonskupodrškuna engleskommolimopričekajtedazavršiodgovorna japanskom,atadaćesejavitioperater.Zatražite podrškunaengleskomtakodakažete“English supportplease”ivašćepozivbitipreusmjeren operaterukojigov (...)

21 Page 21 of Lenovo ThinkPad Edge 14 Troubleshooting manual

ThinkPad Edge 14 ZemljailiregijaTelefonskibroj SrednjiIstok+44(0)1475-555-055 Nizozemska +31(0)205133939 (nizozemski) NoviZeland 0800-733-222(engleski) Nikaragva 001-800-220-1830(španjolski) Norveška 6681-1100 8152-1550(jamstveniservisipodrška) (norveški) OmanKhimjiRamdasComputerCommunicationSystems: 0096824696255 OverseasBusinessMachines(OBM):009682460 1072,24605018 GulfBusinessMachinesServices:(GBMS)00968 24559831 Pakistan INFOTECH(pvt)Ltd.:009242 (...)

22 Page 22 of Lenovo ThinkPad Edge 14 Troubleshooting manual

Lenovo ThinkPad Edge 14 Manual ZemljailiregijaTelefonskibroj Singapur8006011343(samolokalnibrojevi) +60383156856(DID) (engleski) Slovačka +421249748888 Slovenija+386-1-200-50-60(slovenski) Španjolska 91-714-7983 0901-100-000 (španjolski) ŠriLanka +94112493547 +94112493548 (engleski) Švedska 08-477-4420 077-117-1040(jamstveniservisipodrška) (švedski) Švicarska 058-333-0900 0800-55-54-54(jamstveniservisipodrška) (njemački,francuski,talijanski) Tajvan 0800-000 (...)

23 Page 23 of Lenovo ThinkPad Edge 14 Troubleshooting manual

Lenovo ThinkPad Edge 14 Manual ZemljailiregijaTelefonskibroj Vijetnam ZasjevernopodručjeiHanoi: 84439462000ili84439426457 ZajužnopodručjeiHoŠiMin: 84838295160ili84439426457 (vijetnamski,engleski) Jemen AlKhirbashandAgencies&TradingCo.: 0096712098278 YemenBusinessMachines(YBM): 009673213324/214655,9673213909/213324 Poglavlje2.Dobivanjepomoćiiservisa11 (...)

24 Page 24 of Lenovo ThinkPad Edge 14 Troubleshooting manual

Lenovo ThinkPad Edge 14 Desktop, Laptop Manual 12Vodičzaservisirješavanjeproblema (...)

25 Page 25 of Lenovo ThinkPad Edge 14 Troubleshooting manual

Lenovo ThinkPad Edge 14 Manual DodatakA.OgraničenojamstvotvrtkeLenovo OvajDodataksadržiinformacijekojeseodnosenajamstveniperiodivrstu jamstvenogservisakojiseprimjenjujenavašhardverskiproizvodtvrtkeLenovo uvašojzemljiiliregiji. ThinkPadEdge11" Tipstroja Zemljailiregija kupovine Jamstveno razdoblje TipJamstvenog servisa Dijeloviirad-1 godina 3,1 SAD,Kanada,Meksiko, Australija,NoviZelandi Japan Baterijskiuložak- 1godina 1 Dijeloviirad-1 godina 4,1 0328,2545 Os (...)

26 Page 26 of Lenovo ThinkPad Edge 14 Troubleshooting manual

Lenovo ThinkPad Edge 14 Manual ThinkPadEdge13" TipstrojaZemljailiregija kupovine JamstveniperiodTipJamstvenog servisa Dijeloviirad-1 godina 3,1 PacičkaAzija,SAD, Kanada,Meksiko, Australija,NoviZelandi Japan Baterijskiuložak- 1godina 1 Dijeloviirad-1 godina 4,1 0217,0221,0250 Ostalo Baterijskiuložak- 1godina 1 ThinkPadEdge14"iEdge15" TipstrojaZemljailiregija kupovine JamstveniperiodVrstejamstvenog servisa Dijeloviirad-1 godina 3,1 Australija,NoviZ (...)

27 Page 27 of Lenovo ThinkPad Edge 14 Troubleshooting manual

Lenovo ThinkPad Edge 14 Troubleshooting manual tvrtkeLenovonatemeljukojećevamSamoposlužniCRU-ovibitiinstalirani.Popis CRU-ovainjihoveoznakemožetepronaćiupublikacijiisporučenojuzproizvodili naadresiwww.lenovo.com/CRUs.PreduvjetvraćanjaneispravnogCRU-a,ako postoji,bitćenavedenuuputamakojeseisporučujuuzzamjenskiCRU.Ako jeproizvodpotrebnovratiti:1)uputezapovrat,unaprijedplaćenapoštarinaza povratispremnikzapakiranjedostavljajusesazamjenskimCRU-om,2)zamjenski CRUmoževambitinapl (...)

28 Page 28 of Lenovo ThinkPad Edge 14 Troubleshooting manual

Lenovo ThinkPad Edge 14 Troubleshooting manual 7.Uslugazamjeneproizvoda PremaServisuzazamjenuproizvodaćeLenovodostavitizamjenskiproizvodna vašulokaciju.Visteodgovornizanjegovuinstalacijuiprovjerurada.Zamjenski proizvodpostajevaševlasništvo,aneispravanproizvodvlasništvotvrtkeLenovo. Neispravniproizvodmoratezapakiratiukartonskukutijuukojojstedobilizamjenski proizvodivratitigatvrtkiLenovo.TroškovetransportauobasmjeraplaćaLenovo. Akoneupotrijebitekartonskuambalažuukojojjezapriml (...)

29 Page 29 of Lenovo ThinkPad Edge 14 Troubleshooting manual

Lenovo ThinkPad Edge 14 Desktop, Laptop Manual DodatakB.Korisničkizamjenjivejedinice(CRU-ovi) Korisničkizamjenjivejedinice(CRU-ovi)dijelovisuračunalakojemoženadograditi ilizamijenitikorisnik.PostojedvatipaCRU-ova:samoposlužniiopcijskoservisni. SamoposlužniCRU-oviselakoinstaliraju.Katkadsusamostojeći,katkad umetnuti,aponekadjezanjihovouklanjanjepotrebanodvijačzaodvijanjenajviše dvavijka.PriservisiranjupakCRU-ovazakojejemogućepribavitiivanjskiservis potrebnojeodređenotehni (...)

30 Page 30 of Lenovo ThinkPad Edge 14 Troubleshooting manual

Lenovo ThinkPad Edge 14 Manual •Centarzapodrškukorisnicima.ZatelefonskibrojCentrazapodrškuuvašoj zemljiiliregijipogledajte“Popistelefonskihbrojevanarazličitimlokacijama diljemsvijeta”nastr.5 . Napomena:KoristitesamodijelovekojeisporučujeLenovo.Informacije ojamstvuzaCRU-ovezasvojuvrstuuređajapotražiteuPoglavlju3 "Informacijeojamstvu"udokumentuVodičzasigurnostijamstvo. SljedećetablicesadržepopisCRU-ovazavašeračunaloiinformacijegdjepronaći u (...)

31 Page 31 of Lenovo ThinkPad Edge 14 Troubleshooting manual

Lenovo ThinkPad Edge 14 Desktop, Laptop Manual DodatakC.Napomene Napomene Lenovomoždanenudiproizvode,uslugeifunkcijeopisaneuovomdokumentu usvimzemljama.PosavjetujteseslokalnimLenovopredstavnikomuvezi informacijaoproizvodimaiuslugamakojesemogunabavitiuvašempodručju. BilokojeupućivanjenaLenovoproizvod,programiliuslugunemanamjerutvrditi dasesamotajLenovoproizvod,programiliuslugamogukoristiti.Bilokoji funkcionalnoekvivalentanproizvod,programiliuslugakojinenarušavanijedno Lenovoprav (...)

32 Page 32 of Lenovo ThinkPad Edge 14 Troubleshooting manual

Lenovo ThinkPad Edge 14 Troubleshooting manual Lenovomožekoristitiilidistribuiratibilokojeinformacijekojevidobavite,nabilo kojinačinkojionsmatraprikladnim,bezobvezepremavama. Bilokojepozivanjeuovojpublikacijinane-LenovoWebstranicejeusvrhu boljeginformiranjakorisnikaininakojinačinneslužiusvrhupromicanjatihWeb stranica.MaterijalinatimWebstranicamanisudiomaterijalasadržanihuovom Lenovoproizvodu,aupotrebatihWebstranicajeisključivovašaodgovornost. Bilokoji,ovdjesadržanipodacioper (...)

33 Page 33 of Lenovo ThinkPad Edge 14 Troubleshooting manual

Lenovo ThinkPad Edge 14 Manual unauthorizedchangesormodicationstothisequipment.Unauthorizedchanges ormodicationscouldvoidtheuser'sauthoritytooperatetheequipment. ThisdevicecomplieswithPart15oftheFCCRules.Operationissubjecttothe followingtwoconditions:(1)thisdevicemaynotcauseharmfulinterference,and (2)thisdevicemustacceptanyinterferencereceived,includinginterferencethat maycauseundesiredoperation. ResponsibleParty: Lenovo(UnitedStates)Incorporated 1009Think (...)

34 Page 34 of Lenovo ThinkPad Edge 14 Troubleshooting manual

ThinkPad Edge 14 HinweisfürGerätederKlasseBEU-RichtliniezurElektromagnetischen Verträglichkeit DiesesProduktentsprichtdenSchutzanforderungenderEU-Richtlinie 2004/108/EG(früher89/336/EWG)zurAngleichungderRechtsvorschriftenüber dieelektromagnetischeVerträglichkeitindenEU-Mitgliedsstaatenundhältdie GrenzwertederEN55022KlasseBein. Umdiesessicherzustellen,sinddieGerätewieindenHandbüchernbeschrieben zuinstallierenundzubetreiben.DesWeiterendürfenauch (...)

35 Page 35 of Lenovo ThinkPad Edge 14 Troubleshooting manual

ThinkPad Edge 14 IzjavaVCCIosukladnostizaJapanzauređajeklaseB IzjavaosukladnostizaJapan,zaproizvodekojisepriključujuusustav napajanjasnazivnimnaponomnižimodilijednakim20Apofazi ServisneinformacijeLenovoproizvodazaTajvan EUWEEEIzjave Oznakaoodlaganjuelektričnogielektroničkogotpada(WEEE)odnosisesamo nazemljeunutarEuropskeunije(EU)iNorvešku.Aparatisuoznačeniuskladu sEuropskomdirektivom2002/96/ECkojaseodnosinaodbacivanjeelektričnei elektroničkeopre (...)

36 Page 36 of Lenovo ThinkPad Edge 14 Troubleshooting manual

Lenovo ThinkPad Edge 14 Desktop, Laptop Manual InformacijeorecikliranjuzaTajvan OgraničenjaDirektiveorizičnimsupstancama(Restrictionof HazardousSubstancesDirective-RoHS)zaUkrajinu ENERGYSTARinformacijeomodelu ENERGYSTAR ® zajedničkijeprogramAgencijezazaštituokolišaSjedinjenih DržavaiMinistarstvaenergetikeSjedinjenihDržava,namijenjenuštedinovcai zaštitiokolišaputemenergetskiučinkovitihproizvodaipostupaka. Lenovojeponosanštosvojimkorisnicimamožeponuditiproizvodekojisuu s (...)

37 Page 37 of Lenovo ThinkPad Edge 14 Troubleshooting manual

ThinkPad Edge 14 http://www.energystar.gov Lenovovaspotičedadjelotvornokorištenjeenergijeučinitesastavnimdijelom svojegsvakodnevnihdjelovanja.Dabivampomogaoutome,Lenovojeunaprijed postaviosljedećedodatkeupravljanjaenergijomdabibiliučinkovitikadajevaše računaloneaktivnotijekomodređenogvremenskograzdoblja: Windows7WindowsXP •Plannapajanja:EnergySaveruAC načinu Isključivanjeekrana:nakon10 minuta Stavljanjeračunalaustanje mirovanja:nakon25minut (...)

38 Page 38 of Lenovo ThinkPad Edge 14 Troubleshooting manual

Lenovo ThinkPad Edge 14 Troubleshooting manual 2.KliknitePerformanceandMaintenance(Performanseiodržavanje)➙ System(Sustav). 3.KlikniteHardwareizatimDeviceManager. 4.NaDeviceManagerprozoruproširiteNetworkadapters. 5.DesnokliknitevašuređajmrežnogadaptoraiklikniteProperties. 6.KliknitePowerManagement. 7.OčistitekućicuAllowthisdevicetobringthecomputeroutofstandby. 8.KlikniteOK. Napomenazainformacijeosigurnostiijamstvu NajnovijiVodičzasigurnostijamstvoučitanjenaweb-mjesto.Dabi (...)

39 Page 39 of Lenovo ThinkPad Edge 14 Troubleshooting manual

Lenovo ThinkPad Edge 14 Desktop, Laptop Manual (...)

40 Page 40 of Lenovo ThinkPad Edge 14 Troubleshooting manual

Lenovo ThinkPad Edge 14 Manual Brojdijela:0A96717 PrintedinChina (1P)P/N:0A96717 *0A96717* (...)

Related Devices for Lenovo ThinkPad Edge 14