Lenovo ThinkPad Edge 14 Troubleshooting Manual

Lenovo Desktop, Laptop ThinkPad Edge 14 Troubleshooting manual Free PDF Download on Guides-Base.com

Lenovo ThinkPad Edge 14 Desktop, Laptop PDF Troubleshooting manual

  • Model: ThinkPad Edge 14
  • Brand: Lenovo
  • Type: Troubleshooting manual
  • Category: Desktop, Laptop
  • File Size:
  • No. of pages: 38
Download Lenovo ThinkPad Edge 14 PDF Manual

Also for Lenovo ThinkPad Edge 14:

Lenovo ThinkPad Edge 14 Summary of Contents:

Page view Summary of Page's Content
1 Page 1 of Lenovo ThinkPad Edge 14 Troubleshooting manual

Lenovo ThinkPad Edge 14 Desktop, Laptop Manual Håndbokforserviceogproblemløsing ThinkPadEdge11²,Edge13²,Edge14²ogEdge15² (...)

2 Page 2 of Lenovo ThinkPad Edge 14 Troubleshooting manual

ThinkPad Edge 14 Merk Førdubrukeropplysningeneidennebokenogproduktetdetblirhenvisttil,mådulese følgende: •VeiledningenSikkerhetoggarantier •InformasjonomtrådløskommunikasjonihjelpenpåsystemetAccessHelpogTilleggC “Merknader”påside17. •RegulatoryNotice VeiledningenSikkerhetoggarantier(SafetyandWarrantyGuide)ogRegulatoryNotice erlastetopppånettstedet.Dunnerdemvedågåtilhttp://www.lenovo.com/support, klikkepåUserGuides&Manuals(Bru (...)

3 Page 3 of Lenovo ThinkPad Edge 14 Troubleshooting manual

Lenovo ThinkPad Edge 14 Manual Innhold Viktigsikkerhetsinformasjon...............iii Situasjonersomkreverøyeblikkelighandling...........iii Retningslinjerforsikkerhet.................iv Batterier.......................v Merknadomoppladbartbatteri..............vi Merknadomlitiumbatteri................vii Sikkerhetsinformasjon-strøm...............viii Laserklassisering...................ix Kapittel1.Finneinformasjon................1 FinneLenovosgarantibetingelser. (...)

4 Page 4 of Lenovo ThinkPad Edge 14 Troubleshooting manual

Lenovo ThinkPad Edge 14 Desktop, Laptop Manual InformasjonomENERGYSTAR-modellen............22 MerknaderomSikkerhetoggarantier.............24 Merknadomforskriftsinformasjon..............24 Varemerker......................24 iiHåndbokforserviceogproblemløsing (...)

5 Page 5 of Lenovo ThinkPad Edge 14 Troubleshooting manual

ThinkPad Edge 14 Viktigsikkerhetsinformasjon Merk: Lesførstviktigsikkerhetsinformasjon. Nedenfornnerduviktiginformasjonomhvordandubørbrukeogbehandle maskinen.Følgogtavarepåallinformasjonsomfulgtemedmaskinendin. Informasjonenidettedokumentetendrerikkevilkåreneforkjøpsavtalen ellerLenovo ® sgarantibetingelser.DunnermerinformasjoniKapittel3, Garantibetingelser,iveiledningenSikkerhetoggarantier.Dennyesteversjonenav veiledningenSikkerhetoggarant (...)

6 Page 6 of Lenovo ThinkPad Edge 14 Troubleshooting manual

ThinkPad Edge 14 åfåhjelp.Dunnerenoversiktovertelefonnumretilservice-ogbrukerstøtte pådettenettstedet: http://www.lenovo.com/support/phone Kontrollerregelmessigatmaskinenogkomponenteneikkeerødelagt,utslitt elleratdeterandrefaresignaler.Hvisduerusikkerpåtilstandentilen komponent,skalduikkebrukeproduktet.TakontaktmedCustomerSupport Centerellerprodusentenforåfåinstruksjoneromhvordandukontrollerer produktetog,omnødvendig,reparererdet. Hvisnoenav (...)

7 Page 7 of Lenovo ThinkPad Edge 14 Troubleshooting manual

Lenovo ThinkPad Edge 14 Desktop, Laptop Manual Batterier FARE PersonligedatamaskinersomerprodusertavLenovo,inneholderet batteripåstørrelsemedenmynt,somgirstrømtilsystemklokken.I tilleggbrukermangebærbareprodukter,foreksempelbærbaremaskiner, etoppladbartbatterisomgirsystemetstrømnårdetikkeertilkoblet strømnettet.BatteriersomleveresavLenovotilbrukiproduktet,er kompatibilitetstestetogmåbarebyttesutmeddelersomergodkjent. DettesystemetstøtterbareekteLenovo-produserteeller Lenov (...)

8 Page 8 of Lenovo ThinkPad Edge 14 Troubleshooting manual

Lenovo ThinkPad Edge 14 Desktop, Laptop Manual Merknadomoppladbartbatteri FARE Ikkeprøvådemontereellerendrebatteriet.Hvisduforsøkerågjøredet, kandetføretileksplosjonellerutsivingavvæskefrabatteriet.Garantien dekkerbarebatterietsomeroppgittavLenovo,detdekkerikkeandre batterierellerbatteriersomerdemontertellerendret. Hvisdetoppladbarebatterietikkesettesinnriktig,kandeteksplodere. Batterietinneholderenlitenmengdeskadeligestoffer.Slikunngårdu skade: •Dumåbarebytteutbatterietm (...)

9 Page 9 of Lenovo ThinkPad Edge 14 Troubleshooting manual

Lenovo ThinkPad Edge 14 Manual Merknadomlitiumbatteri FARE Litiumbatterietkaneksploderehvisdetikkesettesinnriktig. Nårduskalbytteutlitiumbatteriet,mådukunbrukedensamme batteritypenellerentilsvarendetypesomeranbefaltavprodusenten. Batterietinneholderlitiumogkaneksploderehvisdetikkebehandlesriktig. Dumåikke •kastebatterietellersenkedetivann •varmopptilmerenn100°C •tabatterietfrahverandreellerrepareredet Ikkekastbatterietsomvanligavfall.Leverdettilforhandleren (...)

10 Page 10 of Lenovo ThinkPad Edge 14 Troubleshooting manual

Lenovo ThinkPad Edge 14 Manual Sikkerhetsinformasjon-strøm FARE Strømfraelektriskekabler,telefonledningerogkommunikasjonskabler erfarlig. Slikunngårduelektriskestøt: •Ikkebrukdatamaskinenhvisdetlynerellertordner. •Ikkekoblekablertilellerfraitordenvær.Dumåhellerikkeinstallere, vedlikeholdeellerkongureredetteproduktetpånyttitordenvær. •Dumåkobleallekablertiljordedestikkontakter. •Dumåbrukeriktigekablertilaltutstyrsomkoblestilmaskinen. •Nårdeterm (...)

11 Page 11 of Lenovo ThinkPad Edge 14 Troubleshooting manual

ThinkPad Edge 14 Laserklassisering ADVARSEL: Nårlaserprodukter(somforeksempelCD-ROM,DVD-stasjoner,beroptiske enheterellersendere)erinstallert,måduværeoppmerksompåfølgende: •Ikkefjerndekslene.Hvisdufjernerdekseletpåetlaserprodukt,kan detføretilfarliglaserstråling.Enheteninneholderingendelersomkan repareres. •Hvisdubrukerstyringsutstyrellerutførerjusteringersomikkeernevnt her,kandetføretilatduutsetterdegforfarliglaserstråling. FARE No (...)

12 Page 12 of Lenovo ThinkPad Edge 14 Troubleshooting manual

Lenovo ThinkPad Edge 14 Manual xHåndbokforserviceogproblemløsing (...)

13 Page 13 of Lenovo ThinkPad Edge 14 Troubleshooting manual

ThinkPad Edge 14 Kapittel1.Finneinformasjon FinneLenovosgarantibetingelser Lenovosgarantibetingelserertilgjengeligepå: http://www.lenovo.com/warranty/llw_02 Lenovosnettsted(http://www.lenovo.com) Lenovosnettstedinneholderoppdatertinformasjonogtjenestersomertilhjelp nårduskalkjøpe,oppgradereogvedlikeholdedatamaskinen.Pådettenettstedet kanduogsågjørefølgende: •Kjøpebordmodellerogbærbaremaskiner,skjermer,prosjektører, oppgraderingerogtilbehørt (...)

14 Page 14 of Lenovo ThinkPad Edge 14 Troubleshooting manual

Lenovo ThinkPad Edge 14 Troubleshooting manual Maskintypen,modellenogserienummeretnnespåmaskinen.Noterdisse opplysningeneidettefeltet. Produktnavn ______________________________________________ Maskintypeogmodell ______________________________________________ Serienummer(S/N) ______________________________________________ Kjøpsdato ______________________________________________ Dukanregistreremaskinenvedåfølgeinstruksjonenepå: http://www.lenovo.com/register Nårduregistrerer (...)

15 Page 15 of Lenovo ThinkPad Edge 14 Troubleshooting manual

Lenovo ThinkPad Edge 14 Manual Kapittel2.Fåhjelpogservice Fåhjelpogservice Hvisdutrengerhjelp,service,tekniskassistanseellerbaremerinformasjonom bærbareThinkPad-maskiner,kandufådetfraLenovopåmangeforskjelligemåter. Dennedeleninneholderopplysningeromhvormannnertilleggsopplysningerom ThinkPad-maskiner,hvadukangjørehvisdufårproblemermeddatamaskinen oghvemdukanringehvismaskinentrengerservice. Oppdateringspakker(ServicePacks)fraMicrosoft ® erdenmestoppdaterte (...)

16 Page 16 of Lenovo ThinkPad Edge 14 Troubleshooting manual

Lenovo ThinkPad Edge 14 Desktop, Laptop Manual Merk:AlledelermedgarantiharenIDmed7tegnidetteformatet:FRU XXXXXXX. •Identikasjonavprogramvareproblemer •KongureringavBIOSsomdelavinstalleringelleroppgradering •Endringerelleroppgraderingeravenhetsdrivere •Installeringogvedlikeholdavnettverksoperativsystemer(NOS) •Installeringogvedlikeholdavapplikasjoner Dukannneutomgarantiengjelderfordinmaskinognårdenutløper,vedågåtil http://www.lenovo.com/support,klikkeWarranty(G (...)

17 Page 17 of Lenovo ThinkPad Edge 14 Troubleshooting manual

Lenovo ThinkPad Edge 14 Desktop, Laptop Manual Servicemetoderog-rutinervariererfralandtilland,ogdetkanhendeatnoen tjenesterikkeertilgjengeligeialleland.Internasjonalgarantiserviceblirutført pådenmåten(foreksempeliservicesentre,hosforhandlerellerpåstedet)som ertilgjengeligideenkeltelandene.Determuligatservicesentreienkelteland ikkeeristandtilåutføreservicepåallemodelleravenbestemtmaskintype.I noenlandkandetværebegrensningerpåservicen,ogdetkankrevesbetaling nårservicenblirut (...)

18 Page 18 of Lenovo ThinkPad Edge 14 Troubleshooting manual

ThinkPad Edge 14 LandellerregionTelefonnummer Bolivia 0800-10-0189(spansk) Brasil AnropforetattinnenforSãoPaulo-regionen: (11)3889-8986 AnropforetattutenforSãoPaulo-regionen: 0800-701-4815 (brasiliansk-portugisisk) Brunei801-1041 (engelsk,bahasa-melayu) Canada 1-800-565-3344 (engelsk,fransk) Karibia(Bermuda,Jamaica, Tortola) 1-8004267378(engelsk) Chile800-361-213eller188-800-442-488(gratisnummer) (spansk) KinaTekniskstøtte 800-990-8888 86-10-58851110 (...)

19 Page 19 of Lenovo ThinkPad Edge 14 Troubleshooting manual

ThinkPad Edge 14 LandellerregionTelefonnummer Finland09-459-6960 +358-800-1-4260(garantiserviceogstøtte) (nsk) Frankrike0238-557-450 Maskinvare:0810-631-213(garantiserviceogstøtte) Programvare:0810-631-020(garantiserviceog støtte) (fransk) Tyskland07032-15-49201 01805-004618(garantiserviceogstøtte) (tysk) Hellas+30-210-680-1700 Guatemala1800-624-0051(spansk) HondurasTegucigalpa:232-4222 SanPedroSula:552-2234 (spansk) Ungarn+3613825716 +3613825720 (...)

20 Page 20 of Lenovo ThinkPad Edge 14 Troubleshooting manual

Lenovo ThinkPad Edge 14 Troubleshooting manual LandellerregionTelefonnummer TilbakekallingavThinkPad-batteri:0120-277-874 PC-produkter,gratisnummer:0120-20-5550/5555 Internasjonalt:+81-46-266-4716 Merk:Numreneovenforbesvaresmedenjapansk talemelding.Hvisduønskerengelsk,venterdutil denjapansketalemeldingenerferdig,ogderettervil operatørensvaredeg.Si“Englishsupport,please” foråblisattovertilenengelskspråkligoperatør. Japan PC-programvare:0120-558-695 Internasjonalesamtaler:+81 (...)

21 Page 21 of Lenovo ThinkPad Edge 14 Troubleshooting manual

Lenovo ThinkPad Edge 14 Desktop, Laptop Manual LandellerregionTelefonnummer NewZealand 0800-733-222(engelsk) Nicaragua 001-800-220-1830(spansk) Norge6681-1100 8152-1550(garantiserviceogstøtte) (norsk) OmanKhimjiRamdasComputerCommunicationSystems: 0096824696255 OverseasBusinessMachines(OBM):009682460 1072,24605018 GulfBusinessMachinesServices:(GBMS)00968 24559831 Pakistan INFOTECH(pvt)Ltd.:009242111427427 InternationalOfceProducts(pvt)Ltd.:0092212 422569,00922132412023 SellingBus (...)

22 Page 22 of Lenovo ThinkPad Edge 14 Troubleshooting manual

Lenovo ThinkPad Edge 14 Troubleshooting manual LandellerregionTelefonnummer Slovenia+386-1-200-50-60(slovensk) Spania 91-714-7983 0901-100-000 (spansk) SriLanka +94112493547 +94112493548 (engelsk) Sverige 08-477-4420 077-117-1040(garantiserviceogstøtte) (svensk) Sveits 058-333-0900 0800-55-54-54(garantiserviceogstøtte) (tysk,fransk,italiensk) Taiwan 0800-000-702(Mandarin) Thailand 1800-060-066(barelokaltnummer) 6622734088 +60383156857(DID) (thai,engelsk) Tyrkia 00800-4463-2041(tyr (...)

23 Page 23 of Lenovo ThinkPad Edge 14 Troubleshooting manual

Lenovo ThinkPad Edge 14 Manual TilleggA.LenovoGarantibetingelser Dettetilleggetinneholderopplysningeromgarantiperiodeogtypengarantiservice somgjelderforLenovo-maskinvareproduktetidittlandellerområde. ThinkPadEdge11" Maskintype Landellerregionder MaskinenerkjøptGarantiperiode Type garantiservice Delerogarbeid-1 år 3,1 USA,Canada,Mexico, Australia,JapanogNew Zealand Batteri-1år 1 Delerogarbeid-1 år 4,1 0328,2545 Andre Batteri-1år 1 ThinkPadEdge13" Maski (...)

24 Page 24 of Lenovo ThinkPad Edge 14 Troubleshooting manual

Lenovo ThinkPad Edge 14 Desktop, Laptop Manual ThinkPadEdge14 ogEdge15 MaskintypeLandellerregionder Maskinenerkjøpt Garantiperiode Typeravgaranti- service Delerogarbeid-1 år 3,1 Australia,NewZealand ogJapan Batteri-1år 1 Delerogarbeid-1 år 4,1 0199,0301,0302, 0319,0578,0579 Andre Batteri-1år 1 VedbehovutførerKundensServiceleverandørreparasjonellerutskiftingavhengig avhvilkentypegarantiservicesomeroppgittforproduktet,oghvilkeservicenivåer somertilgjengelig.Tidspunktetforservi (...)

25 Page 25 of Lenovo ThinkPad Edge 14 Troubleshooting manual

Lenovo ThinkPad Edge 14 Troubleshooting manual Vedservicemedbudtjenesteellerpåservicesenterblirproduktetreparert ellerskiftetutvedetutpektservicesenter,ogtjenesteleverandørenbetaler fortransporten.Dueransvarligforåkoblefraogpakkeproduktetien fraktcontainersomduharfåttutlevert,slikatproduktetkanreturnerestiletutpekt servicesenter.EtbudhenterKundensproduktoglevererdettilservicesenteret. Tjenesteleverandørenreturnereproduktettildegforegenregning. 4.Servicemedinnlevering Vedservice (...)

26 Page 26 of Lenovo ThinkPad Edge 14 Troubleshooting manual

Lenovo ThinkPad Edge 14 Manual comercializadosdentrodelTerritoriodelosEstadosUnidosMexicanos.Encaso deconicto,seaplicaránlostérminosdeesteSuplemento. Todoslosprogramasdesoftwareprecargadosenelequiposólotendránuna garantíadetreinta(30)díaspordefectosdeinstalacióndesdelafechadecompra. Lenovonoesresponsabledelainformaciónincluidaendichosprogramasde softwarey/ocualquierprogramadesoftwareadicionalinstaladoporUstedo instaladodespuésdelacompradelproducto. Losser (...)

27 Page 27 of Lenovo ThinkPad Edge 14 Troubleshooting manual

ThinkPad Edge 14 TilleggB.Delersomkanskiftesutavkunden(CRUer) CRUer(CustomerReplaceableUnits)ermaskindelersomkanoppgradereseller skiftesutavkunden.DetertotyperCRUer:Self-serviceogOptional-service. Self-service-CRUererenkleåinstallere.Detkanværefrittståendeellertilkoblede enheter,ogdetkanværebehovforenskrutrekkerforåfjernemaksimaltto skruer.Foroptional-service-CRUerkrevesogsåvissetekniskeferdighetersamt verktøysomf.eks.enskrutrekker.Deterimidlerti (...)

28 Page 28 of Lenovo ThinkPad Edge 14 Troubleshooting manual

Lenovo ThinkPad Edge 14 Troubleshooting manual Merk:BrukbaremaskindelerfraLenovo.LesKapittel3,Garantibetingelser, iveiledningenSikkerhetoggarantier,hvisduønskeropplysningerom garantibetingelserforCRUerfordinmaskintype. Tabellenenedenforinneholderinformasjonommaskindelerdukanbytteutselv, oghvordunneropplysningeromhvordandettegjøres. Tabel1.Self-service-CRUer Installerings- veiledning AccessHelpHardware Maintenance Manual BatterieliminatorX Strømledningtil strømadapter X TrackP (...)

29 Page 29 of Lenovo ThinkPad Edge 14 Troubleshooting manual

Lenovo ThinkPad Edge 14 Troubleshooting manual TilleggC.Merknader Merknader DeterikkesikkertatLenovotilbyrproduktene,tjenesteneellerfunksjonenesom erbeskrevether,ialleland.BedinlokaleLenovorepresentantominformasjon omhvilkeprodukterogtjenestersomertilgjengeligeiNorge.Henvisningertil Lenovosprodukter,programmerellertjenesterbetyrikkeatdetbareerdesom kanbenyttes.Ethvertprodukt,programellerenhvertjenestesomhartilsvarende funksjoner,kanbrukesistedet,forutsattatdeikkegjørinngrepinoenavL (...)

30 Page 30 of Lenovo ThinkPad Edge 14 Troubleshooting manual

Lenovo ThinkPad Edge 14 Manual Lenovokanbrukeogdistribuereopplysningerdukommermed,pådenmåten selskapetansersomhensiktsmessig,utennoenforpliktelseroverfordeg. EventuellehenvisningertilnettstedersomikketilhørerLenovo,erbaretil orienteringoginnebærerpåingenmåtenoengodkjennelseellerstøttetil dissenettstedene.Innholdetpådissenettstedeneerikkeendelavdette Lenovo-produktet,ogbrukavdissenettstedeneskjerpåegetansvar. Alleytelsesdataenedunneridettedokumentet,blehen (...)

31 Page 31 of Lenovo ThinkPad Edge 14 Troubleshooting manual

Lenovo ThinkPad Edge 14 Desktop, Laptop Manual unauthorizedchangesormodicationstothisequipment.Unauthorizedchanges ormodicationscouldvoidtheuser'sauthoritytooperatetheequipment. ThisdevicecomplieswithPart15oftheFCCRules.Operationissubjecttothe followingtwoconditions:(1)thisdevicemaynotcauseharmfulinterference,and (2)thisdevicemustacceptanyinterferencereceived,includinginterferencethat maycauseundesiredoperation. ResponsibleParty: Lenovo(UnitedStates)Incorporated 1009Think (...)

32 Page 32 of Lenovo ThinkPad Edge 14 Troubleshooting manual

ThinkPad Edge 14 DiesesProduktentsprichtdenSchutzanforderungenderEU-Richtlinie 2004/108/EG(früher89/336/EWG)zurAngleichungderRechtsvorschriftenüber dieelektromagnetischeVerträglichkeitindenEU-Mitgliedsstaatenundhältdie GrenzwertederEN55022KlasseBein. Umdiesessicherzustellen,sinddieGerätewieindenHandbüchernbeschrieben zuinstallierenundzubetreiben.DesWeiterendürfenauchnurvonder LenovoempfohleneKabelangeschlossenwerden.Lenovoübernimmtkeine Verantwo (...)

33 Page 33 of Lenovo ThinkPad Edge 14 Troubleshooting manual

ThinkPad Edge 14 Japanskklassiseringserklæringforproduktersomkoblestilstrømnettet mednominellstrømpåmindreennellerlik20Aperfase InformasjonomLenovoproduktserviceforTaiwan EUogWEEE-direktiv WEEE-merket(WasteElectricalandElectronicEquipment)gjelderbareforland iDeneuropeiskeunion(EU)ogNorge.Produkterermerketisamsvarmed EU-direktiv2002/96/ECvedrørendeavfallfraelektriskeogelektroniskeprodukter (WEEE).Direktivetfastsetterrammeneforreturogresirkulering (...)

34 Page 34 of Lenovo ThinkPad Edge 14 Troubleshooting manual

Lenovo ThinkPad Edge 14 Desktop, Laptop Manual MerknadomgjenvinningiTaiwan UkrainaRoHS InformasjonomENERGYSTAR-modellen ENERGYSTAR ® eretfellesprogramsomblestartetavEnvironmentalProtection Agency(EPA,deamerikanskemiljøvernmyndighetene)ogU.S.Departmentof Energyforåsparepengerogbeskyttemiljøetgjennomenergieffektiveprodukter ogpraksis. Lenovoerstolteavåtilbysinekunderproduktersomerioverensstemmelse medENERGYSTAR-betegnelsen.Lenovo-modellenenedenfor,somerENERGY STAR-merket,erutform (...)

35 Page 35 of Lenovo ThinkPad Edge 14 Troubleshooting manual

Lenovo ThinkPad Edge 14 Desktop, Laptop Manual Lenovooppfordrertileffektivbrukavenergisomenintegrertdelavden dagligedriften.ForåbidratildetteharLenovoforhåndsinnstiltfølgende strømstyringsfunksjonerslikatdetrerikraftnårdatamaskinenikkeharværti brukienbestemttidsperiode: Windows7WindowsXP •Strømplan:Energisparerved vekselstrømmodus(AC) Slåavskjermen:Etter10minutter Settdatamaskinenisovemodus: Etter25minutter Avansertestrøminnstillinger: -Slåavharddisker:Etter15minutter - (...)

36 Page 36 of Lenovo ThinkPad Edge 14 Troubleshooting manual

ThinkPad Edge 14 7.OpphevvalgetavavmerkingsboksenTillatdenneenhetenåbringe datamaskinenutavventemodus. 8.KlikkOK. MerknaderomSikkerhetoggarantier DennyesteversjonenavveiledningenSikkerhetoggarantier(Safetyand WarrantyGuide)erlastetopppånettstedet.Hvisduvilleseden,gårdu tilhttp://www.lenovo.com/supportogklikkerpåUserGuides&Manuals (Brukerveiledningeroghåndbøker). Merknadomforskriftsinformasjon DennyesteRegulatoryNoticeerlastetopppåwebområdet. (...)

37 Page 37 of Lenovo ThinkPad Edge 14 Troubleshooting manual

Lenovo ThinkPad Edge 14 Troubleshooting manual (...)

38 Page 38 of Lenovo ThinkPad Edge 14 Troubleshooting manual

Lenovo ThinkPad Edge 14 Troubleshooting manual Delenummer:0A96725 PrintedinChina (1P)P/N:0A96725 *0A96725* (...)

Related Devices for Lenovo ThinkPad Edge 14