Lenovo ThinkCentre M80 User Manual

Lenovo Desktop ThinkCentre M80 Operation & user’s manual Free PDF Download on Guides-Base.com

Lenovo ThinkCentre M80 Summary of Contents:

Page view Summary of Page's Content
1 Page 1 of Lenovo ThinkCentre M80 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkCentre M80 Desktop Manual ThinkCentre Brukerhåndbok Maskintyper:7181,7189,7239,7492,7507,7513og7529 (...)

2 Page 2 of Lenovo ThinkCentre M80 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkCentre M80 Desktop Manual (...)

3 Page 3 of Lenovo ThinkCentre M80 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkCentre M80 Desktop Manual ThinkCentre Brukerhåndbok Maskintyper:7181,7189,7239,7492,7507,7513og7529 (...)

4 Page 4 of Lenovo ThinkCentre M80 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkCentre M80 Operation & user’s manual Merk:Førdubrukeropplysningeneidennebokenogproduktetdetblirhenvisttil,måduleseogforstå informasjoneniveiledningenThinkCentreSikkerhetoggarantierogTilleggA“Merknader”påside69. Førsteutgave(oktober2010) ©CopyrightLenovo2010. Produkter,data,programvareogtjenesterfraLENOVOerutvikletutelukkendemedprivatemidlerogblirsolgttil statligeenhetersomkommersiellevarerslikdeterdenerti48C.F.R.2.101medbegrensederettighetertilbruk, reproduksj (...)

5 Page 5 of Lenovo ThinkCentre M80 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkCentre M80 Operation & user’s manual Innhold Viktigsikkerhetsinformasjon.....vii Kapittel1.Produktoversikt.......1 Funksjoner.................1 Spesikasjoner...............3 Oversiktoverprogramvare...........4 Programvaresomleveresmed Windows-operativsystemet.........4 Plasseringer.................6 Finnekontakter,kontrollerogindikatorerforan påmaskinen...............6 Finnekontakterogdelerbakpåmaskinen...7 Finnekomponenter............8 Finnedelerpåsystembordet...... (...)

6 Page 6 of Lenovo ThinkCentre M80 Operation & user’s manual

ThinkCentre M80 OnlineBooks-mappe..........65 LenovoThinkVantageTools........65 LenovoWelcome............66 AccessHelp..............66 VeiledningenSikkerhetoggarantier.....66 Lenovosnettsted(http://www.lenovo.com)..66 Hjelpogservice..............66 Brukedokumentasjonenog feilsøkingsprogrammene.........67 Ringeforåfåservice..........67 Brukeandretjenester..........68 Kjøpetilleggstjenester..........68 TilleggA.Merknader.........69 Merknadomutsignale (...)

7 Page 7 of Lenovo ThinkCentre M80 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkCentre M80 Manual Viktigsikkerhetsinformasjon ADVARSEL: Førduleserdennehåndboken,mådusørgeforatduleserogforstårallsikkerhetsrelatertinformasjon fordetteproduktet.SlåoppiveiledningenThinkCentreSikkerhetoggarantier,somdumottoksammen meddetteproduktet,forålesedennyestesikkerhetsinformasjonen.Vedåleseogforstådenne sikkerhetsinformasjonen,redusererdufarenforpersonligskadeog/ellerskadepåproduktet. HvisduikkehartattvarepåveiledningenThinkCentreSikker (...)

8 Page 8 of Lenovo ThinkCentre M80 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkCentre M80 Operation & user’s manual viiiThinkCentreBrukerhåndbok (...)

9 Page 9 of Lenovo ThinkCentre M80 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkCentre M80 Operation & user’s manual Kapittel1.Produktoversikt Dettekapitteletinneholderinformasjonomfunksjoner,spesikasjoner,programmerlevertavLenovoog plasseringavdelerogkontakter. Dettekapitteletinneholderfølgendeemner: •“Funksjoner”påside1:Dennedeleninneholderinformasjonomfunksjonenepåmaskinen. •“Spesikasjoner”påside3 :Dennedeleninneholderfysiskespesikasjonerformaskinen. •“Oversiktoverprogramvare”påside4:Dennedeleninneholderinformasjonom (...)

10 Page 10 of Lenovo ThinkCentre M80 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkCentre M80 Manual •IntegrertHD-lyd(high-denition) •Hodetelefon-ogmikrofonkontaktpåfrontpanelet •Lydlinjeinngang,lydlinjeutgangogmikrofonkontaktpåbakpanelet •Innebygdhøyttaler(tilgjengeligpåenkeltemodeller) Tilknytning 10/100/1000MbpsintegrertEthernet-kontroller Systemadministrasjonsfunksjoner •Mulighetforlagringavresultateravmaskinvareselvtest(POST) •ACPI(grensesnittforautomatiskkongureringogstrømstyring) •Automatiskoppstarting (...)

11 Page 11 of Lenovo ThinkCentre M80 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkCentre M80 Operation & user’s manual Strømforsyning •240-wattsstrømforsyningmedautomatiskføling Sikkerhetsfunksjoner •Etoppstartspassord(Power-OnPassword)ogetadministratorpassord(AdministratorPassword)somkan forhindreuautorisertbrukavmaskinen. •Computrace •Bryterforregistreringavåpningavdeksel(dekselsikringsbryter)(tilgjengeligpåenkeltemodeller) •AktivereellerdeaktivereSATA-enheter •Aktivereellerdeaktiveredenserielleporten •AktivereellerdeaktivereUSB-kon (...)

12 Page 12 of Lenovo ThinkCentre M80 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkCentre M80 Desktop Manual Dimensjoner Bredde:99mm Høyde:335mm Dybde:382mm Vekt Maksimumskongurasjonsomlevert:6,6kg Omgivelser •Lufttemperatur: Idrift:10°Ctil35°C Ikkeidrift:-40°Ctil60°C Ikkeidrift:-10°Ctil60°C(utenemballasje) •Luftfuktighet: Idrift:20%til80%(ikke-kondensdannende) Ikkeidrift:20%til90%(ikke-kondensdannende) •Høydeoverhavet: Idrift:-15,2til3048m Ikkeidrift:-15,2til10668m Elektrisitet •Inngangsspenning: –Lavtspenningsområde(115 (...)

13 Page 13 of Lenovo ThinkCentre M80 Operation & user’s manual

ThinkCentre M80 LenovoThinkVantageTools ProgrammetLenovoThinkVantage®Toolsveilederdeggjennominformasjonskilderoggirenkeltilgangtil ulikeverktøysomhjelperdegmedåarbeideenklereogsikrere.Dunnerereopplysningerunder“Lenovo ThinkVantageTools”påside65 . LenovoWelcome LenovosvelkomstprogramgireninnføringiinnovativeoginnebygdefunksjonerfraLenovo,ogviserhvordan duutførerviktigekongureringsoppgaverslikatdufårbestmuligutbytteavdatamaskinen. Pro (...)

14 Page 14 of Lenovo ThinkCentre M80 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkCentre M80 Manual tilgang.Ettastaturmedngeravtrykkleserleverespåbestemtemaskiner,menkankjøpesformaskinersom støtterdettetilleggsutstyret. LenovoThinkVantageToolbox DubrukerLenovoThinkVantageToolboxtilåvedlikeholdedatamaskinen,forbedresikkerheten,løse problemer,blikjentmednyeteknologierfraLenovoogforåfåmerinformasjonommaskinen.Dunner ereopplysningerunder“LenovoThinkVantageToolbox”påside62 . AdobeReader AdobeReadereretverktøysombrukes (...)

15 Page 15 of Lenovo ThinkCentre M80 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkCentre M80 Desktop Manual 1 Utløser-/lukkeknappforoptiskstasjon 5 USB-kontakt 2 Strømbryter 6 Mikrofonkontakt 3 Aktivitetsindikatorforharddiskstasjonen 7 Hodetelefonkontakt 4 Strøm-indikator 8 USB-kontakt Finnekontakterogdelerbakpåmaskinen IFigur2“Kontakterogdelerbak”påside7serduplasseringenetilkontakteneogdelenebakpå datamaskinen.Noenavkontaktenepåbaksidenerfargekodetforågjøredetenklereånneuthvordu skalkobletilkablene. Figur2.Kontakterogdelerba (...)

16 Page 16 of Lenovo ThinkCentre M80 Operation & user’s manual

ThinkCentre M80 KontaktBeskrivelse Lydlinjeinngang Brukestilåmottalydsignalerfraeneksternlydkilde,foreksempeletstereoanlegg. Nårdukoblertileneksternlydkilde,koblerduenkabelmellomenhetens lydlinjeutgangoglydlinjeinngangenpåmaskinen. Lydlinjeutgang Brukestilåsendelydsignalerframaskinentileksterneenheter,foreksempel stereohøyttaleremedinnebygdeforsterkere,hodetelefoner,multimedietastatur ellerlydlinjeinngangenpåetstereoanlegg. DVI-skjermkontakt Bruk (...)

17 Page 17 of Lenovo ThinkCentre M80 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkCentre M80 Desktop Manual Figur3.Plasseringavkomponenter 1Kjøleribbeogviftemodul 6Frontdeksel 2Strømforsyningsenhet 7Fremreviftemodul 3Minnemoduler(2) 8Harddiskstasjon 4Optiskstasjon 9PCI-kort(tilgjengeligpåenkeltemodeller) 5FremreUSB-oglyd-modul 10Kjøleribbeviftekanal Finnedelerpåsystembordet IFigur4“Plasseringavdelerpåsystembordet”påside9serduplasseringenetildelenepåsystembordet. Figur4.Plasseringavdelerpåsystembordet 1Strømkontaktmed4kontaktpunk (...)

18 Page 18 of Lenovo ThinkCentre M80 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkCentre M80 Operation & user’s manual 9Frontpanelkontakt 19Systemviftekontakt 10USB-kontakterforan(2) Finneinternestasjoner Internestasjonererenhetersommaskinenbrukerforåleseoglagredata.Dukantilføyestasjoneri maskinenforåøkelagringskapasitetenoggjøredetmuligfordatamaskinenåleseandretypermedier. Internestasjonerinstalleresibrønner.Idennebokenkallesbrønnenebrønn1,brønn2ogsåvidere. Nårduskalinstallereellerbytteuteninternstasjon,erdetviktigåvitehvilkentypestasjonog (...)

19 Page 19 of Lenovo ThinkCentre M80 Operation & user’s manual

ThinkCentre M80 Kapittel2.Installereellerbytteutmaskinvare Dettekapitteletinneholderinstruksjonersomforklarerhvordanduinstallererellerbytterutmaskinvare. Dettekapitteletinneholderfølgendeemner: •“Håndtereenhetersomerfølsommeforstatiskelektrisitet”påside11 •“Installereellerbytteutmaskinvare”påside11 •“Skaffeenhetsdrivere”påside42 •“Grunnleggendesikkerhetsfunksjoner”påside42 Håndtereenhetersomerfølsommeforstatiskelektrisi (...)

20 Page 20 of Lenovo ThinkCentre M80 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkCentre M80 Operation & user’s manual kontakten.Lesderetterinstruksjonenesomfølgermedenheten,foråkobledentilmaskinenpåriktigmåte oginstallerenødvendigprogramvareogenhetsdrivere. Fjernemaskindekselet NB!: Ikkeåpnemaskinenellerforsøkårepareredenførduharlestogforstått“Viktigsikkerhetsinformasjon”iveiledningen ThinkCentreSikkerhetoggarantiersomblelevertmedmaskinen.Hvisdutrengerenkopi(påengelsk)avveiledningen ThinkCentreSikkerhetoggarantier,gårdutil http://www.le (...)

21 Page 21 of Lenovo ThinkCentre M80 Operation & user’s manual

ThinkCentre M80 Fjerneogsettepåplassfrontdekselet NB!: Ikkeåpnemaskinenellerforsøkårepareredenførduharlestogforstått“Viktigsikkerhetsinformasjon”iveiledningen ThinkCentreSikkerhetoggarantiersomblelevertmedmaskinen.Hvisdutrengerenkopi(påengelsk)avveiledningen ThinkCentreSikkerhetoggarantier,gårdutil http://www.lenovo.com/support Dennedeleninneholderinstruksjonersomforklarerhvordandufjernerogsetterpåplassfrontdekselet. Slikfjernerduogsetterp (...)

22 Page 22 of Lenovo ThinkCentre M80 Operation & user’s manual

ThinkCentre M80 4.Settpåplassfrontdekseletvedåplasseredetreandreplasttappenenederstpåfrontdekseletmotde tilsvarendehulleneikabinettet.Dreideretterfrontdekseletinnovertildetsmekkerpåplass. Figur8.Settepåplassfrontdekselet 5.Gåtil“Avsluttearbeidetmedåbytteutdeler”påside41. Fåtilgangtilsystembordkomponenterogstasjoner NB!: Ikkeåpnemaskinenellerforsøkårepareredenførduharlestogforstått“Viktigsikkerhetsinformasjon”iveiledningen ThinkCen (...)

23 Page 23 of Lenovo ThinkCentre M80 Operation & user’s manual

ThinkCentre M80 4.Vippstasjonsbrønnmodulenoppoverforåfåtilgangtilalleinternestasjoner,kablerogandre komponenter. Figur9.Vippestasjonsbrønnmodulenoppover 5.Dusenkerstasjonsbrønnmodulenvedåtrykkestasjonsbrønnmodulklemmen1innoverogvippe stasjonsbrønnmodulennedoversomvist. Figur10.Senkestasjonsbrønnmodulen Kapittel2.Installereellerbytteutmaskinvare15 (...)

24 Page 24 of Lenovo ThinkCentre M80 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkCentre M80 Manual InstallereellerbytteutetPCI-kort NB!: Ikkeåpnemaskinenellerforsøkårepareredenførduharlestogforstått“Viktigsikkerhetsinformasjon”iveiledningen ThinkCentreSikkerhetoggarantiersomblelevertmedmaskinen.Hvisdutrengerenkopi(påengelsk)avveiledningen ThinkCentreSikkerhetoggarantier,gårdutil http://www.lenovo.com/support DennedeleninneholderinstruksjonersomforklarerhvordanduinstallererellerbytterutetPCI-kort. MaskinenharetstandardPCI-k (...)

25 Page 25 of Lenovo ThinkCentre M80 Operation & user’s manual

ThinkCentre M80 Figur11.FjernePCI-kortet •HvisduskalinstallereetPCI-kort,fjernerdudekseletoverPCI-kortsporet.Se“Finnedelerpå systembordet”påside9foråidentiseretypenePCI-kortspor. 4.TadetnyePCI-kortetutavdenantistatiskepakningen. Kapittel2.Installereellerbytteutmaskinvare17 (...)

26 Page 26 of Lenovo ThinkCentre M80 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkCentre M80 Desktop Manual 5.SettdetnyePCI-kortetinniriktigPCI-sporpåsystembordet.Såsetterduinnogstrammerskruen foråfestedetnyePCI-kortet. Figur12.InstallerePCI-kortet 6.OmnødvendigkoblerdutileventuellekablermellomPCI-kortetogsystembordet.Se“Finnedelerpå systembordet”påside9foråidentiseredeforskjelligekontaktenepåsystembordet. Nestetrinn: •Hvisduskalinstallereannenmaskinvare,fortsetterdumedinstruksjonenefordenaktuellemaskinvaren. •Gåtil“Avsl (...)

27 Page 27 of Lenovo ThinkCentre M80 Operation & user’s manual

ThinkCentre M80 3.Leggmaskinenpåsidenslikatdetblirenklereåkommetilsystembordet. 4.Finnminnesporenepåsystembordet.Se“Finnedelerpåsystembordet”påside9. 5.Fjernalledelerogtrekkutallekablersomkanhindretilgangtilminnesporene. 6.Gjørettavfølgende: •Hvisduskalbytteutenminnemodul,åpnerdufesteklemmeneogfjernerdengamleminnemodulen somerinstallert. Figur13.Fjerneminnemodulen •Hvisdusetterinnenminnemodul,åpnerdufesteklemmenetilminnesporetderduvili (...)

28 Page 28 of Lenovo ThinkCentre M80 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkCentre M80 Desktop Manual 7.Plasserdennyeminnemodulenoverminnesporet.Kontrollerathakket1pådennyeminnemodulen erplassertriktigiforholdtilpinnen(2)iminnesporet.Trykkderetterdennyeminnemodulenrettnedi minnesporettilfesteklemmenelukkesogminnemodulensmekkerpåplass. Figur15.Installereminnemodulen 8.Settpåplassalledelerogkobletilallekablersomblefjernetellerfrakoblet. Nestetrinn: •Hvisduskalinstallereannenmaskinvare,fortsetterdumedinstruksjonenefordenaktuellemaskin (...)

29 Page 29 of Lenovo ThinkCentre M80 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkCentre M80 Manual 5.Fjernalledelerogtrekkutallekablersomkanhindretilgangtilbatteriet. 6.Tautdetgamlebatteriet. Figur16.Tautdetgamlebatteriet 7.Settinndetnyebatteriet. Figur17.Setteinndetnyebatteriet 8.Settpåplassalledelerogkobletilallekablersomblefjernetellerfrakoblet. 9.Senknedstasjonsbrønnmodulen.Se“Fåtilgangtilsystembordkomponenterogstasjoner”påside14. 10.Settpåplassmaskindekseletogkobletilalleeksternekablerigjen.Se“Avsluttearbeidetmedåbyt (...)

30 Page 30 of Lenovo ThinkCentre M80 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkCentre M80 Manual Kjøleribbenogviftemodulenkanbliveldigvarm.Slåavmaskinenogventtretilfemminutterslikat maskinenblirkjøltlittnedførdutaravdekselet. Slikbytterduutkjøleribbenogviftemodulen: 1.Tautallemedierfrastasjoneneogslåavalletilknyttedeenheterogdatamaskinen.Trekkutalle strømledningerfrastikkontakteneogallekablersomerkoblettildatamaskinen. 2.Fjernmaskindekselet.Se“Fjernemaskindekselet”påside12. 3.Fjernfrontdekselet.Se“Fjerneogsettepåplas (...)

31 Page 31 of Lenovo ThinkCentre M80 Operation & user’s manual

ThinkCentre M80 6.Følgdennefremgangsmåtenforåfjernedereskruenesomfesterkjøleribbe-ogviftemodulentil systembordet: a.Taskrue1delvisut,fjernderetterskrue2heltogfjernsåskrue1helt. b.Taskrue3delvisut,fjernderetterskrue4heltogfjernsåskrue3helt. Merk:Fjerndereskrueneforsiktigfrasystembordetforåunngåskade.Dereskruenekanikke fjernesfrakjøleribbenogviftemodulen. Figur19.Skruersomfesterkjøleribbenogviftemodulen 7.Løftkjøleribbenogviftemodule (...)

32 Page 32 of Lenovo ThinkCentre M80 Operation & user’s manual

ThinkCentre M80 11.Senkogplasserkjøleribbeviftekanalenoppåkjøleribbe-ogviftemodulentildereskruehullenei kjøleribbeviftekanalenerjustertiforholdtildetilsvarendehulleneikjøleribbe-ogviftemodulen.Settinn ogstramdereskrueneforåfestedennyekjøleribbeviftekanalen. Figur20.Setteinnkjøleribbeviftekanalen Nestetrinn: •Hvisduskalinstallereannenmaskinvare,fortsetterdumedinstruksjonenefordenaktuellemaskinvaren. •Gåtil“Avsluttearbeidetmedåbytte (...)

33 Page 33 of Lenovo ThinkCentre M80 Operation & user’s manual

ThinkCentre M80 2.Fjernmaskindekselet.Se“Fjernemaskindekselet”påside12. 3.Fjernkjøleribbenogviftemodulen.Se“Bytteutkjøleribbenogviftemodulen”påside21. Merk:Settdennyekjøleribbenogviftemodulenpåsidenslikatkjølepastaenibunnen,ikkekommeri kontaktmedandredeler. 4.Løftdetlillehåndtaket1ogåpnefestemekanismen2foråfåtilgangtilmikroprosessoren3. Figur21.Fåtilgangtilmikroprosessoren 5.Løftmikroprosessorenrettoppogutavmikroprosessorsokkelen, (...)

34 Page 34 of Lenovo ThinkCentre M80 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkCentre M80 Operation & user’s manual Figur22.Fjernemikroprosessoren 6.Kontrolleratdetlillehåndtaketerihevetposisjon. 7.Fjernomslagetsombeskyttergullkontaktenepådennyemikroprosessoren. 8.Holdisidenepådennyemikroprosessorenogsørgforatdenlilletrekantenihjørneterplassertriktigi forholdtildentilsvarendelilletrekantenihjørnetavmikroprosessorkontakten. 9.Senkdennyemikroprosessorrettnedimikroprosessorkontaktenpåsystembordet. 10.Senkdetlillehåndtaketforåfestedennyemikropro (...)

35 Page 35 of Lenovo ThinkCentre M80 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkCentre M80 Manual FARE Farligebevegeligedeler.Ikkeberørmedngreellerandrekroppsdeler. ADVARSEL: Dumåaldritaavdekseletpåenstrømforsyningsenhetellerdelsomhardettemerket: Farligspenning,strømstyrkeogenerginivåerertilstedeikomponentersomhardenneetiketten påklistret.Ingenavdissekomponenteneinneholderdelersomkanrepareres.Hvisdufårproblemer medenavdissedelene,mådukontakteenservicetekniker. Slikbytterduutstrømforsyningsenheten: 1.Tautallemedierfrasta (...)

36 Page 36 of Lenovo ThinkCentre M80 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkCentre M80 Manual Figur23.Fjernekjøleribbeviftekanalen 5.Koblestrømforsyningskablenefraallestasjonerogfrastrømkontaktenemed24og4pinnerpå systembordet.Se“Finnedelerpåsystembordet”påside9 . Merk:Deterogsåmuligatdumåløsnestrømforsyningskablenefranoenkabelklemmereller-bøylersom holderkablenepåplassikabinettet.Leggmerketilhvorkableneerplassertførdukoblerdemfra. 6.Fjerndetreskruenesomholderfaststrømforsyningsenhetenpåbaksidenavmaskinen. Tryk (...)

37 Page 37 of Lenovo ThinkCentre M80 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkCentre M80 Operation & user’s manual 8.Settdennyestrømforsyningsenhetenikabinettetslikatskruehulleneidennyestrømforsyningsenheten erjustertiforholdtildetilsvarendeskruehullenepåbaksidenavkabinettet.Settderetterinnogstramde treskrueneforåfestedennyestrømforsyningsenheten. Merk:BrukbareskruerfraLenovo. Figur25.Installerestrømforsyningsenheten 9.Kobletilstrømforsyningskablenetilallestasjonerogsystembordet.Se“Finnedelerpåsystembordet” påside9 . Kapittel2.Installer (...)

38 Page 38 of Lenovo ThinkCentre M80 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkCentre M80 Operation & user’s manual 10.Senkogplasserkjøleribbeviftekanalenoppåkjøleribbe-ogviftemodulentildereskruehullenei kjøleribbeviftekanalenerjustertiforholdtildetilsvarendehulleneikjøleribbe-ogviftemodulen.Såsetter duinnogstrammerdereskrueneforåfestedennyekjøleribbeviftekanalen. Figur26.Setteinnkjøleribbeviftekanalen Nestetrinn: •Hvisduskalinstallereannenmaskinvare,fortsetterdumedinstruksjonenefordenaktuellemaskinvaren. •Gåtil“Avsluttearbeidet (...)

39 Page 39 of Lenovo ThinkCentre M80 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkCentre M80 Operation & user’s manual 6.Holdfastidenoptiskestasjonenogløsnedetoskruenesomholderdenoptiskestasjonenpåplass. Figur27.Fjerneskruenetildenoptiskestasjonen 7.Trykkstasjonsbrønnmodulklemmen1innoverogvippstasjonsbrønnmodulennedoversomvist. Figur28.Senkestasjonsbrønnmodulen Kapittel2.Installereellerbytteutmaskinvare31 (...)

40 Page 40 of Lenovo ThinkCentre M80 Operation & user’s manual

ThinkCentre M80 8.Skyvdenoptiskestasjonenutfraforsidenavdatamaskinen. Figur29.Fjernedenoptiskestasjonen 9.Skyvdennyeoptiskestasjoneninnidenoptiskestasjonsbrønnenfraforsidenavdatamaskinen. Figur30.Installereennyoptiskstasjon 32ThinkCentreBrukerhåndbok (...)

41 Page 41 of Lenovo ThinkCentre M80 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkCentre M80 Desktop Manual 10.Holdfastidennyeoptiskestasjonenogvippstasjonsbrønnmodulenoppover.Justerskruehulleneiden nyeoptiskestasjonenslikatdestemmeroverensmeddetilsvarendehulleneistasjonsbrønnen.Såsetter duinnogstrammerdetoskrueneforåfestedennyeoptiskestasjonen. Figur31.Installeredenoptiskestasjonen 11.Kobledeneneendenavsignalkabelentilbaksidenavdennyeoptiskestasjonenogdenandretilen tilgjengeligSATA-kontaktpåsystembordet.Se“Finnedelerpåsystembordet” (...)

42 Page 42 of Lenovo ThinkCentre M80 Operation & user’s manual

ThinkCentre M80 Dennedeleninneholderinstruksjonersomforklarerhvordandubytterutharddisken. Slikbytterduutharddisken: 1.Tautallemedierfrastasjoneneogslåavalletilknyttedeenheterogdatamaskinen.Trekkutalle strømledningerfrastikkontakteneogallekablersomerkoblettildatamaskinen. 2.Fjernmaskindekselet.Se“Fjernemaskindekselet”påside12. 3.Fjernfrontdekselet.Se“Fjerneogsettepåplassfrontdekselet”påside13. 4.Merkdegplasseringenavdereskruene1somholder (...)

43 Page 43 of Lenovo ThinkCentre M80 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkCentre M80 Operation & user’s manual 5.Holdfastiharddiskstasjonenogfjerndereskruenesomholderharddiskstasjonenpåplass.Så fjernerduharddiskstasjonenfrastasjonsbrønnmodulenogkoblerfrasignalkabelenogstrømkabelenfra baksidenavharddiskstasjonenslikatdukanfjernedenheltfrakabinettet. Figur34.Fjerneharddiskstasjonen 6.Kobledeneneendenavsignalkabelentilbaksidenavdennyeharddiskstasjonenogdenandretilen tilgjengeligSATA-kontaktpåsystembordet.Se“Finnedelerpåsystembordet”på (...)

44 Page 44 of Lenovo ThinkCentre M80 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkCentre M80 Desktop Manual 7.Settdennyeharddiskstasjoneninniharddiskstasjonsbrønnenogjusterskruehulleneidennye harddiskstasjonenmotdetilsvarendehulleneistasjonsbrønnen.Såsetterduinnogstrammerdere skrueneforåfestedennyeharddiskstasjonen. Figur36.Installereharddiskstasjonen Nestetrinn: •Hvisduskalinstallereannenmaskinvare,fortsetterdumedinstruksjonenefordenaktuellemaskinvaren. •Gåtil“Avsluttearbeidetmedåbytteutdeler”påside41foråfullføreinstaller (...)

45 Page 45 of Lenovo ThinkCentre M80 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkCentre M80 Manual 6.Løsnekortleserkabelenfrakabelklemmensomfesterkabelentilkabinettet. 7.Senknedstasjonsbrønnmodulen.Se“Fåtilgangtilsystembordkomponenterogstasjoner”påside14. 8.Fjernskruensomholderkortleserenpåplass.Fjernsåkortleserenfrakabinettet. Figur37.Fjernekortleseren 9.Settinndennyekortleserenikabinettetogplasserskruehulletidennyekortleserenmotdettilsvarende hulletikabinettet. 10.Settinnogstramskruenforåfestedennyekortleseren. 11.Vippst (...)

46 Page 46 of Lenovo ThinkCentre M80 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkCentre M80 Manual 4.Vippstasjonsbrønnmodulenoppoverforåfåtilgangtildenfremreviftemodulen.Se“Fåtilgangtil systembordkomponenterogstasjoner”påside14. 5.Fjernharddiskstasjonenforenkleretilgangtildenfremreviftemodulen.Se“Bytteutharddiskstasjonen” påside33. 6.Fjernkjøleribbeviftekanalen.Se“Bytteutstrømforsyningsenheten”påside26. 7.Merkdeghvordankableneerplassertogtrekkutkabelentildenfremreviftemodulenfrakontaktentil systemviftenpåsystemb (...)

47 Page 47 of Lenovo ThinkCentre M80 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkCentre M80 Operation & user’s manual 9.Settinndennyefremreviftemodulenvedåplasseredenyegummifestenesomblelevertmeddennye fremreviftemodulen,motdetilsvarendehullenebakikabinettet.Skyvderettergummifestenegjennom hullene.Draderetterforsiktigituppenavgummifestenefrabunnentildennyefremreviftemodulen sitterpåplass. Figur39.Installeredenfremreviftemodulen 10.Koblekabelentildennyefremreviftemodulentilsystemviftekontaktenpåsystembordet.Se“Finnedeler påsystembordet”påside9. (...)

48 Page 48 of Lenovo ThinkCentre M80 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkCentre M80 Desktop Manual Slikbytterduuttastaturet: 1.Fjernallemedierfrastasjonene.Slåderetteravtilknyttedeenheterogdatamaskinen. 2.Trekkutallestrømledningerfrastikkontaktene. 3.Trekkutdengamletastaturkabelenframaskinen. 4.Kobleetnytttastaturtilriktigkontaktpåmaskinen.Tastaturetkanværekoblettilenstandard PS/2-tastaturkontakt1ellerenUSB-kontakt2.Avhengigavhvorduvilkobletiltastaturet,gårdutil “Finnekontakter,kontrollerogindikatorerforanpåmaskinen”påside (...)

49 Page 49 of Lenovo ThinkCentre M80 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkCentre M80 Operation & user’s manual 4.Kobleennymustilriktigkontaktpåmaskinen.MusenkanværekoblettilenstandardPS/2-musekontakt 1ellerenUSB-kontakt2.Avhengigavhvorduvilkobletilmusen,gårdutil“Finnekontakter,kontroller ogindikatorerforanpåmaskinen”påside6eller“Finnekontakterogdelerbakpåmaskinen”påside7. Figur41.Musekontakter Nestetrinn: •Hvisduskalinstallereannenmaskinvare,fortsetterdumedinstruksjonenefordenaktuellemaskinvaren. •Gåtil“Avsluttearbeidetmed (...)

50 Page 50 of Lenovo ThinkCentre M80 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkCentre M80 Manual 5.Plassermaskindekseletmotkabinettetslikatskinnenenederstpåmaskindekseletgårinnisporenepå kabinettet.Skyvderettermaskindekseletmotfrontenavmaskinen,tildensmekkerpåplassogerlukket. Settinnogstramdetoskrueneforåfestedekselet. Figur42.Settepåplassmaskindekselet 6.Låsmaskindekselethvisduharendeksellås.Les“Integrertkabellås”påside42eller“Hengelås”på side44 . 7.Koblestrømledningenogalleandreeksternekablertilmaskinenigjen. (...)

51 Page 51 of Lenovo ThinkCentre M80 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkCentre M80 Manual avennøkkel.Dennekabellåsenlåserogsåmaskindekselet.SeFigur43“Installereenintegrertkabellås” påside43.Detteersammetypekabellåssombrukesformangebærbaremaskiner.Dukanbestilleen integrertkabellåsfraLenovovedåsøkeetterKensingtonpåadressen http://www.lenovo.com/support Merk:Kontrolleratdenintegrertekabellåsensomduharinstallert,ikkeeriveienforandremaskinkabler. Figur43.Installereenintegrertkabellås Kapittel2.Installereellerbyt (...)

52 Page 52 of Lenovo ThinkCentre M80 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkCentre M80 Operation & user’s manual Hengelås Maskinenerutstyrtmedetfesteforhengelåsslikatmaskindekseletikkekanfjernesnårdusetterpå enhengelås. Figur44.Installereenhengelås Passordbeskyttelse ForåhindreuautorisertbrukavdatamaskinenkandubrukeprogrammetSetupUtilitytilådenerepassord. Nårduslårpåmaskinen,blirdubedtomåoppgipassordet.Maskinenkanikkebrukesførduoppgiret gyldigpassord.DunnermerinformasjoniKapittel4“BrukeSetupUtility-programmet”påside53 . Sle (...)

53 Page 53 of Lenovo ThinkCentre M80 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkCentre M80 Manual 6.Settpåplassalledelerogkobletilallekablersomblefjernetellerfrakoblet. 7.Settpåplassmaskindekseletogkobletilstrømledningeneformaskinenogskjermenigjen.Se“Avslutte arbeidetmedåbytteutdeler”påside41. 8.Slåpåmaskinenogladenståpåica.tisekunder.Slåderetteravmaskinenvedåholdestrømbryteren inneica.femsekunder. 9.Gjentatrinn1til4. 10.FlyttClearCMOS/Recovery-krysskoblingentilbaketilnormalposisjonen(kontaktpunkt1og2). 11.Settpåpla (...)

54 Page 54 of Lenovo ThinkCentre M80 Operation & user’s manual

ThinkCentre M80 46ThinkCentreBrukerhåndbok (...)

55 Page 55 of Lenovo ThinkCentre M80 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkCentre M80 Operation & user’s manual Kapittel3.Gjenoppretting DettekapitteletinneholderinformasjonomgjenopprettingsløsningenesomtilbysavLenovo. Dettekapitteletinneholderfølgendeemner: •“Oppretteogbrukegjenopprettingsmedier”påside47 •“Utføresikkerhetskopieringoggjenoppretting”påside48 •“BrukeRescueandRecovery-arbeidsområdet”påside49 •“Oppretteogbrukeetredningsmedium”påside50 •“Installereellerreinstallereenhetsdrivere”påside51 •“Lø (...)

56 Page 56 of Lenovo ThinkCentre M80 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkCentre M80 Manual Merk:HvisdubrukeroperativsystemetWindows7,kanduopprettegjenopprettingsmediervedåbruke platerellereksterneUSB-lagringsenheter. DuopprettergjenopprettingsmedieriWindows7vedåklikkeStart➙Alleprogrammer➙Lenovo ThinkVantageTools➙FactoryRecovery-plater.Følgderetterinstruksjonenepåskjermen. Brukegjenopprettingsmedier Dennedeleninneholderinstruksjonersomforklarerhvordandubrukergjenopprettingsmedierpå operativsystemetWindows7. IWindows (...)

57 Page 57 of Lenovo ThinkCentre M80 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkCentre M80 Desktop Manual HvisdubrukerWindows7-operativsystemet,følgerdudennefremgangsmåtenforåsikkerhetskopiere vedhjelpavRescueandRecovery-programmet: 1.KlikkStart➙Alleprogrammer➙LenovoThinkVantageTools➙Forbedretsikkerhetskopieringog gjenopprettingpåWindows-skrivebordet.RescueandRecovery-programmetstarter. 2.KlikkpåpilenStartavansertRescueandRecoveryiRescueandRecovery-hovedvinduet. 3.KlikkpåSikkerhetskopierharddiskenogvelgalternativerforsikkerhetsk (...)

58 Page 58 of Lenovo ThinkCentre M80 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkCentre M80 Manual SlikstarterduRescueandRecovery-arbeidsområdet: 1.Kontrolleratdatamaskinenerslåttav. 2.TrykkpåogslippF11-tastengjentattegangernårduslårpåmaskinen.Nårduhørerlydsignalerellerser etlogoskjermbilde,slipperduF11-tasten. 3.HvisduhardenertetRescueandRecovery-passord,oppgirdudetnårdublirbedtomdet.Dufår dafremRescueandRecovery-arbeidsområdet. Merk:HvisRescueandRecovery-arbeidsområdetikkebliråpnet,kandulese“Løseproblemermed gjen (...)

59 Page 59 of Lenovo ThinkCentre M80 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkCentre M80 Desktop Manual Brukeetredningsmedium Dennedeleninneholderinstruksjonersomforklarerhvordandubrukerredningsmedietduharopprettet. •Hvisduharopprettetetredningsmediummedenplate,brukerdufølgendeveiledningforåbruke redningsmediet: 1.Slåavdatamaskinen. 2.TrykkpåogslippF12-tastengjentattegangernårduslårpåmaskinen.NårStartupDeviceMenublir åpnet,slipperduF12-tasten. 3.Velgdenoptiskestasjonenduønskersomførsteoppstartingsenhet,framenyenStartupDeviceM (...)

60 Page 60 of Lenovo ThinkCentre M80 Operation & user’s manual

ThinkCentre M80 Løseproblemermedgjenopprettingen HvisduikkefårtilgangtilRescueandRecovery-arbeidsområdetellerWindows-miljøet,kandugjøreet avfølgende: •BruketredningsmediumforåstarteRescueandRecovery-arbeidsområdet.Se“Oppretteogbrukeet redningsmedium”påside50 . •Brukgjenopprettingsmedierhvisalleandregjenopprettingsmetoderharmislyktes,ogdutrengerå gjenoppretteharddiskstasjonenslikatdufårtilbakedefabrikkinstallertestandardinnstillingene (...)

61 Page 61 of Lenovo ThinkCentre M80 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkCentre M80 Manual Kapittel4.BrukeSetupUtility-programmet DukanbrukeSetupUtility-programmettilåsepåogendrekongurasjonsinnstillingeneimaskinen, uavhengigavhvilketoperativsystemdubruker.Operativsysteminnstillingenekanimidlertidoverstyre tilsvarendeinnstillingersomerdenertiSetupUtility. DettekapitteletinneholderdisseemnenesomertilhjelpnårduskalbrukeSetupUtility-programmet: •“StarteSetupUtility-programmet”påside53 •“Viseellerendreinnstilli (...)

62 Page 62 of Lenovo ThinkCentre M80 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkCentre M80 Desktop Manual Vurderingeriforbindelsemedpassord Passordetkaninneholdeopptil16(1til16)alfabetiskeognumerisketegnienhvilkensomhelstkombinasjon. Avsikkerhetsmessigeårsakeranbefalerviatdubrukeretsterktpassordsomdetikkeerenkeltåavsløre. Følgdisseretningslinjenenårduskaldenereetsterktpassord: Merk:DetskillesikkemellomstoreogsmåbokstaveripassordforSetupUtility-programmet. •Detinneholderminståtte8tegn. •Detinneholderminstenbokstavogetttall •E (...)

63 Page 63 of Lenovo ThinkCentre M80 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkCentre M80 Desktop Manual SATAController NårdettealternativeterstilttilDisabled,bliralleenhetersomerkoblettil SATA-kontaktene(foreksempelharddiskstasjonenogdenoptiskestasjonen) deaktivertogikkevistisystemkongurasjonen. USBSetup VelgdettealternativetforåkongurereUSB-kontakter. Slikaktivererellerdeaktivererduenenhet: 1.StartSetupUtility-programmet.Se“StarteSetupUtility-programmet”påside53. 2.PåmenyeniSetupUtility-programmetvelgerduDevices. 3.Følgena (...)

64 Page 64 of Lenovo ThinkCentre M80 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkCentre M80 Manual 1.StartSetupUtility-programmet.Se“StarteSetupUtility-programmet”påside53. 2.VelgStartup➙PrimaryBootSequence.Lesinformasjonensomblirvisttilhøyrepåskjermbildet. 3.Velgdenførsteoppstartingsenheten,denandreosv. 4.TrykkpåEscforågåtilbaketilStartup-menyen.Velgderetterenhetenefordenautomatiske oppstartingssekvensen(AutomaticBootSequence)ogfeiloppstartingssekvensen(ErrorBoot Sequence). 5.TrykkpåEscforågåtilbaketilhovedmenyeniSet (...)

65 Page 65 of Lenovo ThinkCentre M80 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkCentre M80 Manual Kapittel5.Oppdateresystemprogrammer DettekapitteletinneholderinformasjonomhvordanduoppdatererPOSTogBIOSoghvordandu gjenoppretteretterenPOST-ogBIOS-oppdateringsfeil. Dettekapitteletinneholderfølgendeemner: •“Brukesystemprogrammer”påside57 •“OppdatereBIOSfraenplate”påside57 •“OppdatereBIOSfraoperativsystemet”påside58 •“GjenoppretteetterenPOST-ogBIOS-oppdateringsfeil”påside58 Brukesystemprogrammer Systemprogram (...)

66 Page 66 of Lenovo ThinkCentre M80 Operation & user’s manual

ThinkCentre M80 5.Nårdublirspurtomduvilendremaskintypeog-modell,anbefalesdetatduikkeendrernoeogtrykker påN.Menhvisduvilendremaskintypeog-modell,trykkerdupåY,skriverinnmaskintypeog-modell ogtrykkerderetterpåEnter. 6.Følgveiledningenpåskjermenforåfullføreoppdateringen.Nåroppdateringenerfullført,tarduut platenfradenoptiskestasjonen. OppdatereBIOSfraoperativsystemet Merk:FordiLenovoheletidengjørforbedringerpånettstedenesine,erdetmuligatinnholde (...)

67 Page 67 of Lenovo ThinkCentre M80 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkCentre M80 Manual 13.Settpåplassmaskindekseletogkobletilstrømledningerogalleandreeksternekablerigjen.Se“Avslutte arbeidetmedåbytteutdeler”påside41. 14.Slåpåmaskinenogtautplatenfradenoptiskestasjonen. Kapittel5.Oppdateresystemprogrammer59 (...)

68 Page 68 of Lenovo ThinkCentre M80 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkCentre M80 Operation & user’s manual 60ThinkCentreBrukerhåndbok (...)

69 Page 69 of Lenovo ThinkCentre M80 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkCentre M80 Manual Kapittel6.Problemløsings-ogfeilsøkingsprogrammer Dettekapitteletinneholderopplysningeromgrunnleggendeproblemløsings-ogfeilsøkingsprogrammer. Hvisikkeproblemetditterbeskrevetidettekapittelet,nnerduinformasjonomerefeilsøkingsressurseri Kapittel7“Fåinformasjon,hjelpogservice”påside65 . Dettekapitteletinneholderfølgendeemner: •“Grunnleggendeproblemløsing”påside61 •“Feilsøkingsprogrammer”påside62 •“Rengj (...)

70 Page 70 of Lenovo ThinkCentre M80 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkCentre M80 Desktop Manual SymptomGjørslik Musenvirkerikke.Kontrollerat •Maskinenerslåttpå. •Musenerriktigkoblettilenpassendemusekontakt(PS/2-musekontakteneller enavUSB-kontaktene)påmaskinen. •Musenerren.Les“Rengjøreenoptiskmus”påside63. Operativsystemetstarterikke. Kontrolleratlistenviserenhetenderoperativsystemetliggeri oppstartingssekvensen.Vanligvisliggeroperativsystemetpåharddiskstasjonen. Dunnerereopplysningerunder“Velgeenoppstartin (...)

71 Page 71 of Lenovo ThinkCentre M80 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkCentre M80 Manual 1.Lastnedetselvstartende,oppstartbartplatebilde(ogsåkaltISO-bilde)avfeilsøkingsprogrammetfra http://www.lenovo.com/support 2.BrukethvilketsomhelstprogramforplatebrenningtilåoppretteenfeilsøkingsplatemedISO-bildet. Kjørefeilsøkingsprogrammetfrafeilsøkingsplaten Dennedeleninneholderinstruksjonersomforklarerhvordandukjørerfeilsøkingsprogrammetfra feilsøkingsplatenduharopprettet. Følgdennefremgangsmåten: 1.Kontrolleratdatamaskin (...)

72 Page 72 of Lenovo ThinkCentre M80 Operation & user’s manual

ThinkCentre M80 64ThinkCentreBrukerhåndbok (...)

73 Page 73 of Lenovo ThinkCentre M80 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkCentre M80 Desktop Manual Kapittel7.Fåinformasjon,hjelpogservice Dettekapitteletinneholderinformasjonomhjelp,serviceogtekniskassistanseforLenovo-produkter. Dettekapitteletinneholderfølgendeemner: •“Informasjonsressurser”påside65 •“Hjelpogservice”påside66 Informasjonsressurser Dukanbrukeopplysningeneidennedelenforåfåtilgangtilnyttigeressurser. OnlineBooks-mappe MappenOnlineBookserforhåndsinstallertpåmaskinen.DeninneholderThinkCentreBrukerhånd (...)

74 Page 74 of Lenovo ThinkCentre M80 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkCentre M80 Desktop Manual LenovoWelcome LenovosvelkomstprogramgireninnføringiinnovativeoginnebygdefunksjonerfraLenovo,ogviserhvordan duutførerviktigekongureringsoppgaverslikatdufårbestmuligutbytteavdatamaskinen. AccessHelp InformasjonssystemetAccessHelpinneholderinformasjonomhvordandukommerigang,utfører grunnleggendeoppgaver,tilpasserinnstillingeretteregetbehov,beskytterdata,utviderogoppgraderer systemet,feilsøkerisystemetogsåvidere. Duåpnerinformasjon (...)

75 Page 75 of Lenovo ThinkCentre M80 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkCentre M80 Operation & user’s manual Brukedokumentasjonenogfeilsøkingsprogrammene Hvisdetoppstårproblemermedmaskinen,gårdutilKapittel6“Problemløsings-ogfeilsøkingsprogrammer” påside61.Dunnerinformasjonomtilleggsressurserdukanbrukenårduskalsøkeetterfeilpåmaskinen, under“Informasjonsressurser”påside65. Hvisduharmistankeometprogramvareproblem,kanduslåoppidokumentasjonensomblelevertmed operativsystemetellerprogramvaren,inkludertReadme-ler,oghjelpenpås (...)

76 Page 76 of Lenovo ThinkCentre M80 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkCentre M80 Desktop Manual Brukeandretjenester Hvisduharmedmaskinen(bordmodellellerbærbarPC)påreise,ellerytterdentiletlanddermaskintypen blirsolgt,kanmaskinenværekvalisertforinternasjonalgarantiservice,somautomatiskgirdegretttil garantiserviceigarantiperioden.Serviceblirutførtavautoriserteserviceleverandører. Servicemetoderog-rutinervariererfralandtilland,ogdetkanhendeatnoentjenesterikkeertilgjengeligei alleland.Internasjonalgarantiserviceblirutførtp (...)

77 Page 77 of Lenovo ThinkCentre M80 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkCentre M80 Desktop Manual TilleggA.Merknader DeterikkesikkertatLenovotilbyrproduktene,tjenesteneellerfunksjonenesomerbeskrevether,ialleland. BedinlokaleLenovorepresentantominformasjonomhvilkeprodukterogtjenestersomertilgjengelige iNorge.HenvisningertilLenovosprodukter,programmerellertjenesterbetyrikkeatdetbareerdesom kanbenyttes.Ethvertprodukt,programellerenhvertjenestesomhartilsvarendefunksjoner,kanbrukesi stedet,forutsattatdeikkegjørinngrepinoenavLenovospaten (...)

78 Page 78 of Lenovo ThinkCentre M80 Operation & user’s manual

ThinkCentre M80 Denneenheteninneholderteknologiforopphavsrettsbeskyttelsesomerbeskyttetavamerikanske patentrettigheterogandreopphavsrettighetereidavMacrovisionCorporationogandrerettighetsinnehavere. BrukavdenneteknologienmåautoriseresavMacrovisionCorporation,ogerkunmentforhjemmebruk ogannenbegrensetbruknårdetgjeldervisning,medmindredetforeliggertillatelseomnoeannetfra Macrovision.Deterikketillattåtafrahverandreellerdemontereenheten. CE-merkingaveuro (...)

79 Page 79 of Lenovo ThinkCentre M80 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkCentre M80 Manual Stikkordregister A AccessHelp66 administratorpassord54 antivirusprogramvare6 arbeidsområde,sikkerhetskopieringoggjenoppretting49 avslutte,SetupUtility-program56 B bak,kontakter7 batteri,bytte20 beskyttelse,passord44 BIOS,oppdatere(ash-oppdatering)57–58 bruke andretjenester68 dokumentasjon67 etredningsmedium,oppretteog50 feilsøkingsprogrammer67 passord53 SetupUtility-program53 bytte batteri20 fremreviftemodul37 harddisk33 kjøleri (...)

80 Page 80 of Lenovo ThinkCentre M80 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkCentre M80 Manual ogservice66 I informasjon få65 garanti66 ressurser65 sikkerhet66 viktigsikkerhetvii Inn/ut-funksjoner(I/O)2 innstillinger endre53 vise53 installere enhetsdrivere51 installeretilleggsutstyr sikkerhetsfunksjoner42 installere,bytteut minnemodul18 PCI-kort16 interne stasjoner10 internestasjoner1 K kabellås,sikkerhet42 kjøleribbeogviftemodul bytte21 kjøpetilleggstjenester68 komponenter,interne8 kontaktbeskrivelse8 kontakter bak7 kontakte (...)

81 Page 81 of Lenovo ThinkCentre M80 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkCentre M80 Manual arbeidsområde,RescueandRecovery49 RescueandRecovery-arbeidsområde49 ressurser,informasjon65 S selvtest(POST)57 seriellport8 service få65 LenovoCustomerSupportCenter67 oghjelp66 SetupUtility-program53 SetupUtility-program,avslutte56 SetupUtility-programmet,starte53 sikkerhetvii aktivereellerdeaktivere54 funksjoner3,42 hengelås44 kabellås42 sikkerhetsinformasjon66 sikkerhetskopierings-oggjenopprettingsoperasjoner48 skjermsystem1 star (...)

82 Page 82 of Lenovo ThinkCentre M80 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkCentre M80 Manual 74ThinkCentreBrukerhåndbok (...)

83 Page 83 of Lenovo ThinkCentre M80 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkCentre M80 Operation & user’s manual (...)

84 Page 84 of Lenovo ThinkCentre M80 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkCentre M80 Manual Delenummer:0A22506 PrintedinUSA (1P)P/N:0A22506 *0A22506* (...)

Related Devices for Lenovo ThinkCentre M80