Lenovo ThinkStation E30 User Manual

Lenovo Desktop, Laptop ThinkStation E30 Operation & user’s manual Free PDF Download on Guides-Base.com

Lenovo ThinkStation E30 Desktop, Laptop PDF Operation & user’s manual

  • Model: ThinkStation E30
  • Brand: Lenovo
  • Type: Operation & user’s manual
  • Category: Desktop, Laptop
  • File Size:
  • No. of pages: 102
Download Lenovo ThinkStation E30 PDF Manual

Also for Lenovo ThinkStation E30:

Lenovo ThinkStation E30 Summary of Contents:

Page view Summary of Page's Content
1 Page 1 of Lenovo ThinkStation E30 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkStation E30 Desktop, Laptop Manual ThinkStation brukerhåndbok Maskintyper:7782,7783,7821,7823og7824 (...)

2 Page 2 of Lenovo ThinkStation E30 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkStation E30 Desktop, Laptop Manual Merk:Førdubrukeropplysningeneidennebokenogproduktetdetgjelder,måduleseogforståfølgende: “Viktigsikkerhetsinformasjon”påsideiii ogTilleggA“Merknader”påside77 . Andreutgave(oktober2011) ©CopyrightLenovo2011. MERKNADOMBEGRENSEDERETTIGHETER:HvisdataellerprogramvareblirlevertihenholdtilenGSA-kontrakt (GeneralServicesAdministration),erbruk,reproduksjonelleravgivelseunderlagtbegrensningeneikontraktnummer GS-35F-05925. (...)

3 Page 3 of Lenovo ThinkStation E30 Operation & user’s manual

ThinkStation E30 Innhold Viktigsikkerhetsinformasjon.....iii Serviceogoppgraderinger...........iii Hindrestatiskelektrisitet............iii Strømledningerogstrømforsyningsenheter....iv Skjøteledningerogtilhørendeutstyr.......iv Støpslerogstikkontakter...........v Eksterneenheter...............v Varmeogventilasjoniproduktet.........v Driftsmiljø.................vi Modemsikkerhet...............vi Laserutstyr................vii Strømforsyning....... (...)

4 Page 4 of Lenovo ThinkStation E30 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkStation E30 Manual StarteSetupUtility-programmet........59 Sepåogendreinnstillinger..........59 Brukepassord...............59 Vurderingeriforbindelsemedpassord...59 Power-OnPassword..........60 AdministratorPassword.........60 HardDiskPassword...........60 Denere,endreellersletteetpassord....60 Slettepassordsomduharmistetellerglemt (tømmeCMOS)............60 Aktivereellerdeaktivereenenhet.......61 Velgeenoppstartingsenhet..........61 Velgeenmidlertidi (...)

5 Page 5 of Lenovo ThinkStation E30 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkStation E30 Manual Viktigsikkerhetsinformasjon ADVARSEL: Førduleserdennehåndboken,erdetviktigatduleserogforstårallsikkerhetsinformasjonfordette produktet.LesinformasjonenidennedelenogiveiledningenThinkStationSikkerhetoggarantier,som dumottoksammenmeddetteproduktet.Vedåleseogforstådennesikkerhetsinformasjonen, redusererdufarenforpersonligskadeogskadepåproduktet. HvisduikkehartattvarepåveiledningenThinkStationSikkerhetoggarantier,kandulasteneden PDF- (...)

6 Page 6 of Lenovo ThinkStation E30 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkStation E30 Desktop, Laptop Manual ødelagt.Nårdupakkeruttilleggsutstyrellerdeler(CRUer),måduikkeåpnedenantistatiskepakkensom inneholderdelenførdufårbeskjedomåinstalleredeniinstruksjonene. Nårduhåndterertilleggsutstyrellerdeler,ellerutførerarbeidinneimaskinen,mådutafølgende forholdsreglerforåunngåskaderfrastatiskelektrisitet: •Bevegdegminstmulig.Bevegelsekanføretilatdubyggeroppstatiskelektrisitet. •Håndterkomponenteneforsiktig.Holdikantenepåkort,minne (...)

7 Page 7 of Lenovo ThinkStation E30 Operation & user’s manual

ThinkStation E30 Støpslerogstikkontakter Hvisdetserutsomomenstikkontaktduhartenktåbrukesammenmeddatamaskinen,erødelagteller rustet,måduikkebrukedenførdenerbyttetutavenkvalisertelektriker. Ikkebøyellermodiserstøpselet.Hvisstøpseleterødelagt,mådufåtakietnyttfraprodusenten. Ikkedeldenelektriskekontaktenmedandreapparatersomkrevermyeelektrisitet.Ustabilspenningkanføre tilskaderpåmaskinen,dataellertilkobledeenheter. Enkelteprodukterharettre (...)

8 Page 8 of Lenovo ThinkStation E30 Operation & user’s manual

ThinkStation E30 Avsikkerhetshensynogforåoppnåbestmuligytelsebørdualltidfølgedissegrunnregleneforbehandling avmaskinen: •Sørgforatdekseleterlukketnårmaskinenertilkoblet. •Kontrollerutsidenavmaskinenregelmessigforåseomdetharsamletsegstøv. •Fjernstøvfraventilasjonsrillerelleråpningerpådekselet.Determuligatmaskinenmårengjøresoftere hvisdenbrukesiområdermedmyestøvellerstortrakk. •Ikkeblokkerellerbegrensventilasjonsåpninger. •Ikk (...)

9 Page 9 of Lenovo ThinkStation E30 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkStation E30 Manual Laserutstyr ADVARSEL: Nårlaserprodukter(somCD-ROM,DVD-stasjoner,beroptiskeenheterellersendere)erinstallert, mådumerkedegfølgende: •Ikkefjerndekslene.Hvisdufjernerdekseletpålaserprodukter,kandetføretilfarliglaserstråling. Enheteninneholderingendelersomkanrepareres. •Hvisdubrukerstyringsutstyrellerutførerjusteringersomikkeernevnther,kandetføretilatdu utsetterdegforfarliglaserstråling. FARE Noenlaserprodukterinneholdereninn (...)

10 Page 10 of Lenovo ThinkStation E30 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkStation E30 Desktop, Laptop Manual viiiThinkStationbrukerhåndbok (...)

11 Page 11 of Lenovo ThinkStation E30 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkStation E30 Desktop, Laptop Manual Kapittel1.Produktoversikt Dettekapitteletinneholderinformasjonomfunksjoner,spesikasjoner,programmerlevertavLenovoog plasseringavdelerogkontakter. Funksjoner Detteavsnittetpresentererdatamaskinensfunksjoner.Informasjonendekkerenrekkeforskjelligemodeller. Foråviseinformasjonomdinspesikkemodell,gjørduettavfølgende: •ÅpneprogrammetSetupUtilityvedåfølgeinstruksjoneneiKapittel6“BrukeSetupUtility-programmet” påside59 .Velgde (...)

12 Page 12 of Lenovo ThinkStation E30 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkStation E30 Manual •Innebygdhøyttaler Tilknytning •100/1000MbpsintegrertEthernet-kontroller Systemadministrasjonsfunksjoner •Mulighetforlagringavresultateravmaskinvareselvtest(POST) •DesktopManagementInterface(DMI) DesktopManagementInterfacegirbrukerentilgangtilinformasjonomalleforholdveddatamaskinen, herunderprosessortype,installasjonsdato,tilkobledeskrivereogandreeksterneenheter,strømkilderog vedlikeholdslogg. •ErP-samsvarsmodus Samsvarsmodu (...)

13 Page 13 of Lenovo ThinkStation E30 Operation & user’s manual

ThinkStation E30 Inn/ut-funksjoner(I/O) •Seriellportmed9kontaktpunkter(énleveressomstandard) •ÅtteUSB-kontakter(UniversalSerialBus)(topåfrontpaneletogsekspåbakpanelet) •EnEthernet-kontakt •EnPersonalSystem/2(PS/2)-tastaturkontakt(tilleggsutstyr) •EnPS/2-musekontakt(tilleggsutstyr) •Trelydkontakterpåbakpanelet(lydkontakterforlinjeinn,linjeutogmikrofon) •Tolydkontakterpåfrontpanelet(mikrofonkontaktoghodetelefonkontakt) Dunnermerinfo (...)

14 Page 14 of Lenovo ThinkStation E30 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkStation E30 Desktop, Laptop Manual MaskinendinblelevertmedoperativsystemetMicrosoft ® Windows ® 7forhåndsinstallert. Operativsystem(er)sertisertellertestetforkompatibilitet 1 (variereravhengigavmodelltype) •Linux ® •MicrosoftWindowsXPProfessionalSP3 Spesikasjoner Dennedeleninneholderfysiskespesikasjonerformaskinen. Dimensjoner Bredde:175mm Høyde:425,2mm(fragulvtiltoppenavhåndtaket) Dybde:430,8mm(16,96inches) Vekt Maksimumskongurasjonsomlevert:11,2kg (...)

15 Page 15 of Lenovo ThinkStation E30 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkStation E30 Desktop, Laptop Manual Oversiktoverprogramvare DatamaskinenblelevertmedetforhåndsinstallertoperativsystemogereprogrammerlevertavLenovo. ProgramvaresomleveresavLenovo DisseprogrammeneblirlevertavLenovoforåhjelpedegmedåforbedreproduktivitetenogredusere kostnadenesomerknyttettilvedlikeholdavmaskinen.Hvilkenprogramvaresomblirlevertmed datamaskinen,variereretterhvilkenmaskinmodellduharoghvilketoperativsystemsomerforhåndsinstallert påmaskinen. LenovoThinkVa (...)

16 Page 16 of Lenovo ThinkStation E30 Operation & user’s manual

ThinkStation E30 2.Følginstruksjonenepåskjermen. 3.Nårinstallasjonsprosessenerfullført,aktiveresForbedretsikkerhetskopieringog gjenoppretting-ikonet. AdobeReader AdobeReadereretverktøysombrukestilåvise,skriveutogsøkeiPDF-dokumenter. Antivirusprogramvare Maskinenleveresmedantivirusprogramvaresomdukanbruketilåoppdageogfjernedatavirus.Lenovo harinstallertenfullstendigversjonavantivirusprogramvarepåharddiskstasjonenmed30dagers gratisabonnement.Ette (...)

17 Page 17 of Lenovo ThinkStation E30 Operation & user’s manual

ThinkStation E30 Finnekontakter,kontrollerogindikatorerforanpåmaskinen Figur1“Kontakter,kontrollerogindikatorerforanpåmaskinen”påside7viserplasseringenavkontakter, kontrollerogindikatorerforanpåmaskinen. Figur1.Kontakter,kontrollerogindikatorerforanpåmaskinen 1Utløser-/lukkeknappforoptiskstasjon5USB-kontakt(USB-kontakt1) 2Aktivitetsindikatorforharddiskstasjonen6Hodetelefonkontakt 3Strøm-indikator 7Mikrofonkontakt 4Strømbryter8USB-kontakt(USB (...)

18 Page 18 of Lenovo ThinkStation E30 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkStation E30 Desktop, Laptop Manual Finnekontaktenebakpåmaskinen IFigur2“Kontakterbak”påside8serduplasseringenetilkontaktenebakpådatamaskinen.Noenav kontaktenepåbaksidenerfargekodetforågjøredetenklereånneuthvorduskalkobletilkablene. Figur2.Kontakterbak 1Strømkontakt 8Mikrofonkontakt 2Seriellport 9Lydlinjeutgang 3PS/2-tastaturogmusekontakter (tilleggsutstyr) 10Lydlinjeinngang 4VGA-skjermkontakt 11PCIExpressx16-kortspor(grakkorttilgjengeligpåenkelte model (...)

19 Page 19 of Lenovo ThinkStation E30 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkStation E30 Manual KontaktBeskrivelse Ethernet-kontakt BrukestilåkobletilenEthernet-kabelforetlokalnett.(LAN). Merk:Foråtilfredsstillekraveneomelektromagnetiskkompatibilitetmådubruke skjermedeogjordedekablerogkontaktutstyr. Mikrofonkontakt Brukestilåkobletilenmikrofontilmaskinennårduskalgjørelydopptakellerbruke programvarefortalegjenkjenning. PS/2-tastaturkontakt (tilleggsutstyr) BrukestilåkobletilettastaturmedPS/2tastaturkontakt. PS/2-musekontakt (...)

20 Page 20 of Lenovo ThinkStation E30 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkStation E30 Desktop, Laptop Manual Finnekomponenter IFigur3“Plasseringavkomponenter”påside10serduplasseringenetildeulikekomponenteneimaskinen. Dunneropplysningeromhvordandufjernerdekselet,under“Fjernemaskindekselet”påside25. Figur3.Plasseringavkomponenter 1Kjøleribbeogviftemodul6Fremreviftemodul 2Minnemodul(er) 7Grakkort(tilgjengeligpåenkeltemodeller) 3Optiskstasjon 8Bakreviftemodul 4Kortleser(tilgjengeligpåenkeltemodeller) 9Strømforsyningsenhet 5Frem (...)

21 Page 21 of Lenovo ThinkStation E30 Operation & user’s manual

ThinkStation E30 Finnedelerpåsystembordet IFigur4“Plasseringavdelerpåsystembordet”påside11serduplasseringenetildelenepåsystembordet. Figur4.Plasseringavdelerpåsystembordet 1Strømkontaktmed4kontaktpunkter 14FrontpanelkontakterforstrømbryterogLED-indikatorer 2Kontaktformikroprosessorvifte 15USB-kontakt1foran(fortilkoblingavUSB-port1og2på frontdekselet) 3Minnespor1(DIMM1)16USB-kontakt2foran(fortilkoblingavytterligereUSB-enheter) 4Minnespor2(DIM (...)

22 Page 22 of Lenovo ThinkStation E30 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkStation E30 Manual Finneinternestasjoner Internestasjonererenhetersommaskinenbrukerforåleseoglagredata.Dukantilføyestasjoneri maskinenforåøkelagringskapasitetenoggjøredetmuligfordatamaskinenåleseandretypermedier. Internestasjonerinstalleresibrønner.Idennebokenkallesbrønnenebrønn1,brønn2ogsåvidere. Nårduskalinstallereellerbytteuteninternstasjon,erdetviktigåvitehvilkentypestasjonoghvilken størrelsedukaninstallereihverenkeltbrønn,ogatdukoblerk (...)

23 Page 23 of Lenovo ThinkStation E30 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkStation E30 Manual Følgendeillustrasjonviserplasseringenavetikettformaskintypeogmodell. Figur6.Etikettformaskintypeogmodell 1Etikettformaskintypeog-modell Kapittel1.Produktoversikt13 (...)

24 Page 24 of Lenovo ThinkStation E30 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkStation E30 Desktop, Laptop Manual 14ThinkStationbrukerhåndbok (...)

25 Page 25 of Lenovo ThinkStation E30 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkStation E30 Operation & user’s manual Kapittel2.Duogdatamaskinendin Idettekapitteletnnerduinformasjonomtilgjengelighet,komfortoghvordanduytterdatamaskinen dinandrelandellerområder. Tilgjengelighetogkomfort Godergonomierviktigforåfåmestmuligutavdatamaskinendinogunngåskaderogubehag.Settopp arbeidsplassenogutstyretslikdetpasserbestfordegogdentypenarbeidduskalutføre.Itilleggmådu tilegnedeggodearbeidsvanerforåkunnearbeidesåeffektivtogavslappetsommulignårdusitterve (...)

26 Page 26 of Lenovo ThinkStation E30 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkStation E30 Desktop, Laptop Manual Plasserskjermenslikatøverstedelavskjermeneriellerrettunderdinøyehøydenårdusittervedtastaturet. Plasserdenipasseavstandfraøynene,vanligvismellom50og60centimeter.Passogsåpåatduplasserer denrettforandeg,slikatduikkemåvrikroppenforåseden.Plasserogsåannetutstyrsomdubruker regelmessig,foreksempeltelefonen,innenrekkevidde. Gjenskinnogbelysning Plasserskjermenslikatdetikkeblirgjenskinnfralamper,vinduerellerandrelyskilder.Gjenskinnfrab (...)

27 Page 27 of Lenovo ThinkStation E30 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkStation E30 Manual Flyttedatamaskinentiletannetlandellerområde Nårduytterdatamaskinentiletannetlandellerområde,mådutahensyntillokalestandarderfor elektrisitet.Dennedeleninneholderopplysningeromdisseemnene: •“Spenningsvelger”påside17 •“Utskiftningavstrømledninger”påside17 Spenningsvelger Enkeltedatamaskinerharenspenningsvelgerinærhetenavtilkoblingspunktetforstrømledningenpå datamaskinen.Enkeltedatamaskinerharikkeenspenningsvelger.F (...)

28 Page 28 of Lenovo ThinkStation E30 Operation & user’s manual

ThinkStation E30 18ThinkStationbrukerhåndbok (...)

29 Page 29 of Lenovo ThinkStation E30 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkStation E30 Desktop, Laptop Manual Kapittel3.Sikkerhet Idettekapitteletnnerduinformasjonomhvordandukanbeskyttemaskinendinmottyverioguautorisert bruk. Sikkerhetsfunksjoner Følgendesikkerhetsfunksjonerertilgjengeligepådatamaskinen: •ComputraceAgent-programvareinnebygdifastvare ComputraceAgent-programvarenerenløsningforadministrasjonavIT-aktivaogbeskyttelsemot datatyveri.Programvarenoppdageromdetergjortendringerpådatamaskinen,somforeksempel maskinvare,programvareel (...)

30 Page 30 of Lenovo ThinkStation E30 Operation & user’s manual

ThinkStation E30 Låsemaskindekselet Vedålåsefastdatamaskindekseletkanduhindreuvedkommendeiåtaavdekseletpåmaskinen.Maskinen erutstyrtmedetfesteforhengelåsslikatdekseletikkekanfjernesnårdusetterpåenhengelås. Figur7.Installereenhengelås 20ThinkStationbrukerhåndbok (...)

31 Page 31 of Lenovo ThinkStation E30 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkStation E30 Manual Festeavenintegrertkabellås Dukanbrukeenintegrertkabellås,ensåkaltKensington-lås,forålåsemaskinentiletskrivebordellerannet fastinventar.Dufesterkabellåsentildetintegrertesporetpåbaksidenavmaskinenoglåserdenoppog igjenvedhjelpavennøkkel.Kabellåsenlåserogsåknappenesombrukestilååpnemaskindekselet.Dette ersammetypekabellåssombrukesformangebærbaremaskiner.Dukanbestilleenintegrertkabellås direktefraLenovovedåsøkeetterKensin (...)

32 Page 32 of Lenovo ThinkStation E30 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkStation E30 Manual passordhvergangduforsøkeråfåtilgangtilharddisken.Dunnerereopplysningerunder“Hard DiskPassword”påside60. •AdministratorPassword:Hvisdeterdenertetadministratorpassord,kanikkeuautorisertebrukereendre kongurasjonsinnstillingene.HvisduharansvaretforkongurasjonentilerePCer,kandetværenyttig ådenereetadministratorpassordpådissePCene.Dunnerereopplysningerunder“Administrator Password”påside60 . Duerikk (...)

33 Page 33 of Lenovo ThinkStation E30 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkStation E30 Desktop, Laptop Manual Merk:Virusdenisjonsltremåholdesoppdatertforåbeskyttemotnyevirus. Dunnerinformasjonomhvordandubrukerantivirusprogramvaren,ihjelpentilprogramvaren. Kapittel3.Sikkerhet23 (...)

34 Page 34 of Lenovo ThinkStation E30 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkStation E30 Manual 24ThinkStationbrukerhåndbok (...)

35 Page 35 of Lenovo ThinkStation E30 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkStation E30 Operation & user’s manual Kapittel4.Installereellerbytteutmaskinvare Dettekapitteletinneholderinstruksjonersomforklarerhvordanduinstallererellerbytterutmaskinvare. Håndtereenhetersomerfølsommeforstatiskelektrisitet Ikkeåpnedenantistatiskepakningensominneholderdennyedelenførduharfjernetdendefektedelenfra maskinenogerklartilåinstalleredennye.Selvomstatiskelektrisiteterufarligfordeg,kandetforårsake alvorligeskaderpådatamaskinkomponenterogdeler. Nårduhåndte (...)

36 Page 36 of Lenovo ThinkStation E30 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkStation E30 Desktop, Laptop Manual Dennedeleninneholderinstruksjonersomforklarerhvordandufjernermaskindekselet. ADVARSEL: Slåavmaskinenogventtretilfemminutterslikatmaskinenblirkjøltlittnedførdutaravdekselet. Slikfjernerdumaskindekselet: 1.Tauteventuellemedierfrastasjoneneogslåavalletilknyttedeenheterogmaskinen. 2.Trekkutallestrømledningerfrastikkontaktene. 3.Trekkutstrømledningene,I/U-kablerogeventuelleandrekablersomerkoblettildatamaskinen.Se “Finnekontakter,kont (...)

37 Page 37 of Lenovo ThinkStation E30 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkStation E30 Desktop, Laptop Manual Slikfjernerduogsetterpåplassfrontdekselet: 1.Slåavmaskinenogtrekkutallestrømledningerfrastikkontaktene. 2.Fjernmaskindekselet.Se“Fjernemaskindekselet”påside25. 3.Fjernfrontdekseletvedåløsnedetreplasttappenepåvenstresideogvippefrontdekseletutover. Figur10.Fjernefrontdekselet 4.Settpåplassfrontdekseletigjenvedåjusteredetreplasttappenepåhøyresideavfrontdekselet motdetilsvarendehulleneikabinettet.Dreideretterfrontdekseletinno (...)

38 Page 38 of Lenovo ThinkStation E30 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkStation E30 Manual 3.Trykkpåutløserknappen1påbaksidenavmaskinenforååpnelåsmekanismen2. Figur11.ÅpnelåsmekanismentilPCI-kortet 4.Følgenavdissefremgangsmåtene,avhengigavomduskalinstallereellerbytteutetPCI-kort: •HvisduskalinstallereetPCI-kort,fjernerdumetalldekselettildetaktuellesporet. •HvisduskalbytteutetgammeltPCI-kort,fjernerdudetgamlekortetvedåtrekkedetforsiktigut avsporet. 28ThinkStationbrukerhåndbok (...)

39 Page 39 of Lenovo ThinkStation E30 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkStation E30 Desktop, Laptop Manual Figur12.FjerneetPCI-kort Merknader: a.Kortetsitterfastiutbyggingssporet.Trekkeventueltihversideavkortetvekselsvistildeter fjernetfrasporet. b.Hviskortetholdespåplassavenlåsmekanisme,trykkerdunedlåsmekanismenpåenavdeto måtenesomervist,foråfrigjøreden.MåtenavhengeravlåsemekanismenpåPCI-kortsporet.Ta takikortetogtrekkdetforsiktigutavsporet. Figur13.Frigjørlåsemekanismen 5.TadetnyePCI-kortetutavdenantistatiskepakningen. 6.Settde (...)

40 Page 40 of Lenovo ThinkStation E30 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkStation E30 Desktop, Laptop Manual 7.DreilåsmekanismentilkortettillukketposisjonforåsikrePCI-kortet. Figur14.InstallereetPCI-kort Nestetrinn: •Hvisduskalinstallereannenmaskinvare,fortsetterdumedinstruksjonenefordenaktuellemaskinvaren. •Gåtil“Avsluttearbeidetmedåbytteutdeler”påside49foråfullføreinstalleringenellerutskiftningen. Installereellerbytteutenminnemodul NB!:Ikkeåpnemaskinenellerforsøkårepareredenførduharlestogforstått“Viktigsikkerhetsinforma (...)

41 Page 41 of Lenovo ThinkStation E30 Operation & user’s manual

ThinkStation E30 5.Fjerneventuelledelersomhindrertilgangtilminnet.DetermuligatdumåfjernePCIExpress x16-grakkortetforåfåtilgangtilminnesporene,avhengigavhvilkenmaskinmodellduhar.Se “InstallereellerbytteutetPCI-kort”påside27. 6.Følgenavdissefremgangsmåtene,avhengigavomduskalinstallereellerbytteutenminnemodul: •Hvisduskalbytteutengammelminnemodul,åpnerdufesteklemmeneogtrekkerminnemodulen forsiktigutavminnesporet. Figur15.Fjerneenminnemodul (...)

42 Page 42 of Lenovo ThinkStation E30 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkStation E30 Manual 7.Plasserdennyeminnemodulenoverminnesporet.Kontrollerathakket(1)påminnemodulenerpålinje medsporet(2)påsystembordet.Skyvminnemodulenrettnedisporettilfesteklemmenelukkes. Figur17.Installereenminnemodul 8.SettpåplassPCIExpressx16-grakkortet,hvisdufjernetdet. Nestetrinn: •Hvisduskalinstallereannenmaskinvare,fortsetterdumedinstruksjonenefordenaktuellemaskinvaren. •Gåtil“Avsluttearbeidetmedåbytteutdeler”påside49 foråfullfø (...)

43 Page 43 of Lenovo ThinkStation E30 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkStation E30 Desktop, Laptop Manual •Hvisduskalbytteutenoptiskstasjon,koblerdufrasignalkabelenogstrømledningenpåbaksidenav denoptiskestasjonen.Trykkderetterpådenblåutløserknappenogskyvdenoptiskestasjonenutfra forsidenavdatamaskinen. Figur18.Fjernedenoptiskestasjonen 5.Installerfestebrakettenfordenoptiskestasjonenpåsidenavstasjonen. Figur19.Installerefestebrakettenfordenoptiskestasjonen Kapittel4.Installereellerbytteutmaskinvare33 (...)

44 Page 44 of Lenovo ThinkStation E30 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkStation E30 Desktop, Laptop Manual 6.Skyvdennyeoptiskestasjoneninnibrønnenfraforsidenavdatamaskinen,tildenoptiskestasjonen smekkerpåplass. Figur20.Installeredenoptiskestasjonen 7.Koblesignalkabelenogstrømledningentildennyeoptiskestasjonen. Figur21.Kobletildenoptiskestasjonen 8.Settfrontdekseletpåplassigjen.Se“Fjerneogsettepåplassfrontdekselet”påside26. Nestetrinn: •Hvisduskalinstallereannenmaskinvare,fortsetterdumedinstruksjonenefordenaktuellemaskinvaren. • (...)

45 Page 45 of Lenovo ThinkStation E30 Operation & user’s manual

ThinkStation E30 Slikbytterduutkortleseren: 1.Tautallemedierfrastasjoneneogslåavalletilknyttedeenheterogdatamaskinen.Trekkutalle strømledningerfrastikkontakteneogallekablersomerkoblettildatamaskinen. 2.Fjernmaskindekselet.Se“Fjernemaskindekselet”påside25. 3.Fjernfrontdekselet.Se“Fjerneogsettepåplassfrontdekselet”påside26. 4.Finnekortleseren.Se“Finnekomponenter”påside10. 5.KoblekortleserkabelenfrafremreUSB-kontaktpåsystembordet.Se“Fi (...)

46 Page 46 of Lenovo ThinkStation E30 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkStation E30 Operation & user’s manual 8.Skyvdennyekortlesereninnistasjonsbrønnen,tildensmekkerpåplass. 9.KoblekabelenpåkortleserentilenavdetilgjengeligeUSB-kontaktenepåsystembordet.Se“Finne delerpåsystembordet”påside11 . 10.Settfrontdekseletpåplassigjen.Se“Fjerneogsettepåplassfrontdekselet”påside26. Nestetrinn: •Hvisduskalinstallereannenmaskinvare,fortsetterdumedinstruksjonenefordenaktuellemaskinvaren. •Gåtil“Avsluttearbeidetmedåbytteutdeler”påsi (...)

47 Page 47 of Lenovo ThinkStation E30 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkStation E30 Desktop, Laptop Manual ADVARSEL: Dumåaldritaavdekseletpåenstrømforsyningsenhetellerdelsomhardettemerket: Farligspenning,strømstyrkeogenerginivåerertilstedeikomponentersomhardenneetiketten påklistret.Ingenavdissekomponenteneinneholderdelersomkanrepareres.Hvisdufårproblemer medenavdissedelene,mådukontakteenservicetekniker. Slikbytterduutstrømforsyningsenheten: 1.Slåavmaskinenogtrekkutallestrømledningerfrastikkontaktene. 2.Fjernmaskindekselet.Se“Fje (...)

48 Page 48 of Lenovo ThinkStation E30 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkStation E30 Desktop, Laptop Manual Merk:BrukbareskruerfraLenovo. 10.Koblestrømforsyningskablenetilsystembordetogallestasjoneneigjen. 11.Feststrømforsyningskablenetilkabelklemmerogbøylerikabinettet. Nestetrinn: •Hvisduskalinstallereannenmaskinvare,fortsetterdumedinstruksjonenefordenaktuellemaskinvaren. •Gåtil“Avsluttearbeidetmedåbytteutdeler”påside49foråfullføreinstalleringenellerutskiftningen. Bytteutkjøleribbenogviftemodulen NB!:Ikkeåpnemaskinenellerfo (...)

49 Page 49 of Lenovo ThinkStation E30 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkStation E30 Manual 6.Følgdennefremgangsmåtenforåfjernedereskruenesomfesterkjøleribbe-ogviftemodulentil systembordet: a.Taskrue1delvisut,fjernderetterskrue2heltogfjernsåskrue1helt. b.Taskrue3delvisut,fjernderetterskrue4heltogfjernsåskrue3helt. Merk:Fjerndereskrueneforsiktigfrasystembordetforåunngåskade.Dereskruenekanikke fjernesfrakjøleribbenogviftemodulen. Figur25.Fjernekjøleribbenogviftemodulen 7.Løftdendefektekjøleribbenogviftemodul (...)

50 Page 50 of Lenovo ThinkStation E30 Operation & user’s manual

ThinkStation E30 Bytteutdenprimæreharddiskstasjonen NB!:Ikkeåpnemaskinenellerforsøkårepareredenførduharlestogforstått“Viktigsikkerhetsinformasjon”påsideiii. Dennedeleninneholderinstruksjonersomforklarerhvordandubytterutdenprimæreharddisken. Slikbytterduutdenprimæreharddisken: 1.Slåavmaskinenogtrekkutallestrømledningerfrastikkontaktene. 2.Fjernmaskindekselet.Se“Fjernemaskindekselet”påside25. 3.Finndenprimæreharddiskstasjonen.Se“Fin (...)

51 Page 51 of Lenovo ThinkStation E30 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkStation E30 Manual 9.Settdennyeharddiskstasjoneninnidenblåbrakettenvedåbøyebrakettenogjusterepinne1,2, 3og4påbrakettenmotdetilsvarendehulleneiharddiskstasjonen.Ikkeberørkretskortet(5)nederst påharddiskstasjonen. Figur27.Installereharddiskstasjonenibraketten 10.Skyvdennyeharddiskstasjoneninnistasjonskassentildensmekkerpåplass. 11.Justerstasjonskassensdreiepinnemotsporet(1)idenøvrestasjonskassen,ogskyvharddiskkassen innikabinettet. 12.Koblesignalkab (...)

52 Page 52 of Lenovo ThinkStation E30 Operation & user’s manual

ThinkStation E30 13.Trykknedlåsmekanismen(2)imetallogdreistasjonskassenpåplass.Skyvdenderettertilforsidenav maskinentildensmekkerpåplass. Merk:Detertopiler,enpådenøvrestasjonskassenogenpåstasjonskassentilharddisken.Pilenestår pålinjenårharddiskstasjonenerplassertiriktigposisjon. Figur28.Installeredenprimæreharddiskstasjonen Nestetrinn: •Hvisduskalinstallereannenmaskinvare,fortsetterdumedinstruksjonenefordenaktuellemaskinvaren. •Gåtil“Av (...)

53 Page 53 of Lenovo ThinkStation E30 Operation & user’s manual

ThinkStation E30 5.Trykkpådenblåutløserknappenslikatkassentilharddiskstasjonenløsnerfrakabinettet. Figur29.Fjernedensekundæreharddiskstasjonen 6.Fjernstasjonskassenfrakabinettetvedåskyvedenutover. 7.Trekkidetblåhåndtaketslikatharddiskstasjonenløsner,ogfjerndenderetterfrastasjonskassen. 8.Bøysidenepådenblåplastbrakettenforåfjerneharddiskstasjonenfrabraketten. 9.Settdennyeharddiskstasjoneninnidenblåbrakettenvedåbøyebrakettenogjusterepinne1 (...)

54 Page 54 of Lenovo ThinkStation E30 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkStation E30 Operation & user’s manual 11.Installerkassentilharddiskstasjonenikabinettetslikatdensmekkerpåplassundermetalltappen. Kontrolleratstasjonskassentilharddiskenerordentligfestetikabinettet. Figur31.Installeredensekundæreharddiskstasjonen 12.Koblesignalkabelenogstrømledningentildennyeharddiskstasjonen. Nestetrinn: •Hvisduskalinstallereannenmaskinvare,fortsetterdumedinstruksjonenefordenaktuellemaskinvaren. •Gåtil“Avsluttearbeidetmedåbytteutdeler”påside49 (...)

55 Page 55 of Lenovo ThinkStation E30 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkStation E30 Operation & user’s manual 5.Frigjørdetotappene(1)somfesterdemfremreviftemodulentilkabinettet,slikdetervist,ogfjernden fremreviftenfullstendigfrakabinettet. Figur32.Fjernedenfremreviftemodulen Kapittel4.Installereellerbytteutmaskinvare45 (...)

56 Page 56 of Lenovo ThinkStation E30 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkStation E30 Operation & user’s manual 6.Settdetotappene(2)pådennyefremreviftemoduleninnidetilsvarendehulleneikabinettet.Trykkde totappene(1)gjennomhullenetilviftemodulenerfestetpåriktigmåte. Figur33.Installeredenfremreviftemodulen 7.Koblekabelentildenfremreviftemodulentilviftekontaktenpåsystembordet.Se“Finnedelerpå systembordet”påside11. Nestetrinn: •Hvisduskalinstallereannenmaskinvare,fortsetterdumedinstruksjonenefordenaktuellemaskinvaren. •Gåtil“Avsluttea (...)

57 Page 57 of Lenovo ThinkStation E30 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkStation E30 Manual 5.Denbakreviftemodulenerkoblettilkabinettetvedhjelpavregummifester.Fjerndenbakre viftemodulenvedårivegummifesteneistykkerellerklippedemmedsaks.Trekkdenbakreviftemodulen forsiktigutavkabinettet. Merk:Dennyebakreviftemodulenharrenyegummifester. Figur34.Fjernedenbakreviftemodulen 6.Settinndennyebakreviftemodulenvedåjusteredenyegummifestenemothulleneikabinettet.Skyv gummifestenegjennomhullene. Kapittel4.Installereellerbytteutmaskinv (...)

58 Page 58 of Lenovo ThinkStation E30 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkStation E30 Desktop, Laptop Manual 7.Draituppenavgummifestenetildenbakreviftemodulensitterpåplass. Figur35.Setteinndenbakreviftemodulen 8.Koblekabelentildenbakreviftemodulentilbakreviftekontaktenpåsystembordet.Se“Finnedeler påsystembordet”påside11. Nestetrinn: •Hvisduskalinstallereannenmaskinvare,fortsetterdumedinstruksjonenefordenaktuellemaskinvaren. •Gåtil“Avsluttearbeidetmedåbytteutdeler”påside49 foråfullføreinstalleringenellerutskiftningen. Bytte (...)

59 Page 59 of Lenovo ThinkStation E30 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkStation E30 Manual 2.KobletiletnytttastaturellerennymustilenavUSB-kontaktenepåmaskinen.Avhengigavhvorduvil kobletildetnyetastaturetellerdennyemusen,gårdutil“Finnekontakter,kontrollerogindikatorerforan påmaskinen”påside7eller“Finnekontaktenebakpåmaskinen”påside8. Figur36.KobletilUSB-tastaturetellermusen Nestetrinn: •Hvisduskalinstallereannenmaskinvare,fortsetterdumedinstruksjonenefordenaktuellemaskinvaren. •Gåtil“Avsluttearbeidetmedåb (...)

60 Page 60 of Lenovo ThinkStation E30 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkStation E30 Desktop, Laptop Manual 4.Settmaskindekseletpåkabinettetslikatskinnenenederstpåmaskindekseletgårinnisporenepå kabinettet.Skyvderetterdekseletmotfrontenavmaskinen,tildetsmekkerpåplass. Figur37.Settepåplassmaskindekselet 5.Settinnogstramskrueneforåfestedekselet. 6.Hvisduharenhengelås,låsedumaskindekselet.Se“Låsemaskindekselet”påside20. 7.Hvisduharenintegrertkabellås,låsedumaskinen.Se“Festeavenintegrertkabellås”påside21. 8.Koblekablenetilma (...)

61 Page 61 of Lenovo ThinkStation E30 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkStation E30 Desktop, Laptop Manual Kapittel5.Gjenoppretting DettekapitteletinneholderinformasjonomgjenopprettingsløsningenesomtilbysavLenovo. Dettekapitteletinneholderfølgendeemner: •Oppretteogbrukegjenopprettingsmedier •Utføresikkerhetskopierings-oggjenopprettingsoperasjoner •BrukeRescueandRecovery-arbeidsområdet •Oppretteogbrukeetredningsmedium •Installereellerreinstallereenhetsdrivere •Løseproblemermedgjenopprettingen Merknader: 1.Gjenopprettingsinfor (...)

62 Page 62 of Lenovo ThinkStation E30 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkStation E30 Operation & user’s manual Merk:HvisdubrukeroperativsystemetWindows7,kanduopprettegjenopprettingsmediervedåbruke platerellereksterneUSB-lagringsenheter. DuopprettergjenopprettingsmedieriWindows7vedåklikkeStart➙Alleprogrammer➙Lenovo ThinkVantageTools➙FactoryRecovery-plater.Følgderetterinstruksjonenepåskjermen. Brukegjenopprettingsmedier Dennedeleninneholderinstruksjonersomforklarerhvordandubrukergjenopprettingsmedierpå operativsystemetWindows7. IWindows (...)

63 Page 63 of Lenovo ThinkStation E30 Operation & user’s manual

ThinkStation E30 1.KlikkStart➙Alleprogrammer➙LenovoThinkVantageTools➙Forbedretsikkerhetskopieringog gjenopprettingpåWindows-skrivebordet.RescueandRecovery-programmetstarter. 2.KlikkpåpilenStartavansertRescueandRecoveryiRescueandRecovery-hovedvinduet. 3.KlikkpåSikkerhetskopierharddiskenogvelgalternativerforsikkerhetskopiering.Følgderetter instruksjonenepåskjermenforåfullføresikkerhetskopieringen. Utføreengjenopprettingsfunksjon Dennedelenin (...)

64 Page 64 of Lenovo ThinkStation E30 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkStation E30 Operation & user’s manual 1.Kontrolleratdatamaskinenerslåttav. 2.Slåpåmaskinen.TrykkEnternårlogobildetvises,ogderetterF11forågåtilRescueand Recovery-arbeidsområdet. 3.HvisduhardenertetRescueandRecovery-passord,oppgirdudetnårdublirbedtomdet.Dufår dafremRescueandRecovery-arbeidsområdet. Merk:HvisRescueandRecovery-arbeidsområdetikkebliråpnet,kandulese“Løseproblemermed gjenopprettingen”påside56. 4.Gjøretavfølgende: •Hvisduvilreddelerfraha (...)

65 Page 65 of Lenovo ThinkStation E30 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkStation E30 Operation & user’s manual 2.TrykkpåogslippF12-tastengjentattegangernårduslårpåmaskinen.Nårvinduet“Pleaseselect bootdevice”bliråpnet,slipperduoppF12-tasten. 3.Velgdenoptiskestasjonenduvilbrukesomførsteoppstartingsenhet,ivinduet“Pleaseselectboot device”.SettderetterinnredningsplatenidenoptiskestasjonenogtrykkpåEnter.Redningsmediet starter. •HvisduharopprettetetredningsmediummedenUSB-harddiskstasjon,brukerdufølgendeveiledning foråbrukeredningsme (...)

66 Page 66 of Lenovo ThinkStation E30 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkStation E30 Manual •IundermappenserduetterlenREADME.txtellerenannenlmedltypen.txt.Filenkannoen gangerværetildeltnavnetteroperativsystemet,foreksempelWIN98.txt.TXT-leninneholder informasjonomhvordanduinstallererenhetsdriveren.Følginstruksjoneneforåutføreinstalleringen. •Hvisundermappeninneholderenlmedltype.infogduønskeråinstallereenhetsdriverenvedhjelp avINF-len,kanduslåoppiinformasjonssystemetforhjelpogstøtteiWindowsforå (...)

67 Page 67 of Lenovo ThinkStation E30 Operation & user’s manual

ThinkStation E30 •Brukgjenopprettingsmedierhvisalleandregjenopprettingsmetoderharmislyktes,ogdutrengerå gjenoppretteharddiskstasjonenslikatdufårtilbakedefabrikkinstallertestandardinnstillingene.Se “Oppretteogbrukegjenopprettingsmedier”påside51. Merk:HvisduikkefårtilgangtilRescueandRecovery-arbeidsområdetellerWindows-miljøetfra etredningsmediumellergjenopprettingsmedier,hardukanskjeikkedenertredningsenheten(intern harddiskstasjon,plate,USB (...)

68 Page 68 of Lenovo ThinkStation E30 Operation & user’s manual

ThinkStation E30 58ThinkStationbrukerhåndbok (...)

69 Page 69 of Lenovo ThinkStation E30 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkStation E30 Operation & user’s manual Kapittel6.BrukeSetupUtility-programmet SetupUtilitybrukestilåsepåogendrekongurasjonsinnstillingeneimaskinen,uavhengigavhvilket operativsystemdubruker.Operativsysteminnstillingenekanimidlertidoverstyretilsvarendeinnstillinger somerdenertiSetupUtility. StarteSetupUtility-programmet SlikstarterduSetupUtility-programmet: 1.Kontrolleratdatamaskinenerslåttav. 2.TrykkpåogslippF1-tastengjentattegangernårduslårpåmaskinen.Nårduhøre (...)

70 Page 70 of Lenovo ThinkStation E30 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkStation E30 Desktop, Laptop Manual •Detinneholderminstenbokstavogetttall. •DetskillesikkemellomstoreogsmåbokstaveripassordforSetupUtility-programmetogharddiskpassord. •Erikkeidentiskmednavnetellerbrukernavnetditt •Erikkeetvanligordellervanlignavn •Ervesentligforskjelligfradinetidligerepassord Power-OnPassword Hvisdeterdenertetoppstartingspassord(Power-OnPassword),blirdubedtomåoppgietgyldigpassord hvergangmaskinenblirslåttpå.Maskinenkanikkebrukesførduopp (...)

71 Page 71 of Lenovo ThinkStation E30 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkStation E30 Desktop, Laptop Manual 1.Tautallemedierfrastasjoneneogslåavalletilknyttedeenheterogdatamaskinen.Trekkutalle strømledningerfrastikkontakteneogallekablersomerkoblettildatamaskinen. 2.Fjernmaskindekselet.Se“Fjernemaskindekselet”påside25. 3.FinnClearCMOS/Recovery-krysskoblingenpåsystembordet.Se“Finnedelerpåsystembordet”på side11. 4.Flyttkrysskoblingenfranormalposisjonen(kontaktpunkt1og2)tilvedlikeholdsposisjonen(kontaktpunkt 2og3). 5.Settpåplassmas (...)

72 Page 72 of Lenovo ThinkStation E30 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkStation E30 Manual Merk:Ikkealleplaterogharddiskstasjonereroppstartbare. 1.Slåavdatamaskinen. 2.TrykkpåogslippF12-tastengjentattegangernårduslårpåmaskinen.Nårvinduet“Pleaseselectboot device”blirvist,slipperduF12-tasten. 3.VelgønsketoppstartsenhetogtrykkpåEnter.Maskinenstarteroppfraenhetenduvalgte. Merk:NårduvelgerenoppstartingsenhetfravinduetPleaseselectbootdevice,blirikke oppstartingssekvensenendretpermanent. Velgeellerendreoppstartingssekve (...)

73 Page 73 of Lenovo ThinkStation E30 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkStation E30 Desktop, Laptop Manual Funksjonenforoppstartetterstrømbruddgjørdetmuligåvekkedatamaskinennårstrømmenkommer tilbakeetteretplutseligstrømbrudd.Slikaktivererdufunksjonenforoppstartetterstrømbrudd: 1.StartSetupUtility-programmet. 2.VelgPower➙AfterPowerLossihovedmenyeniSetupUtility-programmet,ogtrykkEnter. 3.VelgPowerOn,ogtrykkEnter. 4.TrykkF10forålagreendringeneogavslutteSetupUtility-programmet.TrykkpåEnternårdublir spurtomduvilavslutte. Smarteytelses (...)

74 Page 74 of Lenovo ThinkStation E30 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkStation E30 Operation & user’s manual 64ThinkStationbrukerhåndbok (...)

75 Page 75 of Lenovo ThinkStation E30 Operation & user’s manual

ThinkStation E30 Kapittel7.KongurereRAID DettekapitteletinneholderinformasjonomhvordandukongurererRAID(RedundantArrayofIndependent Disks)formaskinen. Merk:InformasjonensombeskriverhvordandukongurererRAID,gjelderforWindows-miljøer.Hvisdu ønskerinformasjonomhvordandukongurererRAIDietLinux-miljø,kandukontaktedinleverandør avLinux-programvare. RAID-nivå DatamaskinenkreveretminimumsantallavinstallerteSATA-harddiskstasjonerforRAID-nivåetsoms (...)

76 Page 76 of Lenovo ThinkStation E30 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkStation E30 Desktop, Laptop Manual 5.BrukpiltastenetilåvelgestripestørrelseifeltetStripeSizehvisdeteraktuelt,ogtrykkpåtabulatortasten. 6.OppgienvolumstørrelseifeltetCapacityogtrykkpåtabulatortasten. 7.TrykkpåEnterforåstarteopprettelsenavvolumet. 8.TrykkpåYnårdublirspurtomduvilgodtaadvarselen,ogopprettvolumet. 9.Gåtilbaketiltrinn2hvisduviloppretteereRAID-volumer,ellervelgExitogtrykkpåEnter. 10.TrykkpåYnårdublirspurtomduvilavslutte. SletteRAID-volumer Denne (...)

77 Page 77 of Lenovo ThinkStation E30 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkStation E30 Desktop, Laptop Manual Kapittel8.Oppdateresystemprogrammer DettekapitteletinneholderinformasjonomhvordanduoppdatererPOSTogBIOSoghvordandu gjenoppretteretterenPOST-ogBIOS-oppdateringsfeil. Brukesystemprogrammer Systemprogrammeneerdetgrunnleggendelagetavprogramvaresomerinnebygdidatamaskinen. SystemprogrammeromfatterPOST,BIOS-kodenogSetupUtility-programmet.POSTbeståravtester ogprosedyrersomutføreshvergangduslårpåPCen.BIOSeretlagavprogramvaresomkonverterer in (...)

78 Page 78 of Lenovo ThinkStation E30 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkStation E30 Desktop, Laptop Manual OppdatereBIOSfraoperativsystemet Merk:FordiLenovoheletidengjørforbedringerpånettstedenesine,erdetmuligatinnholdetblirendret utenvarsel,ogsåinnholdsomdetblirrefererttilidenfølgendeprosedyren. Slikoppdaterer(ash)duBIOSfraoperativsystemet: 1.Gåtilhttp://support.lenovo.com. 2.Finndenedlastbarelenefordinmaskintypeslik: a.OppgimaskintypenifeltetEnteraproductnumber(skrivinnetproduktnummer)ogklikkpåGo (Start). b.KlikkpåDownloadsand (...)

79 Page 79 of Lenovo ThinkStation E30 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkStation E30 Manual Kapittel9.Problemløsingogfeilsøking Dettekapitteletinneholderopplysningeromgrunnleggendeproblemløsings-ogfeilsøkingsprogrammer. Hvisikkeproblemetditterbeskrevether,nnerduinformasjonomerefeilsøkingsressurseriKapittel 10“Fåinformasjon,hjelpogservice”påside73 . Grunnleggendeproblemløsing Dennetabelleninneholderinformasjonsomhjelperdegmedåløseproblemermedmaskinen. Merk:Hvisduikkeklareråløseproblemet,levererdumaskinenti (...)

80 Page 80 of Lenovo ThinkStation E30 Operation & user’s manual

ThinkStation E30 SymptomGjørslik Operativsystemetstarterikke. Kontrollerat •Oppstartingssekvenseninneholderenhetenderoperativsystemetligger. Vanligvisliggeroperativsystemetpåharddiskstasjonen.Dunnerere opplysningerunder“Velgeenoppstartingsenhet”påside61 . Datamaskinengirere lydsignalerføroperativsystemet starter. Kontrolleratingentasterharsattsegfast. Feilsøkingsprogrammer Feilsøkingsprogrammerbrukestilåtestemaskinvarekomponenterp (...)

81 Page 81 of Lenovo ThinkStation E30 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkStation E30 Operation & user’s manual 2.BrukethvilketsomhelstprogramforCD/DVD-brenning,foråoppretteenfeilsøkingsplatemed ISO-bildet. Kjørefeilsøkingsprogrammetfraenfeilsøkingsplate Dennedeleninneholderinstruksjonersomforklarerhvordandukjørerfeilsøkingsprogrammetfraen feilsøkingsplateduharopprettet. Følgdennefremgangsmåten: 1.Kontrolleratdenoptiskestasjonenduvilbruke,erdenertsomførsteoppstartingsenhet(FirstBoot Device)ioppstartingssekvensen.Se“Velgeellerendre (...)

82 Page 82 of Lenovo ThinkStation E30 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkStation E30 Operation & user’s manual 4.Sjekkoveratendubrukermusenpå.Hvisduharetsværtinnvikletbildeellermønsterundermusen, kandetværevanskeligforprosessorenfordigitaltsignal(DSP)åoppfatteendringerimuseposisjonen. 5.Koblemusekabelentilmaskinenigjen. 6.Slåpådatamaskinenigjen. 72ThinkStationbrukerhåndbok (...)

83 Page 83 of Lenovo ThinkStation E30 Operation & user’s manual

ThinkStation E30 Kapittel10.Fåinformasjon,hjelpogservice Dettekapitteletinneholderinformasjonomhjelp,serviceogtekniskassistanseforproduktersomer produsertavLenovo. Informasjonsressurser Dukanbrukeopplysningeneidennedelenforåfåtilgangtilnyttigeressurser. LenovoThinkVantageTools ProgrammetLenovoThinkVantageToolsveilederdeggjennominformasjonskilderoggirenkeltilgangtilulike verktøysomhjelperdegmedåarbeideenklereogsikrere. ForåfåtilgangtilLenovoThinkV (...)

84 Page 84 of Lenovo ThinkStation E30 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkStation E30 Manual •nnetelefonnumrenetilserviceogtekniskstøtteforlandetellerområdetdubori •nneentjenesteleverandørinærhetenavderdubor Lenovosnettstedforbrukerstøtte InformasjonomtekniskstøtteertilgjengeligpåLenovosnettstedforkundestøttepå: http://support.lenovo.com Denneportalenoppdatereskontinuerligmeddennyesteinformasjonenomfølgendeemner: DownloadDrivers&Software(Lastned drivereogprogramvare) Lastneddrivere,ashBIOSet,ogoppdate (...)

85 Page 85 of Lenovo ThinkStation E30 Operation & user’s manual

ThinkStation E30 •Feilsøking-Kvalisertservicepersonalehjelperdegmedånneutomdetharoppståttet maskinvareproblem,ogavgjørhvasommågjøresforåløseproblemet. •Reparasjonavmaskinvare-Hvisproblemetskyldesmaskinvaremedgyldiggaranti,erkvalisert servicepersonaletilgjengeligogkanginødvendighjelp. •Tekniskforbedring-Detkanværenødvendigmedendringeretteratetproduktersolgt.Lenovoeller forhandlerenleverertekniskeforbedringer(ECer)someraktuellefo (...)

86 Page 86 of Lenovo ThinkStation E30 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkStation E30 Manual Kjøpetilleggstjenester Bådeførogetteratgarantiperiodenerutløpt,kandukjøpetilleggstjenester,foreksempelstøttefor maskinvare,operativsystemerogapplikasjoner,tjenesterforinstallasjonogkongurasjonavnettverk, oppgraderteellerutvidedereparasjonstjenesterformaskinvareogtilpassetinstallasjon.Tjenestetilbudet ognavnenepåtjenestenekanvarierefralandtillandogregiontilregion.Hvisduvilvitemeromdisse tjenestene,gårdutilLenovosnettstedpå: h (...)

87 Page 87 of Lenovo ThinkStation E30 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkStation E30 Desktop, Laptop Manual TilleggA.Merknader DeterikkesikkertatLenovotilbyrproduktene,tjenesteneellerfunksjonenesomerbeskrevether,ialleland. BedinlokaleLenovorepresentantominformasjonomhvilkeprodukterogtjenestersomertilgjengelige iNorge.HenvisningertilLenovosprodukter,programmerellertjenesterbetyrikkeatdetbareerdesom kanbenyttes.Ethvertprodukt,programellerenhvertjenestesomhartilsvarendefunksjoner,kanbrukesi stedet,forutsattatdeikkegjørinngrepinoenavLenovospaten (...)

88 Page 88 of Lenovo ThinkStation E30 Operation & user’s manual

ThinkStation E30 Varemerker NavnenenedenforervaremerkerforLenovoiUSAog/ellerandreland. Lenovo Lenovo-logoen RescueandRecovery ThinkStation ThinkVantage MicrosoftogWindowservaremerkerforMicrosoft-gruppen. Celeron,Intel,IntelCore,PentiumogXeonervaremerkerforIntelCorporationiUSAog/ellerandreland. LinuxervaremerkeforLinusTorvaldsiUSAog/ellerandreland. Andrenavnkanværevaremerkerforandreselskaper. 78ThinkStationbrukerhåndbok (...)

89 Page 89 of Lenovo ThinkStation E30 Operation & user’s manual

ThinkStation E30 TilleggB.Opplysningeromforskrifter Merknadomeksportklassisering DetteprodukteterunderlagteksportlovgivningeniUSA(UnitedStatesExportAdministrationRegulations (EAR))ogharkontrollnummer4A994.bforeksportklassisering(ECCN).Detkaneksporterespånytt,men ikketillandenesomhareksport-/importforbudiEARE1-listenoverland. MerknadomutsignalerforTV InformasjonennedenforgjelderformodellersomharforhåndsinstallertutstyrforutsignalerforTV. Denneenh (...)

90 Page 90 of Lenovo ThinkStation E30 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkStation E30 Desktop, Laptop Manual ErklæringomoverholdelseavutslippsgrenseneforIndustryCanadaClassB. ThisClassBdigitalapparatuscomplieswithCanadianICES-003. CetappareilnumériquedelaclasseBestconformeàlanormeNMB-003duCanada. Deneuropeiskeunion-Tilpasningtildirektivetomelektromagnetiskkompatibilitet DetteprodukteterisamsvarmedEØS-avtalenogvernekraveneiEUsrådsdirektiv2004/108/ECom tilnærmingavmedlemsstateneslovgivningomelektromagnetiskkompatibilitet.Lenovotarintetansv (...)

91 Page 91 of Lenovo ThinkStation E30 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkStation E30 Operation & user’s manual KoreanskerklæringomsamsvarmedklasseB JapanskVCCIklasseB-erklæring Japanskklassiseringserklæringforproduktersomkoblestilstrømnettetmednominellstrømpå mindreennellerlik20Aperfase InformasjonomLenovoproduktserviceforTaiwan 0800-666-975 KeyboardandmousecompliancestatementforTaiwan Ytterligereforskriftsinformasjon DunnerytterligereforskriftsinformasjonimerknadomforskrifterforThinkCentresomfulgtemed datamaskinen.Detkanhendeduhar (...)

92 Page 92 of Lenovo ThinkStation E30 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkStation E30 Desktop, Laptop Manual 82ThinkStationbrukerhåndbok (...)

93 Page 93 of Lenovo ThinkStation E30 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkStation E30 Manual TilleggC.InformasjonomWEEE(Wasteelectricaland electronicequipment)oggjenvinning ViktiginformasjonforEU-direktivet2002/96/EC EU Only WEEE-merket(WasteElectricalandElectronicEquipment)gjelderbareforlandiDeneuropeiskeunion(EU) ogNorge.ProdukterermerketisamsvarmedEU-direktiv2002/96/ECvedrørendeavfallfraelektriske ogelektroniskeprodukter(WEEE).Direktivetfastsetterrammeverketforreturoggjenvinningavkasserte elektriskeogelektroniskeprodukter (...)

94 Page 94 of Lenovo ThinkStation E30 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkStation E30 Manual InnsamlingoggjenvinningavenavlagtdatamaskinellerskjermfraLenovo HvisdueransattirmaetogtrengeråkasteendatamaskinellerskjermfraLenovosomerrmaetseiendom, mådugjøredetteihenholdtilLawforPromotionofEffectiveUtilizationofResources(lovomgjenvinningav elektroniskavfalliJapan).Datamaskinerogskjermererkategorisertsomindustriavfallogskaldeponerespå enforsvarligmåteavenkontrahentfordeponeringavindustriavfallsomergodkjentavlokalemyndighet (...)

95 Page 95 of Lenovo ThinkStation E30 Operation & user’s manual

ThinkStation E30 InformasjonombatterigjenvinningforTaiwan InformasjonombatterigjenvinningforEU Merknad:DettemerketgjelderbarelandiDeneuropeiskeunion(EU). BatterierellerbatteriemballasjeermerketihenholdtilEU-direktiv2006/66/EFombatterierogakkumulatorer, ogavfallfrabatterierogakkumulatorer.Direktivetfastsetterrammeneforreturogresirkuleringavbrukte batterierogakkumulatorerinnenEU.Dettemerketbenyttespåforskjelligebatterierforåangiatbatterietikke måkastes (...)

96 Page 96 of Lenovo ThinkStation E30 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkStation E30 Operation & user’s manual 86ThinkStationbrukerhåndbok (...)

97 Page 97 of Lenovo ThinkStation E30 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkStation E30 Operation & user’s manual Stikkordregister A Administrator,passord60 antivirusprogramvare6 arbeidsområde,sikkerhetskopieringoggjenoppretting53 avslutte,SetupUtility63 B bak,kontakter8 bakreviftemodul,bytteut46 Beskrivelse8 BIOS,oppdatere(ash-oppdatering)67–68 bruke andretjenester75 dokumentasjon74 etredningsmedium,oppretteog54 feilsøkingsprogrammer74 passord59 SetupUtility59 bytte harddiskstasjon40 kjøleribbeogviftemodul38 kortleser34 C CMOS,tømme60 CRU (...)

98 Page 98 of Lenovo ThinkStation E30 Operation & user’s manual

ThinkStation E30 installeretilleggsutstyr minnemodul30 PCI-kort27 internestasjoner1 K kabellås,sikkerhet21 kjøleribbeogviftemodul,bytte38 kjøpetilleggstjenester76 komponenter,interne10 kontakt8 kontakter bak8 kontakter,kontroller,indikatorer foran7 kortleseren,bytteut34 L LenovoThinkVantageToolbox70 LenovoThinkVantageTools73 LenovoWelcome5,73 lyd,delsystem1 lydlinjeinngang8 lydlinjeutgang8 løsegjenopprettingsproblemer56 M maskindeksel fjerne25 maski (...)

99 Page 99 of Lenovo ThinkStation E30 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkStation E30 Operation & user’s manual programmer67 systembord nnedeler11 minnemodul30 plasseringer11 T tastatur,bytteut48 tastaturkontakt9 tjenester andre75 kjøpeekstra76 U USB-kontakt9 utvidelse3 V varemerker78 velge midlertidigoppstartingsenhet61 oppstartingsenhet61 VGA-skjermkontakt9 viktigsikkerhetsinformasjoniii viseogendreinnstillinger59 vurderinger,passord59 ©CopyrightLenovo2011 89 (...)

100 Page 100 of Lenovo ThinkStation E30 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkStation E30 Desktop, Laptop Manual 90ThinkStationbrukerhåndbok (...)

Related Devices for Lenovo ThinkStation E30