Lenovo ThinkPad Edge E130 User Manual

Lenovo Laptop ThinkPad Edge E130 Operation & user’s manual Free PDF Download on Guides-Base.com

Lenovo ThinkPad Edge E130 Laptop PDF Operation & user’s manual

  • Model: ThinkPad Edge E130
  • Brand: Lenovo
  • Type: Operation & user’s manual
  • Category: Laptop
  • File Size:
  • No. of pages: 138
Download Lenovo ThinkPad Edge E130 PDF Manual

Also for Lenovo ThinkPad Edge E130:

Lenovo ThinkPad Edge E130 Summary of Contents:

Page view Summary of Page's Content
1 Page 1 of Lenovo ThinkPad Edge E130 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkPad Edge E130 Manual מדריךלמשתמש ThinkPad Edge E130ו-E135 (...)

2 Page 2 of Lenovo ThinkPad Edge E130 Operation & user’s manual

ThinkPad Edge E130 הערות:לפניהשימושבמידעזהובמוצרשבוהואתומך,הקפידולקרואולהביןאתהמידעשלהלן: •מדריךבטיחות,אחריותוהתקנה •Regulatory Notice •"מידעבטיחותחשוב"בעמודiv •נספחD"הודעות"בעמוד121 מדריךהבטיחות,האחריותוההתקנהוRegulatory Noticeהועלולאתרהאינטרנט.כדילעיין (...)

3 Page 3 of Lenovo ThinkPad Edge E130 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkPad Edge E130 Operation & user’s manual תוכןהעניינים קראוזאתתחילה.....................iii מידעבטיחותחשוב......................iv מצביםשדורשיםפעולהמיידית...............iv הנחיותבטיחות.......................v פרק1.סקירתהמוצר...................1 איתורבקרות,מחבריםומחווניםשלהמחשב.............1 מבטמלפנים........................1 מבטמימין............. (...)

4 Page 4 of Lenovo ThinkPad Edge E130 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkPad Edge E130 Laptop Manual התקנתמערכתהפעלהחדשה..................71 לפנישתתחילו......................71 התקנתמערכתההפעלהWindows 7............72 התקנתמנהליהתקנים.....................72 התקנתמנהלההתקןשלקוראכרטיסיהמדיה4ב-1.......72 התקנתמנהלההתקןשלUSB 3.0..............73 התקנתקובץהצגשלThinkPadעבורWindows 2000/XP/ Vista/7..................... (...)

5 Page 5 of Lenovo ThinkPad Edge E130 Operation & user’s manual

ThinkPad Edge E130 קראוזאתתחילה הקפידולפעולבהתאםלעצותהחשובותהניתנותכאןכדילהפיקאתמרבהשימושוההנאהמהמחשבשלכם.אםלאתעשוכן,הדברעלוללגרוםלאי-נוחות,לפציעה אולכשלהמחשב. הגנועלעצמכםמפניהחוםשהמחשבמפיק. כאשרהמחשבפועלאוכאשרהסוללהנטענת,ייתכןשהבסיס,המתקןשלמחשב (...)

6 Page 6 of Lenovo ThinkPad Edge E130 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkPad Edge E130 Manual הגנועלהמחשבועלהנתוניםשלכםבעתהעברתהמחשב. לפניהזזתמחשבהמצוידבכונןדיסקקשיח,בצעואחתמהפעולותשלהלן,וודאושמתגההפעלהכבויאו מהבהב: •כבואתהמחשב. •העבירואתהמחשבלמצב"המתנה". •העבירואתהמחשבלמצבשינה. הדבריסייעלמנוענזקלמחשבואובדןאפשרישל (...)

7 Page 7 of Lenovo ThinkPad Edge E130 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkPad Edge E130 Manual לבעייתבטיחותאפשרית.בכלמקרה,אלתסתכנוואלתנסולאבחןאתהמצבבעצמכם.פנולמרכזהתמיכהבלקוחותלקבלתהדרכהנוספת.לקבלתרשימה שלמספריהטלפוןשלמרכזיהשירותוהתמיכה,עיינובאתרהאינטרנטהבא: http://www.lenovo.com/support/phone. בדקואתהמחשבואתרכיביולעתיםקרובותוחפשופגמים, (...)

8 Page 8 of Lenovo ThinkPad Edge E130 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkPad Edge E130 Manual כבליחשמלומתאמיחשמל סכנה השתמשואךורקבכבליהחשמלובמתאמיהחשמלשסיפקיצרןהמוצר. עלכבליהחשמללהיותבעליאישורבטיחות.בגרמניה,עלהכבליםלהיותמסוגH05VV-F,3G,0.75מ"מ 2 אוטוביותר.במדינות אחרות,ייעשהשימושבסוגהמתאים. לעולםאלתכרכואתכבלהחשמלסביבמתאםהחשמל (...)

9 Page 9 of Lenovo ThinkPad Edge E130 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkPad Edge E130 Manual תקעיםושקעים סכנה איןלחבראתהמחשבלשקעחשמלפגוםאואכול.דאגולכךשהשקעיוחלףעלידיחשמלאימוסמך. אלתכופפוואלתשנואתהתקע.אםהתקעניזוק,פנוליצרןוהשיגותחליף. אלתשתמשובתקעחשמליהמשמשמוצריםחשמלייםאחריםהצורכיםחשמלרב;אחרת,מתחלאיציבעלוללפגועבמחשב,בנת (...)

10 Page 10 of Lenovo ThinkPad Edge E130 Operation & user’s manual

ThinkPad Edge E130 הודעהכלליתבנוגעלסוללות סכנה כלהמחשביםהאישייםשלLenovoמכיליםסוללתתאבגודלמטבעשאינהניתנתלטעינהומספקתחשמללשעוןהמערכת.כמוכן, מוצריםניידיםרבים,כגוןמחשביםניידים,משתמשיםבמארזסוללותנטענותהמספקחשמללמערכתבמצבנייד.הסוללותש-Lenovo סיפקהלשימושעםה (...)

11 Page 11 of Lenovo ThinkPad Edge E130 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkPad Edge E130 Operation & user’s manual •להשליךאולטבולאתהסוללהבמים •לחמםאתהסוללהלטמפרטורההגבוההמ-100°C)212°F( •לתקןאולפרקאתהסוללה השליכואתהסוללהבהתאםלחוקיםוהתקנותהמקומיים. ההצהרהשלהלןחלהעלמשתמשיםבמדינתקליפורניה,ארה"ב. מידעאודותחומריםפרכלורטייםבקליפורניה: מוצריםהמכילי (...)

12 Page 12 of Lenovo ThinkPad Edge E130 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkPad Edge E130 Laptop Manual •איןלחבראולנתקכבליםכלשהם,אולבצעהתקנה,תחזוקהאושינויתצורהשלמוצרזהבמהלךסופתברקים. •חברואתכלכבליהחשמללשקעבעלחיווטנכוןוהארקהנאותה. •חברוכלפריטציודהמחוברלמחשבלשקעיםהמחווטיםכהלכה. •בכלעתשאפשר,השתמשובידאחתבלבדלחיבורולניתוקכבליאותו (...)

13 Page 13 of Lenovo ThinkPad Edge E130 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkPad Edge E130 Laptop Manual מידענוסףבנוגעלבטיחות סכנה שקיותפלסטיותעלולותלהיותמסוכנות.הרחיקושקיותפלסטיקמתינוקותוילדיםכדילמנועסכנתחנק. הודעהעבורמשתמשיםבמחשבילוחאישיים הודעתבטיחותעבורמשתמשיםבאוסטרליה סכנה אלתחברואתכבלהטלפוןבעתשימושבמחשבבמצבלוח. הודעהעבורמש (...)

14 Page 14 of Lenovo ThinkPad Edge E130 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkPad Edge E130 Operation & user’s manual xiiמדריךלמשתמש (...)

15 Page 15 of Lenovo ThinkPad Edge E130 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkPad Edge E130 Operation & user’s manual פרק1.סקירתהמוצר פרקזהמספקמידעאודותמיקומיהמחברים,מיקומיםשלתוויותמוצרחשובות,תכונותהמחשב,מפרטים,סביבתהעבודהותוכניותשלThinkVantage ® המותקנותמראשבמחשב. פרקזהמכילאתהנושאיםהבאים: •"איתורבקרות,מחבריםומחווניםשלהמחשב"בעמוד1 •"איתורמידעח (...)

16 Page 16 of Lenovo ThinkPad Edge E130 Operation & user’s manual

ThinkPad Edge E130 2מחווןמצבהפעלה המחשבשלכםמצוידבמחווןמצבהפעלה.לקבלתמידעמפורטאודותהמיקוםוהמשמעותשלמחווןזה,ראו"מחווןמצבהפעלה"בעמוד6. 3מחווןמצבהמערכת)סמלThinkPadמואר( סמלThinkPadהמוארשבמשענתכףהידמשמשכמחווןמצבמערכת.המחשבשלכםכוללמספרמחוונימצב.לקבלתמידעמ (...)

17 Page 17 of Lenovo ThinkPad Edge E130 Operation & user’s manual

ThinkPad Edge E130 1חריץקוראכרטיסימדיה בהתאםלדגםהמחשבשלכם,ייתכןשישבוחריץקוראכרטיסימדיה.לקבלתמידענוסףעלהכרטיסיםהנתמכים,ראו"שימושבכרטיסמדייתהבזק"בעמוד32. 2יציאתHDMI המחשבשלכםתומךביציאתHigh-Definition Multimedia Interface (HDMI)-ממשקוידאוושמעדיגיטליהמאפשרחיבורלהתקןשמ (...)

18 Page 18 of Lenovo ThinkPad Edge E130 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkPad Edge E130 Manual 2תריסאוורור המאווררהפנימיוהתריסמאפשריםתנועתאווירבתוךהמחשב,המקררתאתהמעבדהמרכזי. הערה:כדילהימנעמחסימתזרימתאוויר,איןלהניחחפציםמולהמאוורר. 3מחבריUSB 3.0 מחברי3.0Universal Serial Bus (USB)משמשיםלחיבורהתקניםהתואמיםלממשקUSB,כגוןמדפסתאומצלמהדיגיטליתעםחי (...)

19 Page 19 of Lenovo ThinkPad Edge E130 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkPad Edge E130 Laptop Manual תוכלולהשתמשבתוכניתPower Managerכדילשנותאתהגדרותצריכתהחשמלבהתאםלצורך.לפרטים,עיינובמערכתמידעהעזרהשלהתוכניתPower Manager. 2חריץלכרטיסSIM אםהמחשבשלכםמצוידבתכונתרשתתקשורתמרחבית)WAN(אלחוטית,ייתכןשדרושלוכרטיסSubscriber Identification Module (SIM)ליצירת חיבורWANאלחוטי.ב (...)

20 Page 20 of Lenovo ThinkPad Edge E130 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkPad Edge E130 Laptop Manual להלןמשמעותהמחוון: •אדום:המחשבפועל)במצברגיל(. •אדוםמהבהבמהר:המחשבנכנסלמצב"המתנה"או"שינה". •אדוםמהבהבלאט:המחשבבמצב"המתנה". •כבוי:המחשבכבויאובמצבשינה. מחווןמצבהפעלה המחשבשלכםכוללמחווןהמציגאתמצבמתחה-AC. להלןמשמעותהמחוון: (...)

21 Page 21 of Lenovo ThinkPad Edge E130 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkPad Edge E130 Operation & user’s manual מחווניםהמוצגיםעלגביהמסך סמןCaps Lock לחצועלהמקשCaps LockכדילהפעילאתמצבCaps Lockולהקלידאתכלהתוויםהאלפביתיים)A-Z(באותיותרישיות,מבליללחוץעלהמקשShift. מחווןמצבחיבוראלחוטי הקישוF9כדילהפעילאולהשביתאתתכונותהרשתהאלחוטית.באפשרותכםלשנותבמהירותאתמצבצריכת (...)

22 Page 22 of Lenovo ThinkPad Edge E130 Operation & user’s manual

ThinkPad Edge E130 אםעליכםלהסיראתכרטיסה-LANהאלחוטילצורךתיקוןאוהחלפה,בצעואתההליךהמתוארבסעיף"החלפתכרטיסPCI Express Mini Cardעבורחיבור LAN/WiMAXאלחוטי"בעמוד57. אםרכשתםמחשבהמצוידב-WANאלחוטי,כרטיסה-WAN PCI Express Half Mini Cardהאלחוטי,מותקןבומראשעל-ידיהיצרן.אםעליכםלהסיראת כרטיסז (...)

23 Page 23 of Lenovo ThinkPad Edge E130 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkPad Edge E130 Laptop Manual •כונןדיסקקשיח2.5אינץ')בגובה7מ"מ(אוכונןזיכרוןמוצק2.5אינץ')בגובה7מ"מ( •כונןזיכרוןמוצקמסוגmSATA)בדגמיםמסוימים( צג תצוגתהצבעיםמבוססתעלטכנולוגייתTFT. •גודל:11.6אינץ')294.64מ"מ( •רזולוציה: –LCD:עד1366x768 –צגחיצוני:עד2048x1536(VGA)אועד2560x1600(HDMI) •בק (...)

24 Page 24 of Lenovo ThinkPad Edge E130 Operation & user’s manual

ThinkPad Edge E130 •מארזסוללותLithium-ion)Li-Ion( משךחייסוללה •לבדיקתאחוזהחשמלשנותרבסוללה,בדקואתמחווןהסוללהשלPower Manager,המופיעבשורתהמשימות. •התוכניתPower Managerמציגהגםחיוויירוק,צהובאואדום.סוללהעםחיוויאדוםהנמצאתבאחריותמזכהאתכםבהחלפהבמסגרתהאחריות. סביבתעבודה חלקז (...)

25 Page 25 of Lenovo ThinkPad Edge E130 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkPad Edge E130 Operation & user’s manual טבלה1.תוכניותהנכללותבתוכניתLenovo ThinkVantage Tools היישום שםהסמל Access Connections™ חיבורלאינטרנט Active Protection System™ הגנתכריתאוויר Client Security Solution אבטחהמשופרת Communications Utility ועידותאינטרנט Lenovo Solution Center תקינותמערכתותוכניותאבחון Mobile Broadband Connect פסרחבלמכשיריםניידי (...)

26 Page 26 of Lenovo ThinkPad Edge E130 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkPad Edge E130 Laptop Manual טבלה2.תוכניותהנכללותבלוחהבקרה)המשך( היישום המקטעבלוחהבקרהטקסטירוקבלוחהבקרה Power Manager חומרהוקול מערכתואבטחה Lenovo-בקריצריכתחשמל Recovery Media מערכתואבטחה Lenovo-תקליטורישחזורהגדרותיצרן SimpleTap תוכניות Lenovo - SimpleTap System Update מערכתואבטחה Lenovo-עדכוןומנהליהת (...)

27 Page 27 of Lenovo ThinkPad Edge E130 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkPad Edge E130 Operation & user’s manual Mobile Broadband Connect תוכניתMobile Broadband Connectמאפשרתלמחשבלהתחברלרשתפסרחבלמכשיריםניידים)דור3(באמצעותכרטיסWANאלחוטינתמך. OneKey Recovery Pro התוכניתOneKey Recovery Proהיאפתרוןהתאוששותושחזורבלחיצהאחת,הכוללערכהשלכליםלהתאוששותעצמיתשמסייעתלכםלאבחןבעיותבמחשב, לקבלעזר (...)

28 Page 28 of Lenovo ThinkPad Edge E130 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkPad Edge E130 Laptop Manual 14מדריךלמשתמש (...)

29 Page 29 of Lenovo ThinkPad Edge E130 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkPad Edge E130 Laptop Manual פרק2.שימושבמחשב פרקזהמספקמידעאודותשימושבחלקמרכיביהמחשב. פרקזהמכילאתהנושאיםהבאים: •"רישוםהמחשב"בעמוד15 •"שאלותנפוצות"בעמוד15 •"מקשיםולחצניםמיוחדים"בעמוד16 •"שימושבהתקןההצבעהUltraNav"בעמוד18 •"ניהולצריכתהחשמל"בעמו (...)

30 Page 30 of Lenovo ThinkPad Edge E130 Operation & user’s manual

ThinkPad Edge E130 מתקשיםלהתחברממיקומיםשונים? •לפתרוןבעיהברשתהאלחוטית,בקרובכתובת: http://www.lenovo.com/support/faq •השתמשובתוכניתAccess Connectionsכדיליהנותמהיתרונותשלתכונותהרשת. •לקבלתמידענוסףאודותשימושבתכונותהאלחוטיותשלהמחשב,ראו"חיבוריםאלחוטיים"בעמוד25. •כדילנסו (...)

31 Page 31 of Lenovo ThinkPad Edge E130 Operation & user’s manual

ThinkPad Edge E130 כדילשנותאתהפונקציונליותשלמקשיF1-F12בסביבתWindows,בצעואתהפעולותהבאות: 1.פתחואתהחלון"מאפיינימקלדתשלThinkPad"באחתמהדרכיםהבאות: •לחצועלהתחל!לוחהבקרה.בתצוגתהסמלים,לחצועלמקלדת. •הקישועלFnבמשךארבעשניות. 2.לחצועלהכרטיסייהThinkPad F1-F12 keys 3.קבעואתההגד (...)

32 Page 32 of Lenovo ThinkPad Edge E130 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkPad Edge E130 Laptop Manual הפחתתבהירותהתצוגה)F7( הגברתבהירותהתצוגה)F8( ניתןלשנותבאופןזמניאתרמתהבהירותשלצגהמחשבעל-ידילחיצהעלשניהמקשים.אםתקישועלF7,צגהמחשביהפוךלעמוםיותר.אםתקישועלF8,צג המחשביהפוךלבהיריותר. כדילשנותאתרמתהבהירותהמוגדרתכברירתמחדל,השתמשובתוכניתPower Man (...)

33 Page 33 of Lenovo ThinkPad Edge E130 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkPad Edge E130 Laptop Manual ניתןגםלשנותאתהמאפייניםשלהתקןההצבעהUltraNavעל-ידילחיצהעלהסמלUltraNavבאזורההודעותשלWindows.כדילהציגאתסמלUltraNav באזורההודעותשלWindows,ראו"הוספתסמלUltraNavלאזורההודעותשלWindows"בעמוד21. שימושבהתקןההצבעהTrackPoint התקןההצבעהTrackPointמורכבמיתדהצבעה1במקלדתומשלו (...)

34 Page 34 of Lenovo ThinkPad Edge E130 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkPad Edge E130 Manual הערה:אםהחלפתםאתהמקלדת,מקלדתחדשהנשלחתעםמכסהברירתהמחדל.אםתרצו,ניתןלהשאיראתהמכסהשלהמקלדתהישנהולהשתמשבובמקלדת החדשה. שימושבמשטחהמגע משטחהמגעהואמשטח1הנמצאמתחתללחצניTrackPoint,בחלקההתחתוןשלהמקלדת.כדילהזיזאתהמצביע2על-גביהמסך,החליקואתקצההאצ (...)

35 Page 35 of Lenovo ThinkPad Edge E130 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkPad Edge E130 Operation & user’s manual השבתתה-TrackPointאומשטחהמגע אםברצונכםלהשביתאתTrackPointאואתמשטחהמגע,בצעואתהפעולותהבאות: 1.לחצועלהתחל!לוחהבקרה!חומרהוקול!עכבר!UltraNav. 2.כדילהשביתאתהתקןההצבעהTrackPoint,הסירואתסימוןהתיבההפעלתTrackPoint. כדילהשביתאתמשטחהמגע,הסירואתסימוןהתיבההפעלתמשטחמגע. 3 (...)

36 Page 36 of Lenovo ThinkPad Edge E130 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkPad Edge E130 Laptop Manual 3.חברואתכבלהחשמללשקעהחשמל. עצותלשימושבמתאםמתחה-AC תוכלולבדוקאתמצבהסוללהבכלעת,על-ידיבדיקתמדהסוללהבתחתיתהתצוגה. •כאשרמתאםהמתחאינובשימוש,נתקואותומשקעהחשמל. •אלתכרכובחוזקהאתכבלהחשמלמתאםהמתחכאשרהואמחובראליו. •לפניטעינתהסוללה,הקפידול (...)

37 Page 37 of Lenovo ThinkPad Edge E130 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkPad Edge E130 Manual בהתאםלדגם,ייתכןשהמחשבשלכםתומךבפונקציה"המתנהבמשך30יום".כאשרפונקציהזומופעלת,המחשבצורךפחותחשמלבמצבהמתנהונדרשותלו שניותבודדותלחזורלפעילותרגילהלאחרלחיצהעלמתגההפעלה.כדילהפעילאתהפונקציה"המתנהבמשך30יום",בצעואתהפעולותהבאות: 1.הפ (...)

38 Page 38 of Lenovo ThinkPad Edge E130 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkPad Edge E130 Operation & user’s manual סכנה אלתנסולפרקאתמארזהסוללותאולבצעבושינויים. פעולותאלהעלולותלגרוםלפיצוץאולדליפהשלנוזלמאריזתהסוללות. שימושבמארזסוללותשאינומהסוגשצויןעל-ידיLenovo,אובמארזסוללותמפורקאושעברשינוי,אינומכוסהבמסגרתהאחריות. סכנה אםמארזהסוללותהנטענותמוחלף (...)

39 Page 39 of Lenovo ThinkPad Edge E130 Operation & user’s manual

ThinkPad Edge E130 סכנה אלתשמטו,תמעכו,תנקבואותחשפואותולכוחותחזקים.שימושלאנכוןבסוללהעלוללגרוםלהתחממותה,דברשעלוללגרוםלגזיםאו להבות"להתנקזהחוצה"ממארזהסוללותאוסוללתהמטבע.אםהסוללהניזוקהאואםתבחינובפליטהמהסוללהאובהצטברותשל חומריםזריםעלמגעיהסוללה, (...)

40 Page 40 of Lenovo ThinkPad Edge E130 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkPad Edge E130 Manual רשתתקשורתמרחביתאלחוטית רשתWANאלחוטיתמכסהאזורגיאוגרפינרחביותר.רשתותסלולריותמשמשותלשידורנתונים,והגישהניתנתעל-ידיספקהשירותיםהאלחוטיים. Bluetooth Bluetoothהיאאחתממספרטכנולוגיותהמשמשותליצירתרשתתקשורתאישיתאלחוטית.Bluetoothיכוללחברהתקניםהנמצאיםבמ (...)

41 Page 41 of Lenovo ThinkPad Edge E130 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkPad Edge E130 Operation & user’s manual שימושב-Bluetooth אםהמחשבשלכםמצוידבתכונתBluetoothמשולב,תוכלולהפעילאולהשביתאתהתכונהעל-ידיהקשתF9.כאשרתקישוF9תוצגרשימהשלתכונותרשת אלחוטית.תוכלולהפעילאולהשביתאתתכונתה-Bluetoothבלחיצהאחת. כדילקבועאתתצורתושלהתקןBluetoothאולנהלהגדרותחיבור,באפשרותכםלהשתמ (...)

42 Page 42 of Lenovo ThinkPad Edge E130 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkPad Edge E130 Manual סמלAccess Connectionsוסמלמצבאלחוטי הסמלAccess Connectionsמציגמצבכללישלהחיבור. הסמלשלהמצבהאלחוטימציגאתעוצמתהאותואתמצבהחיבורהאלחוטישלכם. תוכלולקבלפרטיםנוספיםעלעוצמתהאותומצבהחיבורהאלחוטישלכם,על-ידיפתיחתהתוכניתAccess Connectionsאולחיצהכפולהעלסמלהמצב האלחו (...)

43 Page 43 of Lenovo ThinkPad Edge E130 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkPad Edge E130 Laptop Manual מצגותומולטימדיה באפשרותכםלחבראתהמחשבלמקרןכדילהעבירמצגותאולחבראתהמחשבלצגחיצוניולהרחיבאתסביבתהעבודה. שינויהגדרותהתצוגה באפשרותכםלשנותאתהגדרותהתצוגה,כגוןגודלהגופן. שינויגודלהגופן כדילשנותאתגודלהגופן,בצעואתהפעולותהבאות: 1.לחצולחיצ (...)

44 Page 44 of Lenovo ThinkPad Edge E130 Operation & user’s manual

ThinkPad Edge E130 10.לחצועלהלשוניתמנהלהתקן. 11.לחצועלעדכוןמנהלההתקן. 12.לחצועלחפשבמחשבשליתוכנתמנהלהתקןולאחרמכןלחצועלתןלילבחורמתוךרשימהשלמנהליהתקניםבמחשבשלי. 13.בטלואתסימוןהתיבההצגחומרהתואמת. 14.בחרויצרןודגםעבורהצגשלכם.אםהצגשלכםאינומופיעברשימה,עצרואתה (...)

45 Page 45 of Lenovo ThinkPad Edge E130 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkPad Edge E130 Laptop Manual כדילשנותאתהרזולוציהשלכלאחדמהצגים,בצעואתהפעולותהבאות: 1.לחצולחיצהימניתעלשולחןהעבודהולאחרמכןלחצועלרזולוצייתמסך. 2.לחצועלהסמלMonitor-1)עבורהצגהראשי,שהואצגהמחשב(. 3.הגדירואתהרזולוציהשלהצגהראשי. 4.לחצועלהסמלMonitor-2)עבורהצגהמשני,שהואהצגהחיצוני(. (...)

46 Page 46 of Lenovo ThinkPad Edge E130 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkPad Edge E130 Manual באפשרותכםגםלהשתמשבמצלמההמשולבתיחדעםתוכניותאחרותהמספקותתכונותכגוןצילום,צילוםוידאווניהולועידתוידאו.כדילהשתמשבמצלמה המשולבתעםתוכניותאחרות,פתחואחתמהתוכניותוהפעילואתפונקצייתהצילום,לכידתהווידאואוניהולועידתהווידאו.לאחרמכןהמצלמהתופ (...)

47 Page 47 of Lenovo ThinkPad Edge E130 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkPad Edge E130 Laptop Manual הסרתכרטיסמדייתהבזק כדילהסירכרטיסמדייתהבזק,בצעואתהפעולותהבאות: 1.לחצועלהצגסמליםמוסתריםבשורתהמשימות. 2.לחצובאמצעותלחצןהעכברהימניעלהסמלהוצאתחומרהושליפתמדיהבאופןבטוח. 3.בחרובפריטהמתאיםכדילהוציאאתהכרטיסממערכתההפעלהWindows. 4.לחצועלהכרטיס (...)

48 Page 48 of Lenovo ThinkPad Edge E130 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkPad Edge E130 Operation & user’s manual 34מדריךלמשתמש (...)

49 Page 49 of Lenovo ThinkPad Edge E130 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkPad Edge E130 Manual פרק3.אתםוהמחשב פרקזהמספקמידעאודותנגישות,נוחותושימושבמחשבבדרכים. נגישותונוחות פרקטיקהארגונומיתטובההינהחשובהלהפקתהמרבמהמחשבהאישישלכםולמניעתאי-נוחות.ארגנואתהציודשבואתםמשתמשיםואתמרחבהעבודהשלכם באופןשיתאיםלצרכיםולסוגהעבודהשלכם.בנו (...)

50 Page 50 of Lenovo ThinkPad Edge E130 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkPad Edge E130 Manual ייתכןשלאתוכלולהקפידעלתנוחותארגונומיותטובותבעתשימושבמחשבבזמןנסיעהאובסביבהשאינהמשרדית.ללאקשרלסביבהשבהאתםנמצאים,נסו לפעולעל-פיעצותרבותככלשניתן.לדוגמה,הקפדהעלישיבהנכונהושימושבתאורהמתאימהתביאלרמותהנוחותהרצויותולשיפורהביצועים. ישל (...)

51 Page 51 of Lenovo ThinkPad Edge E130 Operation & user’s manual

ThinkPad Edge E130 •אםאתםנושאיםעמכםמתאםמתחAC,נתקואתכבלה-ACממנוכדילמנועגרימתנזקלכבל. עצותלטיסות אםאתםעוליםעםהמחשבלמטוס,קראואתהעצותהבאות: •אםבכוונתכםלהשתמשבמחשבאובשירותיםאלחוטיים)כגוןאינטרנטו-Bluetooth(,בדקומולחברתהתעופהבנוגעלהגבלותהשירותיםוזמינותםלפני (...)

52 Page 52 of Lenovo ThinkPad Edge E130 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkPad Edge E130 Operation & user’s manual 38מדריךלמשתמש (...)

53 Page 53 of Lenovo ThinkPad Edge E130 Operation & user’s manual

ThinkPad Edge E130 פרק4.אבטחה פרקזהמספקמידעעלההגנהעלהמחשבמפניגניבהושימושבלתי-מורשה. •"חיבורמנעולמכני"בעמוד39 •"שימושבסיסמאות"בעמוד39 •"אבטחתדיסקקשיח"בעמוד43 •"הודעהבנוגעלמחיקתנתוניםמכונןהדיסקהקשיחאומכונןהזיכרוןהמוצק"בעמוד43 •"ש (...)

54 Page 54 of Lenovo ThinkPad Edge E130 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkPad Edge E130 Laptop Manual אםהגדרתםסיסמתהפעלה,בקשתהסיסמהתופיעעלהמסךבכלפעםשתפעילואתהמחשב.עליכםלהזיןאתהסיסמההנכונהכדילהתחיללהשתמשבמחשב. הגדרתסיסמתהפעלה 1.הדפיסוהוראותאלו. 2.שמרואתכלהקבציםהפתוחים,וצאומכלהיישומים. 3.כבואתהמחשבוהפעילואותושוב. 4.כאשרמוצגמסךהפתיחה (...)

55 Page 55 of Lenovo ThinkPad Edge E130 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkPad Edge E130 Operation & user’s manual b.בשדהConfirm New Password,הקלידושובאתהסיסמההחדשהכדילאמתאותה.הקישועלEnter. c.חלוןהודעהייפתחובותתבקשולהגדיראתסיסמתהאבשלהדיסקהקשיח.הקישועלEnterכדילהמשיך. d.ייפתחחלוןלהקלדתסיסמתאבחדשהשלהדיסקהקשיח.הקלידואתסיסמתכםהחדשהבשדהEnter New Password.הקישועלEnter. e.בשדה (...)

56 Page 56 of Lenovo ThinkPad Edge E130 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkPad Edge E130 Operation & user’s manual סיסמתSupervisor)מפקח( סיסמתSupervisorמגינהעלמידעהמערכתהמאוחסןב-ThinkPad Setup.ללאסיסמהזו,אףאחדאינויכוללשנותאתתצורתהמחשב.היאמספקתאתתכונות האבטחההבאות: •אםהוגדרהסיסמתSupervisor,מוצגתבקשהלסיסמהבעתניסיוןלהפעילאתתוכניתThinkPad Setup.משתמשיםבלתימורשיםאינםיכולי (...)

57 Page 57 of Lenovo ThinkPad Edge E130 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkPad Edge E130 Operation & user’s manual a.הקלידואתסיסמתה-SupervisorהנוכחיתבשדהEnter Current PasswordוהקישוEnter. b.בשדהEnter New Passwordהקלידואתסיסמתה-Supervisorהחדשה;לאחרמכןהקלידושובאתהסיסמהשזהעתההזנתםכדילאמתאותה בשדהConfirm New Password.הקישועלEnter. •כדילהסירסיסמה,בצעואתהפעולותהבאות: a.הקלידואתסיסמתה-Supervisorהנו (...)

58 Page 58 of Lenovo ThinkPad Edge E130 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkPad Edge E130 Laptop Manual כדילמנועדליפתנתונים,חשובמאודשתקחואחריותעלמחיקתכלהנתוניםמכונןהדיסקהקשיחאומכונןהזיכרוןהמוצקכאשראתםמשליכים,מוכריםאומוסרים אתהמחשבשלכם.תכולולהשמידאתהנתוניםבאופןפיזיעל-ידיריסוקכונןהדיסקהקשיחאוכונןהזיכרוןהמוצקבפטיש,אובאופןמגנטיבא (...)

59 Page 59 of Lenovo ThinkPad Edge E130 Operation & user’s manual

ThinkPad Edge E130 פרק5.סקירהכלליתבנושאהתאוששות פרקזהמספקמידעאודותפתרונותההתאוששותהמסופקיםעל-ידיLenovo. •"יצירהושימושבמדייתהתאוששות"בעמוד45 •"ביצועפעולותגיבויוהתאוששות"בעמוד46 •"שימושבסביבתהעבודהשלOneKey Recovery Pro"בעמוד47 •"יצירהושימושבמדיי (...)

60 Page 60 of Lenovo ThinkPad Edge E130 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkPad Edge E130 Manual שימושבמדייתהתאוששות ניתןלהשתמשבמדייתהתאוששות)Recovery Media(כדילשחזראתהמחשבלהגדרותברירתהמחדלשלהיצרן.ניתןלהשתמשבמדייתהתאוששותכדי להפעילאתהמחשבלאחרשכלשיטותההתאוששותהאחרותנכשלו. שימולב:כאשראתםמשתמשיםבמדייתהתאוששותלשחזורהמחשבלהגדרותברי (...)

61 Page 61 of Lenovo ThinkPad Edge E130 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkPad Edge E130 Laptop Manual שימושבסביבתהעבודהשלOneKey Recovery Pro סביבתהעבודהשלOneKey Recovery Proשוכנתבאזורמוגןומוסתרבכונןהדיסקהקשיח,הפועלבאורחבלתיתלויבמערכתההפעלהWindows.הדבר מאפשרלכםלבצעפעולותהתאוששותגםאםלאניתןלהפעילאתמערכתההפעלהשלWindows.תוכלולבצעאתפעולותההתאוששותהבאותמת (...)

62 Page 62 of Lenovo ThinkPad Edge E130 Operation & user’s manual

ThinkPad Edge E130 יצירתמדייתהצלה פרקזהמספקהוראותליצירתמדייתהצלה. 1.בשולחןהעבודהשלWindows,לחצועלהתחל!כלהתוכניות!Lenovo ThinkVantage Tools!גיבויושחזורמשופרים.התוכנית OneKey Recovery Proנפתחת. 2.בחלוןהראשישלOneKey Recovery Pro,לחצועלהחץהפעלתOneKey Recovery Proמתקדם. 3.לחצועלהסמליצירתמדייתהצלה.הח (...)

63 Page 63 of Lenovo ThinkPad Edge E130 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkPad Edge E130 Laptop Manual •אםתת-התיקייהשלההתקןמכילהקובץשלמידעבנושאהתקנה)קובץעםסיומת.inf(,תוכלולהשתמשבתוכנית'הוספתחומרה')בלוחהבקרהשל Windows(כדילהתקיןמחדשאתמנהלההתקן.לאניתןלהתקיןמחדשאתכלמנהליההתקניםבאמצעותתוכניתזו.בתוכנית'הוספתחומרה', כשתתבקשולספקאת (...)

64 Page 64 of Lenovo ThinkPad Edge E130 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkPad Edge E130 Operation & user’s manual 50מדריךלמשתמש (...)

65 Page 65 of Lenovo ThinkPad Edge E130 Operation & user’s manual

ThinkPad Edge E130 פרק6.החלפתהתקנים סעיףזהמספקהוראותלהתקנהאוהחלפהשלחומרהבמחשב. •"הימנעותמחשמלסטטי"בעמוד51 •"החלפתהסוללה"בעמוד51 •"החלפתכרטיסה-SIM"בעמוד53 •"החלפתכונןהדיסקהקשיחאוכונןהזיכרוןהמוצק"בעמוד54 •"החלפתכרטיסPCI Express Mini Cardעבור (...)

66 Page 66 of Lenovo ThinkPad Edge E130 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkPad Edge E130 Manual סכנה אםמארזהסוללותהנטענותמוחלףשלאכהלכה,קיימתסכנהלפיצוץ.מארזהסוללותמכילכמותקטנהשלחומריםמזיקים.כדילמנוע פציעהאפשרית: •החליפואתמארזהסוללותרקבמארזסוללותמהסוגעליוLenovoממליצה. •הרחיקואתמארזהסוללותמאש. •אלתחשפואותהלחוםקיצוני. •אלתחשפ (...)

67 Page 67 of Lenovo ThinkPad Edge E130 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkPad Edge E130 Manual 5.הפכואתהמחשבחזרה.חברואתמתאםמתחה-ACואתכלהכבלים. החלפתכרטיסה-SIM לפנישתתחילו,הדפיסוהוראותאלה. ייתכןשלמחשבשלכםנדרשכרטיסSIMליצירתחיבוריWANאלחוטיים.בהתאםלמדינה,ייתכןשיהיהעליכםלרכושכרטיסSIM,אושכרטיסזהכברמותקן במחשבשלכםאוכלולבאריזתהמחשב. אםת (...)

68 Page 68 of Lenovo ThinkPad Edge E130 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkPad Edge E130 Manual 7.סגרואתדלתכרטיסה-SIMעדשתינעלבמקומהבנקישה. 8.החזירואתהסוללהלמקומה.ראו"החלפתהסוללה"בעמוד51. 9.הפכואתהמחשבחזרה.חברואתמתאםמתחה-ACואתכלהכבלים. החלפתכונןהדיסקהקשיחאוכונןהזיכרוןהמוצק לפנישתתחילו,הדפיסוהוראותאלה. שימולב:כונןהדיסקהקשיחאוכ (...)

69 Page 69 of Lenovo ThinkPad Edge E130 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkPad Edge E130 Laptop Manual 4.שחררואתהברגים1ולאחרמכןהסירואתהכיסוי2. 5.הוציאואתהברגים1ולאחרמכןהחליקואתכונןהדיסקהקשיחאואתכונןהזיכרוןהמוצקכלפיחוץ2. 6.הוציאואתכונןהדיסקהקשיחאואתכונןהזיכרוןהמוצקעל-ידיהרמתצדוהשמאלי. 7.הכניסואתכונןהדיסקהקשיחאואתכונןהזיכרוןהמוצקהחד (...)

70 Page 70 of Lenovo ThinkPad Edge E130 Operation & user’s manual

ThinkPad Edge E130 8.החליקואתכונןהדיסקהקשיחאואתכונןהזיכרוןהמוצקלתוךהמחברוהדקואותובמקומו1ולאחרמכןחברואתהברגים2. 9.חברואתהמכסה1וסובבואותוכלפימטה2.לאחרמכןהדקואתהברגים3. 10.החזירואתהסוללהלמקומה.ראו"החלפתהסוללה"בעמוד51. 11.הפכואתהמחשבחזרה.חברואתמתאםמתחה (...)

71 Page 71 of Lenovo ThinkPad Edge E130 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkPad Edge E130 Operation & user’s manual החלפתכרטיסPCI Express Mini CardעבורחיבורLAN/WiMAXאלחוטי לפנישתתחילו,הדפיסוהוראותאלה. סכנה במהלךסופותברקים,אלתחברואתהכבללשקעהטלפוןשבקירואלתנתקואותוממנו. סכנה הזרמיםהחשמלייםשבכבליהחשמל,בכבליהטלפוןאובכבליהתקשורתמהוויםסכנה.כדילהימנעמסכנתהתחשמלו (...)

72 Page 72 of Lenovo ThinkPad Edge E130 Operation & user’s manual

ThinkPad Edge E130 6.הוציאואתהבורג1.הכרטיסיקפוץלמעלה2.הוציאואתהכרטיס. 7.ישרואתקצההמגעיםשלה-PCI Express Mini Cardהחדשעםהתושבתהמתאימה1.סובבואתהכרטיסעדשתוכלולהכניסולמקומובנקישה.נעלואת הכרטיסבאמצעותהבורג 2. 8.חברואתכבליהאנטנהלכרטיסה-PCI Express Mini Cardהחדש.הקפידולחבראתהכבל (...)

73 Page 73 of Lenovo ThinkPad Edge E130 Operation & user’s manual

ThinkPad Edge E130 9.חברואתהמכסה1וסובבואותוכלפימטה2.לאחרמכןהדקואתהברגים3. 10.החזירואתהסוללהלמקומה.ראו"החלפתהסוללה"בעמוד51. 11.הפכואתהמחשבחזרה.חברואתמתאםמתחה-ACואתכלהכבלים. החלפתכרטיסPCI Express Half Mini CardעבורחיבורWANאלחוטי לפנישתתחילו,הדפיסוהוראותאלה. דרישותקד (...)

74 Page 74 of Lenovo ThinkPad Edge E130 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkPad Edge E130 Manual כדילהחליףאתכרטיסה-WANהאלחוטי,בצעואתהפעולותהבאות: 1.כבואתהמחשב.לאחרמכןנתקואתמתאםמתחהחשמלואתכלהכבליםמהמחשב.המתינושלושעדחמשדקותבזמןשהמחשבמתקרר. 2.סגרואתצגהמחשבוהפכואתהמחשב. 3.הוציאואתהסוללה.ראו"החלפתהסוללה"בעמוד51. 4.שחררואתהבורג 1ול (...)

75 Page 75 of Lenovo ThinkPad Edge E130 Operation & user’s manual

ThinkPad Edge E130 7.משכואתכרטיסה-PCI Express Half Mini Cardמתוךהתושבתהמתכתית. 8.הכניסואתכרטיסה-PCI Express Half Mini Cardהחדשלתושבתהמתכתית. 9.מקמואתצדהמגעיםשלכרטיסה-PCI Express Half Mini Cardהחדשמולהתושבתהמתאימה1.סובבואתהכרטיסעדשתוכלולהכניסולמקומו בנקישה.נעלואתהכרטיסבאמצעותהבורג 2. 10.חבר (...)

76 Page 76 of Lenovo ThinkPad Edge E130 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkPad Edge E130 Laptop Manual 11.חברואתהמכסה1וסובבואותוכלפימטה2.לאחרמכןהדקואתהברגים3. 12.החזירואתהסוללהלמקומה.ראו"החלפתהסוללה"בעמוד51. 13.הפכואתהמחשבחזרה.חברואתמתאםמתחה-ACואתכלהכבלים. החלפתמודולזיכרון לפנישתתחילו,הדפיסוהוראותאלה. הגדלתקיבולתהזיכרוןהיאדרךיעילהלה (...)

77 Page 77 of Lenovo ThinkPad Edge E130 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkPad Edge E130 Manual 4.שחררואתהברגים1ולאחרמכןהסירואתהכיסוי2. 5.אםשנימודוליזיכרוןכברמותקניםבחריציהזיכרון,לחצובו-זמניתעלהתפסיםשבשניקצוותהתושבת1והסירומודולזיכרוןאחד2כדילפנותמקום לרכיבהחדש.שמרואתמודולהזיכרוןשהוצאתםלשימושעתידי. 6.אתרואתהמגרעתבקצהצדהמגעיםש (...)

78 Page 78 of Lenovo ThinkPad Edge E130 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkPad Edge E130 Laptop Manual 8.סובבואתמודולהזיכרוןכלפימטהעדשייכנסלמקומובנקישה. 9.ודאושמודולהזיכרוןתפוסהיטבבחריץואינוזזבקלות. 10.חברואתהמכסה 1וסובבואותוכלפימטה2.לאחרמכןהדקואתהברגים3. 11.החזירואתהסוללהלמקומה.ראו"החלפתהסוללה"בעמוד51. 12.הפכואתהמחשבחזרה.חברואתמתאם (...)

79 Page 79 of Lenovo ThinkPad Edge E130 Operation & user’s manual

ThinkPad Edge E130 5.הוציאואתהברגיםשנועליםאתהמקלדתבמקומה. 6.הפכואתהמחשבופתחואתהצג. 7.דחפובחוזקהבכיווןהחצים 1כדילשחרראתצדההקדמישלהמקלדת.המקלדתתשתחררמעט2. 8.הסירואתהכבלים2ו-4על-ידיסיבובהמחברים1ו-3כלפימעלה.הוציאואתהמקלדת. פרק6.החלפתהתקנים65 (...)

80 Page 80 of Lenovo ThinkPad Edge E130 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkPad Edge E130 Manual התקנתהמקלדת כדילחבראתהמקלדת,בצעואתהפעולותהבאות: 1.חברואתהכבלים 1ו-3על-ידיסיבובהמחברים2ו-4כלפימטה. 2.הכניסואתהמקלדת.ודאושהקצההאחורישלהמקלדתנמצאתחתהמסגרת,כפישמראיםהחצים. 66מדריךלמשתמש (...)

81 Page 81 of Lenovo ThinkPad Edge E130 Operation & user’s manual

ThinkPad Edge E130 3.החליקואתהמקלדתבכיווןהחצים. 4.הבריגומחדשאתהברגים. 5.חברואתהמכסה1וסובבואותוכלפימטה2.לאחרמכןהדקואתהברגים3. פרק6.החלפתהתקנים67 (...)

82 Page 82 of Lenovo ThinkPad Edge E130 Operation & user’s manual

ThinkPad Edge E130 6.החזירואתהסוללהלמקומה.ראו"החלפתהסוללה"בעמוד51. 7.הפכואתהמחשבחזרה.חברואתמתאםמתחה-ACואתכלהכבלים. החלפתסוללתהגיבוי לפנישתתחילו,הדפיסוהוראותאלה. דרישותקדםעבורההליך סכנה אםסוללתהגיבוילאתוחלףכהלכה,קיימתסכנתהתפוצצות.סוללתהגיבוימכילהכ (...)

83 Page 83 of Lenovo ThinkPad Edge E130 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkPad Edge E130 Laptop Manual 5.נתקואתהמחבר1.לאחרמכן,הוציאואתסוללתהגיבוי2. כדילהתקיןאתסוללתהגיבוי,בצעואתהפעולותהבאות: 1.התקינואתסוללתהגיבוי 1.לאחרמכןחברואתהמחבר2. 2.חברואתהמכסה1וסובבואותוכלפימטה2.לאחרמכןהדקואתהברגים3. פרק6.החלפתהתקנים69 (...)

84 Page 84 of Lenovo ThinkPad Edge E130 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkPad Edge E130 Laptop Manual 3.החזירואתהסוללהלמקומה.ראו"החלפתהסוללה"בעמוד51. 4.הפכואתהמחשבחזרה.חברואתמתאםמתחה-ACואתכלהכבלים. 70מדריךלמשתמש (...)

85 Page 85 of Lenovo ThinkPad Edge E130 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkPad Edge E130 Laptop Manual פרק7.תצורהמתקדמת אמנםחשובלהגןעלקבצים,נתוניםוהגדרותהמאוחסניםבכונןהדיסקהקשיחאובכונןהזיכרוןהמוצק,אךייתכןשתצטרכוגםלהתקיןמערכתהפעלהחדשה, להתקיןמנהליהתקניםחדשים,לעדכןאתה-UEFI BIOSשלהמערכתאולשחזרתוכנהשהותקנהמראש.המידעשלהלןיעזורלכםלטפלכה (...)

86 Page 86 of Lenovo ThinkPad Edge E130 Operation & user’s manual

ThinkPad Edge E130 שבדיה:SV טייוואןוהונגקונג:TC ארצותהברית:US התקנתמערכתההפעלהWindows 7 לפנישתתחילו,הדפיסוהוראותאלה. כדילהתקיןאתמערכתההפעלהWindows 7ואתהתוכנותהקשורותאליהבמחשבשלכם,בצעואתהפעולותהבאות: 1.הפעילואתThinkPad Setup. 2.בחרובאפשרותStartup. 3.בחרוUEFI/Legacy Boot. 4.בצעואחתמהפ (...)

87 Page 87 of Lenovo ThinkPad Edge E130 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkPad Edge E130 Manual http://www.lenovo.com/support התקנתמנהלההתקןשלUSB 3.0 אםהמחשבשלכםתומךב-USB 3.0והתקנתםמחדשאתמערכתההפעלה,עליכםלהורידולהתקיןאתמנהלההתקןשלUSB 3.0כדילהשתמשב-USB 3.0. לשםכך,בצעואתהפעולותהבאות: 1.עברולכתובתhttp://www.lenovo.com/support.אתרואתהדגםשלכםוהציגואתהקישוריםאלמנהלההתק (...)

88 Page 88 of Lenovo ThinkPad Edge E130 Operation & user’s manual

ThinkPad Edge E130 אםהוגדרהסיסמתsupervisor,התפריטהראשישלתוכניתThinkPad Setupיופיעלאחרשתזינואתהסיסמה.באפשרותכםלהפעילאתThinkPad Setupעל-ידיהקשהעלEnterבמקוםלהזיןאתסיסמתSupervisor)מפקח(.יחדעםזאת,לאתוכלולשנותאתהפרמטריםהמוגניםבאמצעותסיסמת Supervisor)מפקח(.לקבלתמידענוסף,ראו"שימושב (...)

89 Page 89 of Lenovo ThinkPad Edge E130 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkPad Edge E130 Laptop Manual הטבלההבאהמציגהאתתוכןהתפריטConfig. הערות: •פריטיםמסוימיםמוצגיםבתפריטרקאםהמחשבתומךבמאפייניםהתואמים. •ערכיברירתהמחדלמופיעיםבגופןמודגש. טבלה4.פריטיתפריטConfig הפריטבתפריטהפריטבתפריטהמשנהבחירההערות Network Wake On LAN •Disabled •AC Only •AC and Battery מאפשראת (...)

90 Page 90 of Lenovo ThinkPad Edge E130 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkPad Edge E130 Manual טבלה4.פריטיתפריטConfig)המשך( הפריטבתפריטהפריטבתפריטהמשנהבחירההערות USB 3.0 Mode •Disabled •Enabled •Auto הגדרתהמצבשלבקרה-USB 3.0 עבוריציאותהמשותפותביןבקרי USB 2.0ו-USB 3.0. אםבחרתםAuto,ניתןלחברולנתב אתמחבריה-USB 3.0אוה-USB 2.0המתאימים. אםבחרתםEnabled,מצבUSB 3.0מופעלונתמךבמער (...)

91 Page 91 of Lenovo ThinkPad Edge E130 Operation & user’s manual

ThinkPad Edge E130 טבלה4.פריטיתפריטConfig)המשך( הפריטבתפריטהפריטבתפריטהמשנהבחירההערות Power Intel SpeedStep (R) technology •Disabled •Enabled Mode for AC •Maximum Performance •Battery Optimized Mode for Battery •Maximum Performance •Battery Optimized תת-תפריטזהמיועדעבורדגמים המצוידיםב-Intel SpeedStep בלבד. בחירתמצבלטכנולוגייתIntel Spee (...)

92 Page 92 of Lenovo ThinkPad Edge E130 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkPad Edge E130 Manual טבלה4.פריטיתפריטConfig)המשך( הפריטבתפריטהפריטבתפריטהמשנהבחירההערות Beep and Alarm Password Beep •Disabled •Enabled הפעילואפשרותזוכדילשמועצליל צפצוףכאשרהמערכתממתינה לסיסמתהפעלה,לסיסמהשלדיסק קשיחאולסיסמתמפקח.יישמעו צפצופיםשוניםכאשרהסיסמה שהוזנהתואמתאואי (...)

93 Page 93 of Lenovo ThinkPad Edge E130 Operation & user’s manual

ThinkPad Edge E130 תת-התפריטהבאמוצג: •Password:הגדרתסיסמה. •UEFI BIOS Update Option:ציוןההגדרותעבורעדכוןFlash UEFI BIOS. •Memory Protection:ציוןההגדרותעבורהתכונהData Execution Prevention. •Virtualization:הפעלהאוהשבתהשלההגדרותעבורהתכונהIntel VT-d Feature)עבורדגמיםהמצוידיםביחידתעיבודמרכזית)CPU(מתוצרתIntel( אועב (...)

94 Page 94 of Lenovo ThinkPad Edge E130 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkPad Edge E130 Laptop Manual טבלה5.פריטיתפריטSecurity)המשך( הפריטבתפריטהפריטבתפריטהמשנהבחירההערות Password at restart •Disabled •Enabled אםתבחרובאפשרותPassword at restartותפעילואותה,תוצגבקשת סיסמהעםהפעלהמחדששלהמחשב. אםתבחרובאפשרותDisabled,לא תוצגכלבקשתסיסמה;המחשב ימשיךויטעןאתמערכתההפעלה. כדי (...)

95 Page 95 of Lenovo ThinkPad Edge E130 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkPad Edge E130 Laptop Manual טבלה5.פריטיתפריטSecurity)המשך( הפריטבתפריטהפריטבתפריטהמשנהבחירההערות I/O Port Access Ethernet LAN •Disabled •Enabled אםבחרתםEnabled,באפשרותכם להשתמשבהתקןLANאתרנט. Wireless LAN •Disabled •Enabled אםבחרתםEnabled,באפשרותכם להשתמשבהתקןה-LANהאלחוטי. Wireless WAN •Disabled •Enabled אםבחרתםEnabled,באפ (...)

96 Page 96 of Lenovo ThinkPad Edge E130 Operation & user’s manual

ThinkPad Edge E130 תפריטStartup ייתכןשיהיהעליכםלשנותאתרצףהאתחולשלהמחשבשלכם.לדוגמה,אםאתםמשתמשיםבמערכותהפעלהשונותבהתקניםשונים,תוכלולהגדיראתהמערכת כךשהיאתאותחלבהתקןהרצוי. שימולב:לאחרשתשנואתרצףהאתחול,הקפידולצייןאתההתקןהנכוןבמהלךפעולותהעתקה,שמירהאופירמ (...)

97 Page 97 of Lenovo ThinkPad Edge E130 Operation & user’s manual

ThinkPad Edge E130 הערות: •פריטיםמסוימיםמוצגיםבתפריטרקאםהמחשבתומךבמאפייניםהתואמים. •ערכיברירתהמחדלמופיעיםבגופןמודגש. טבלה6.פריטיתפריטStartup הפריטבתפריטבחירההערות Boot עיינובחלק"שינוירצףהאתחול"בעמוד82. Network Boot עיינובחלק"תפריטמשנהBOOT"בעמוד82. UEFI/Legacy (...)

98 Page 98 of Lenovo ThinkPad Edge E130 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkPad Edge E130 Laptop Manual תפריטRestart אםעליכםלסגוראתהתוכניתThinkPad Setupולהפעילאתהמחשבמחדש,בחרובאפשרותRestartמהתפריטהראשישלתוכניתThinkPad Setup.תת- התפריטהבאמוצג: •Exit Saving Changes:הפעלהמחדששלהמערכתלאחרשמירתהשינויים. •Exit Discarding Changes:הפעלהמחדששלהמערכתללאשמירתהשינויים. •Load Setup Defaults: (...)

99 Page 99 of Lenovo ThinkPad Edge E130 Operation & user’s manual

ThinkPad Edge E130 אםהוגדרהסיסמתמנהל)סיסמתSupervisor(,עליכםלצייןאותהבעתהפעלתThinkPad Setupכדישתוכלולהשתמשבפונקציותאלה. Wake on LAN כאשרהמאפייןWake on LANמופעלבמחשבשמחוברל-LAN,מנהלרשתיכוללהפעילאתהמחשבמרחוקממסוףניהולבאמצעותתוכנתניהולרשתמרחוק. כאשרהמחשבשלכםלאנמצאתחתניהול (...)

100 Page 100 of Lenovo ThinkPad Edge E130 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkPad Edge E130 Operation & user’s manual 86מדריךלמשתמש (...)

Related Devices for Lenovo ThinkPad Edge E130