Lenovo ThinkPad Edge E330 User Manual

Lenovo Laptop ThinkPad Edge E330 Operation & user’s manual Free PDF Download on Guides-Base.com

Lenovo ThinkPad Edge E330 Laptop PDF Operation & user’s manual

  • Model: ThinkPad Edge E330
  • Brand: Lenovo
  • Type: Operation & user’s manual
  • Category: Laptop
  • File Size:
  • No. of pages: 166
Download Lenovo ThinkPad Edge E330 PDF Manual

Also for Lenovo ThinkPad Edge E330:

Lenovo ThinkPad Edge E330 Summary of Contents:

Page view Summary of Page's Content
1 Page 1 of Lenovo ThinkPad Edge E330 Operation & user’s manual

ThinkPad Edge E330 Ръководствотозапотребителя ThinkPadEdgeE330иE335 (...)

2 Page 2 of Lenovo ThinkPad Edge E330 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkPad Edge E330 Manual Забележки:Предидаизползватетазиинформацияиподдържанияотнеяпродукт,задължително прочететеиразберетеследното: •Ръководствозабезопасност,гаранцияинастройка •RegulatoryNotice •“Важнаинформациязабезопасността”настраницаvi •ПриложениеD“ (...)

3 Page 3 of Lenovo ThinkPad Edge E330 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkPad Edge E330 Manual Съдържание Прочететепърво............v Важнаинформациязабезопасността.....vi Условия,коитоизискватнезабавни мерки................vii Насокизабезопасност.........vii Глава1.Общпрегледнапродукта..1 Намираненаорганитезауправление, съединителитеииндикаторит (...)

4 Page 4 of Lenovo ThinkPad Edge E330 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkPad Edge E330 Laptop Manual Изпълняваненаоперациипоархивиранеи възстановяване..............54 Използваненаработнотопространствона OneKeyRecoveryPro............55 Създаванеиизползваненаспасителен носител.................56 Преинсталираненапредварителноинсталирани приложенияидрайверина (...)

5 Page 5 of Lenovo ThinkPad Edge E330 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkPad Edge E330 Laptop Manual ДекларациязасъответствиекласBза Корея................137 ДекларациязасъответствиеVCCIкласВ заЯпония..............137 ДекларациязасъответствиенаЯпонияза продукти,коитосесвързваткъмглавното захранванеснапрежениепо-малкоили равнона20Aнафаза.........137 Сер (...)

6 Page 6 of Lenovo ThinkPad Edge E330 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkPad Edge E330 Manual ivРъководствотозапотребителя (...)

7 Page 7 of Lenovo ThinkPad Edge E330 Operation & user’s manual

ThinkPad Edge E330 Прочететепърво Непременноследвайтеважнитесъвети,даденитук,задасевъзползватеизабавляватемаксимално свашиякомпютър.Аконегонаправите,товаможедадоведедонеудобстваилинаранявания,илида причиниотказнавашиякомпютър. Предпазвайтесеотт (...)

8 Page 8 of Lenovo ThinkPad Edge E330 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkPad Edge E330 Manual Пазетевашиякомпютъриданнитеви,когатогопремествате. Предидапреместитекомпютър,оборудванствърддиск,направетеедно отследнитенещаисеуверете,чепревключвателятзазахранванетое изключенилипримигва: •Изключетего. •Превключетеговрежимн (...)

9 Page 9 of Lenovo ThinkPad Edge E330 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkPad Edge E330 Operation & user’s manual Забележка:Тазиинформациявключваспоменаванияназахранващиадаптериибатерии.Като добавкакъмпреносимитекомпютри,някоипродукти(катовисокоговорителиилимонитори)се доставятсвъншниадаптериназахранване.Акоиматетакъвпродукт,тазиинформа (...)

10 Page 10 of Lenovo ThinkPad Edge E330 Operation & user’s manual

ThinkPad Edge E330 Сервизинадстройвания Несеопитвайтедапоправитесамостоятелнопродукта,освенакостеинструктиранитакаотЦентъра заподдръжканаклиентиилиотдокументациятави.Използвайтесамосервизендоставчик,одобрен запоправканаконкретнияпродукт. Забел (...)

11 Page 11 of Lenovo ThinkPad Edge E330 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkPad Edge E330 Laptop Manual Предпазвайтезахранващитекабелииадаптеритеназахранванеоттечности.Вчастност, неоставяйтезахранващиякабелилиадаптераназахранванедомивки,вани,тоалетни,или наподове,коитосепочистватстечности.Течноститемогатдапричиняткъсосъединени (...)

12 Page 12 of Lenovo ThinkPad Edge E330 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkPad Edge E330 Operation & user’s manual Убедетесе,чеконтактътназахранване,койтоползвате,еправилносвързан,леснодостъпен, иразположенблизодооборудването.Неопъвайтезахранващитекабелипоначин,който дагинапрегне. Проверетедалиелектрическиятконтактподаваправилнонапрежение (...)

13 Page 13 of Lenovo ThinkPad Edge E330 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkPad Edge E330 Manual Злоупотребатаилинеправилнатаупотребанабатериямогатдапричинятпрегряване,което дапредизвика“изхвърляне”нагазилипламъциотбатерийниямодулилибатериятас размернамонета.Акобатериятавиеповредена,акозабележитеутечкаотбатериятаили н (...)

14 Page 14 of Lenovo ThinkPad Edge E330 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkPad Edge E330 Operation & user’s manual Забележказалитиеватаклетъчнабатериясразмернамонета ОПАСНОСТ Опасностотексплозияпринеправилнаподмянанабатерия. Когатоподменятелитиево-йоннатаклетъчнабатерия,използвайтесамосъщатаилидруга отеквивалентентип,препоръчванотпроизво (...)

15 Page 15 of Lenovo ThinkPad Edge E330 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkPad Edge E330 Operation & user’s manual •Когатоадаптерътзапроменливтокесвързанкъмелектрическиконтактикъмвашия компютър,тойгенериратоплина.Непоставяйтекомпютъравконтактсчастиоттялото ви,докатогоизползвате.Никоганеизползвайтеадаптеразапроменливтокзастопляне натялот (...)

16 Page 16 of Lenovo ThinkPad Edge E330 Operation & user’s manual

ThinkPad Edge E330 ОПАСНОСТ Приинсталиране,местенеилиотваряненакапаканатозипродуктилисвързанитекъмнего устройства,свързвайтеиразкачайтекабелите,кактоеуказановпроцедуритепо-долу. Задасвържете: 1.Изключетевсичко. 2.Първосвържетевсичкикабеликъм устро (...)

17 Page 17 of Lenovo ThinkPad Edge E330 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkPad Edge E330 Manual ограничения).Употребатанаслушалки,коитонесъответстватнаEN50332-1,можедабъдеопасна порадиизвънредниниваназвуковотоналягане. Допълнителнаинформациязабезопасност ОПАСНОСТ Пластмасовитеторбичкимогатдабъдатопасни.Пазетепластмасовитето (...)

18 Page 18 of Lenovo ThinkPad Edge E330 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkPad Edge E330 Laptop Manual xviРъководствотозапотребителя (...)

19 Page 19 of Lenovo ThinkPad Edge E330 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkPad Edge E330 Manual Глава1.Общпрегледнапродукта Втазиглавасепредоставяинформациязаместоположениетонасъединителите,местоположението наважниетикетисинформациязапродукта,характеристикитенакомпютъра,спецификациите, работнатасредаипредварителноинста (...)

20 Page 20 of Lenovo ThinkPad Edge E330 Operation & user’s manual

ThinkPad Edge E330 5БутониTrackPoint6Чувствителнаповърхност 7Бутонназахранване 1Вграденимикрофони Вграденитемикрофониулавятзвукиговор,когатосеизползватсприложнапрограмасвъзможност заработасаудио. 2Вграденакамера Някоимоделиразполагатсвграденакамера.Из (...)

21 Page 21 of Lenovo ThinkPad Edge E330 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkPad Edge E330 Laptop Manual Изгледотдясно Фигура2.СтраниченизгледотдяснонаThinkPadEdgeE330иE335 Забележка:Клавиатуратанавашиякомпютърможедаизглеждаразличноотилюстрациятапо-горе. 1Комбиниранаудиокуплунг 2AlwaysOnUSBсъединител 3HDMIпорт 4СъединителзаVideographicsarray(VGA) 5Куплунгзазах (...)

22 Page 22 of Lenovo ThinkPad Edge E330 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkPad Edge E330 Manual ивпрограматаPowerManager.ЗаподробностиотносноначиназаактивираненаAlwaysOnUSB съединителявж.систематазапомощнаинформация,предоставенаспрограматаPowerManager. 3HDMIпорт Вашияткомпютърподдържапортзаинтерфейсзависокодетайлнамултимедия(HDMI), представл (...)

23 Page 23 of Lenovo ThinkPad Edge E330 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkPad Edge E330 Laptop Manual 1Защитнаключалка Закупетезащитнакабелнаключалка,коятодапасванатозиотворзаключ,задазаключвате компютъракъмнеподвиженпредметсцелпредпазваненакомпютъраоткражба. 2Отворизавентилация(отляво) Вътрешниятвентилаториотворитезавентилац (...)

24 Page 24 of Lenovo ThinkPad Edge E330 Operation & user’s manual

ThinkPad Edge E330 Изгледотдолу Фигура4.ИзгледотдолунаThinkPadEdgeE330иE335 Забележка:Изгледътотдолунакомпютъраможедаизглеждапо-различнооттозинаилюстрацията по-горе. 1ГнездозаSIMкарта2ГнездозаPCIExpressMiniCardкартазабезжична WANкартаилиmSATASSDустройство 3Батерия 4Гнездоз (...)

25 Page 25 of Lenovo ThinkPad Edge E330 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkPad Edge E330 Operation & user’s manual 5Гнездозанадстройваненапаметта Можетедаувеличитеобеманапаметвкомпютъра,катоинсталиратемодулпаметвгнездотоза надгражданенапаметта.МодулитепаметсеналичникатоопцииотLenovo. 6Устройствоствърддиск Вашияткомпютърможедаразполагаствърд (...)

26 Page 26 of Lenovo ThinkPad Edge E330 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkPad Edge E330 Manual •Бързопримигващочервено:Компютърътпреминававрежимназаспиванеилихибернация. •Бавнопримигващочервено:Компютърътеврежимназаспиване. •Изкл.:Компютърътеизключениливрежимнахибернация. Индикаторзасъстояниеназахранване Компютърътраз (...)

27 Page 27 of Lenovo ThinkPad Edge E330 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkPad Edge E330 Laptop Manual Етикетзатипаимоделанамашината Етикетътзатипаимоделанамашинатаидентифициракомпютъра.КогатосесвържетесLenovo запомощ,информациятазатипаимоделанамашинатапомаганатехницитедаидентифицират компютъраидапредоставятпо-бързообслужване. М (...)

28 Page 28 of Lenovo ThinkPad Edge E330 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkPad Edge E330 Laptop Manual АкотрябвадаизвадитебезжичнатаLANкартазапоправкаилизамяна,следвайтепроцедуратав “ПодмянанаPCIExpressMiniCardкартатазабезжичнаLANвръзка”настраница67. АкостезакупиликомпютърсактивиранафункциязабезжичнаWANвръзка,картатаWANPCI ExpressMiniCardепредварит (...)

29 Page 29 of Lenovo ThinkPad Edge E330 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkPad Edge E330 Operation & user’s manual •Задавидитесистемнитесвойстванакомпютъра,щракнетевърхуСтарт,сдесниябутонщракнете върхуКомпютър,следкоетощракнетевърхуСвойстваотпадащотоменю. Памет •Модулисинхроннадинамичнапаметсъссвободендостъпиудвоеноравнищенаданни3(DDR3 SDRAM) (...)

30 Page 30 of Lenovo ThinkPad Edge E330 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkPad Edge E330 Operation & user’s manual •Дълбочина:228мм(8,98инча) •Височина:27,8мм(1,09инча) Отделяненатоплина •65W(222Btu/hr)максимумили90W(307Btu/hr)максимум(взависимостотмодела) Източникназахранване(адаптерзапроменливток) •Синусоидалнонапрежениесчестота50до60Hz •Входнооразмеряваненаада (...)

31 Page 31 of Lenovo ThinkPad Edge E330 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkPad Edge E330 Laptop Manual Избягвайтехраненеилипушененадклавиатуратави.Частиците,коитопадатвклавиатурата,могат дапричинятповреда. ПрограмиThinkVantage ВашияткомпютърразполагаспредварителноинсталиранипрограмиThinkVantage,коитовипомагат даработитепо-лесноипо-защитен (...)

32 Page 32 of Lenovo ThinkPad Edge E330 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkPad Edge E330 Operation & user’s manual икона,задаинсталиратенеобходиматапрограма.Послеследвайтеинструкциитенаекрана. Когатоинсталиранетоприключи,иконатанапрограматащесеактивираищеможетедаоткриете програматавконтролнияпанел. Програмитеисъответнитеразделиизеленитек (...)

33 Page 33 of Lenovo ThinkPad Edge E330 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkPad Edge E330 Operation & user’s manual ActiveProtectionSystem ПрограматаActiveProtectionSystemпредпазватвърдиядиск,когатоударниятсензорвкомпютъра откриесъстояние,коетоможедаповредитвърдиядиск,катонапримернакланяненасистемата, прекомернивибрацииилиудар.Твърдиятдискепо-малкоуязвимнаповр (...)

34 Page 34 of Lenovo ThinkPad Edge E330 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkPad Edge E330 Laptop Manual PasswordManager ПрограматаPasswordManagerавтоматичноприхващаипопълваинформациязаразпознаванеза Windowsприложенияиуебсайтове. PowerManager ПрограматаPowerManagerпредоставяудобно,гъвкавоицялостноуправлениеназахранването завашиякомпютър.Снейнапомощможетедак (...)

35 Page 35 of Lenovo ThinkPad Edge E330 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkPad Edge E330 Manual Глава2.Използваненакомпютъра Тазиглавапредоставяинформацияотносноизползванетонакомпонентитенакомпютъра. Тазиглавасъдържаследнитетеми: •“Регистрираненакомпютъра”настраница17 •“Честозадаванивъпроси”настраница17 •“Специалникл (...)

36 Page 36 of Lenovo ThinkPad Edge E330 Operation & user’s manual

ThinkPad Edge E330 •Задаспеститеенергияилидапрекратитеработа,бездаизлизатеотприложенияилидазапазвате файлове,вж.“Енергоспестяващирежими”настраница27. •Задапостигнетенай-добриябалансмеждупроизводителностиспестяваненаенергия,създавайте иприлага (...)

37 Page 37 of Lenovo ThinkPad Edge E330 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkPad Edge E330 Laptop Manual Специалниклавишиибутони Вашияткомпютърразполагасняколкоспециалниклавишиибутони,коитовипомагатдаработите по-лесноипо-ефективно. Фигуратапо-долупоказваместатанаспециалнитеклавишиибутони. Можетедапревключватефункциитенаклавишите (...)

38 Page 38 of Lenovo ThinkPad Edge E330 Operation & user’s manual

ThinkPad Edge E330 1Клавишизасиланазвукаизаглушаване Забързонастройваненасилатаназвукаоткомпютъра,заглушаваненазвукаизцяло,заглушаване намикрофонаилизауправлениенаизходнотовидеоотвграденатакамера,натиснетеединот клавишитепо-долу. Заглушаваненав (...)

39 Page 39 of Lenovo ThinkPad Edge E330 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkPad Edge E330 Manual Забележки:Акоискатедаизползватетозибутонзаактивиранеилидезактивираненафункциите забезжичнавръзка,трябвапредварителнодаинсталиратенакомпютъраследнитедрайвериза устройства: •Драйверзауправлениеназахранването •Помощнапрограма (...)

40 Page 40 of Lenovo ThinkPad Edge E330 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkPad Edge E330 Manual •Задайтечувствителнатаповърхносткатоосновнопосочващоустройствоидеактивирайте TrackPointпосочващотоустройство. ПромянананастройкитенаUltraNavпосочващотоустройство ОтразделаUltraNavвпрозорецасъссвойстванамишкатаможетедапроменятенастройк (...)

41 Page 41 of Lenovo ThinkPad Edge E330 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkPad Edge E330 Laptop Manual ПерсонализираненаTrackPointпосочващотоустройство МожетедаперсонализиратеTrackPointпосочващотоустройствоинеговитебутони,кактоследва: •Превключетефункциитеналевияидесниябутон. •ПроменетечувствителносттанаTrackPointпосочващотоустройство. •А (...)

42 Page 42 of Lenovo ThinkPad Edge E330 Operation & user’s manual

ThinkPad Edge E330 Забележка:Клавиатуратанакомпютъраможедаизглеждапо-различноотилюстрациятапо-горе. Използваненачувствителнатакъммножествендопирповърхност Чувствителнатаповърхностнакомпютъраподдържамножествендопир,скойтоможетеда увеличавате,на (...)

43 Page 43 of Lenovo ThinkPad Edge E330 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkPad Edge E330 Operation & user’s manual ДобавяненаиконатанаUltraNavвобласттазауведомяванена Windows ЗалесендостъпдосвойстватанаUltraNavможетедаактивиратепоказванетонаиконатанаUltraNav вобласттазауведомяваненаWindows. ЗадаактивиратепоказванетонаиконатанаUltraNavвобласттазауведомяваненаW (...)

44 Page 44 of Lenovo ThinkPad Edge E330 Operation & user’s manual

ThinkPad Edge E330 Свързваненаадаптеразапроменливток Задаизползватеадаптеразапроменливток,изпълнетеинструкциитепо-долу.Трябвадаизпълните тезитристъпкивреда,вкойтосапосоченитук. 1.Свържетеадаптеразапроменливтоккъмкуплунгазазахранваненакомпютъра. (...)

45 Page 45 of Lenovo ThinkPad Edge E330 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkPad Edge E330 Manual ЗаинструкцииотноснодостъпадопрограматаPowerManagerвж.“Достъпдопрограмите ThinkVantageвоперационнатасистемаWindows7”настраница13. ЗаповечеинформацияотноснопрограматаPowerManagerвж.систематазапомощнаинформация. Енергоспестяващирежими Иманяколкорежи (...)

46 Page 46 of Lenovo ThinkPad Edge E330 Operation & user’s manual

ThinkPad Edge E330 4.Отлевияекранизберетепапкатасъсзадачи,закоятоискатедаактивиратефункциятаза събуждане.Показватсепланиранитезадачи. 5.Щракнетевърхудаденапланираназадача,следкоетощракнетевърхуразделаУсловия. 6.ПодЗахранванепоставетеотметкавполет (...)

47 Page 47 of Lenovo ThinkPad Edge E330 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkPad Edge E330 Laptop Manual ОПАСНОСТ Акопрезареждаемиятбатериенмодулбъденеправилноподменен,съществуваопасностот експлозия.Батерийниятмодулсъдържамалкоколичествовреднивещества.Задаизбегнете потенциалнинаранявания: •Подменяйтесамосбатерияоттип,препоръчва (...)

48 Page 48 of Lenovo ThinkPad Edge E330 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkPad Edge E330 Manual Свързванесмрежата Компютърътразполагасединилиповечемрежовикартизасвързванесинтернетисфирмената кабелнаLANилибезжичнаLANмрежа. Забележка:НякоимоделиседоставятсвграденабезжичнаWANкарта,коятопозволявада установяватебезжичнивръзкичр (...)

49 Page 49 of Lenovo ThinkPad Edge E330 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkPad Edge E330 Operation & user’s manual ОсъществяваненабезжичниLANвръзки Компютърътседоставясвграденабезжичнамрежовакарта,кактоипомощнапрограмаза конфигуриране,счиятопомощдасъздаватебезжичнивръзкиидаследитесъстояниетонавръзката, задаможетедаостанетесвързанисмрежат (...)

50 Page 50 of Lenovo ThinkPad Edge E330 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkPad Edge E330 Laptop Manual ЗаоткриваненабезжичнатаWANантенанакомпютъравж.“Местоположениенабезжичнитеантени UltraConnect”настраница134. ЗадаизползватефункциятазабезжичнаWANвръзка,стартирайтепрограматаAccessConnections. ЗаинструкцииотносностартиранетонапрограматаAccessConnectio (...)

51 Page 51 of Lenovo ThinkPad Edge E330 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkPad Edge E330 Manual –Захранванетонабезжичноторадиоевключено.Силатанасигналана безжичнатавръзкаеотлична. •СъстояниянаскалатанаAccessConnections:безжичнаWANвръзка –Нямасигнал – Нивонасигнала1. – Нивонасигнала2. – Нивонасигнала3. Забележка:Заповечеинформацияот (...)

52 Page 52 of Lenovo ThinkPad Edge E330 Operation & user’s manual

ThinkPad Edge E330 –Нямасигнал –Нивонасигнала1. –Нивонасигнала2. – Нивонасигнала3. Забележка:Акосрещатезатрудненияприосъществяванетонавръзка,преместетекомпютъра по-близодобезжичнататочказадостъп. Активиранеилидеактивираненафункциитезабезжичнавръ (...)

53 Page 53 of Lenovo ThinkPad Edge E330 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkPad Edge E330 Laptop Manual затяхееднаисъща.Акозададетепо-високаразделителнаспособностзадисплеянакомпютъра, щеможетедавиждатесамочастотекранавдаденмомент.Можетедавиждатедругичасти,като движитеизображениетосTrackPointпосочващотоустройствоилидругопосочващоус (...)

54 Page 54 of Lenovo ThinkPad Edge E330 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkPad Edge E330 Laptop Manual 16.ЩракнетенаOK. Забележка:Задапроменитенастройкитенацветовете,щракнетесдесниябутонвърхуработната площ,следкоетощракнетевърхуРазделителнаспособностнаекрана.Щракнетевърху Разширенинастройки,изберетеразделаМонитор,следтовазадайте (...)

55 Page 55 of Lenovo ThinkPad Edge E330 Operation & user’s manual

ThinkPad Edge E330 •Когатодаденоприложение,използващоDirectDrawилиDirect3D,сеизпълняваврежимнацял екран,тосепоказвасамонаосновниядисплей. •Неможетедаизползватефункциятазапревключваненадисплея,когатоработитеврежимза разширяваненаработнатаплощ. Активиран (...)

56 Page 56 of Lenovo ThinkPad Edge E330 Operation & user’s manual

ThinkPad Edge E330 Вашияткомпютърразполагасъщотакасаудиочип,койтовидававъзможностдасевъзползватеот различнимултимедийниаудиофункции: •СъвместимостсIntelHighDenitionAudio •ЗаписивъзпроизвежданенаPCMиWAVфайловев16-битовили24-битовформат •ВъзпроизвежданенаWAVф (...)

57 Page 57 of Lenovo ThinkPad Edge E330 Operation & user’s manual

ThinkPad Edge E330 2.ЩракнетевърхубутонаУправлениенанастройките.ОтварясепрозорецътнаCommunications Utility. 3.ВпрозорецанаCommunicationsUtilityконфигурирайтенастройкитенакамератавзависимост отвашитепредпочитания. Използваненафлашкартовносител Вашияткомпютърразполага (...)

58 Page 58 of Lenovo ThinkPad Edge E330 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkPad Edge E330 Laptop Manual Премахваненафлашкартовносител Задапремахнетефлашкартовияносител,направетеследното: 1.ЩракнетевърхуПокажискрититеиконивлентатазазадания. 2.ЩракнетесдесниябутонвърхуиконатаБезопаснопремахваненахардуериизважданена носителя. 3.Избе (...)

59 Page 59 of Lenovo ThinkPad Edge E330 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkPad Edge E330 Laptop Manual Глава3.Виеивашияткомпютър Тазиглавапредоставяинформацияотноснодостъпността,удобствотоипътуванетоскомпютъра. Достъпностикомфорт Добратаергономичнапрактикаеважназапълноценнотоизползваненакомпютъраи предотвратяванетонадискомфор (...)

60 Page 60 of Lenovo ThinkPad Edge E330 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkPad Edge E330 Manual Дисплей:Разположетедисплеятака,чедаподдържатеудобнозагледанеразстояниеот510–760 мм(20–30инча).Избягвайтепояватанаотблясъциилиотражениянадисплеяотгорноосветление иливъншниизточницинасветлина.Поддържайтедисплеячистинастройтеяркост (...)

61 Page 61 of Lenovo ThinkPad Edge E330 Operation & user’s manual

ThinkPad Edge E330 решениязаприкрепванеивъншнитепродукти,коитопредоставятжеланитеотвасрегулируемости функционалност. Информациязадостъпност Lenovoеангажиранадапредоставянахоратасуврежданияпо-голямдостъпдоинформацияи технологии.Врезултатнатоваслед (...)

62 Page 62 of Lenovo ThinkPad Edge E330 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkPad Edge E330 Manual Съветизапътуванесъссамолет Аконоситекомпютъравсамолет,вземетепредвидследнитесъвети: •Аковъзнамеряватедаизползватекомпютърниилибезжичниуслуги(например,интернети Bluetooth),направетесправкасавиокомпаниятананаличносттаиограниченият (...)

63 Page 63 of Lenovo ThinkPad Edge E330 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkPad Edge E330 Laptop Manual Глава4.Защита Тазиглаваосигуряваинформациязаначинанапредпазваненакомпютъраоткражбаи неоторизираноизползване. •“Поставяненамеханичнаключалка”настраница45 •“Използваненапароли”настраница45 •“Защитанатвърдиядиск”настраница50 (...)

64 Page 64 of Lenovo ThinkPad Edge E330 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkPad Edge E330 Operation & user’s manual 1.НатиснетеF1.Иконатащесепроменивтази: 2.Въведетеглавнатапаролазатвърдидискове. Забележка:Задасевърнетекъмиконата,натиснетеF1отново. Забележка:НатиснетеклавишаBackspace,аковъведетегрешнапарола,докатопишетепаролатаси. Паролапривключване (...)

65 Page 65 of Lenovo ThinkPad Edge E330 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkPad Edge E330 Laptop Manual Аконеезададенапотребителскапаролазатвърддиск,асъщотаканеезададенаиосновнапарола затвърдидискове,потребителяттрябвадавъведепотребителскатапаролазатвърддиск,зада получидостъпдофайловетеиприложениятанатвърдиядиск. Основнатапар (...)

66 Page 66 of Lenovo ThinkPad Edge E330 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkPad Edge E330 Laptop Manual разпознавапаролизатвърдидискове,съдържащиповечеотседемзнака,нямада можетедаполучитедостъпдотвърдиядиск. b.ВполетоConrmNewPasswordвъведетеповторнопаролата,коятотоку-щостевъвели, задаяпотвърдите.НатиснетеEnter. Внимание:Запишетепаролитеиг (...)

67 Page 67 of Lenovo ThinkPad Edge E330 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkPad Edge E330 Manual •Запромянанаосновнатапаролазатвърдидисковевъведететекущатаосновнапаролазатвърди дисковевполетоEnterCurrentPassword.Следтовавъведетеноватаосновнапаролазатвърди дисковевполетоEnterNewPassword,следкоетовъведетепаролатаотново,задаяпотвърдите, вп (...)

68 Page 68 of Lenovo ThinkPad Edge E330 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkPad Edge E330 Operation & user’s manual Настройка,промянаилипремахваненапаролананадзорник Единственосистеменадминистраторможедазадава,променяилипремахвапаролананадзорник. Задазададете,променитеилипремахнетепаролананадзорник,направетеследното: 1.Отпечатайтетезиинстр (...)

69 Page 69 of Lenovo ThinkPad Edge E330 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkPad Edge E330 Laptop Manual 1.Задайтепаролапривключване,кактоипаролазатвърдиядискзавътрешнотоSSDустройство илитвърддиск.Вж.процедуритев“Паролапривключване”настраница46и“Паролизатвърди дискове”настраница46.Запо-голямазащитасепрепоръчваизползванетонапо-дъл (...)

70 Page 70 of Lenovo ThinkPad Edge E330 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkPad Edge E330 Operation & user’s manual ЗаизтриваненаданнитенатвърдиядискилиSSDустройствотоLenovoпредоставяинструмента SecureDataDisposal.Заизтегляненаприложениетоотидетенаадрес: http://www.lenovo.com/support Забележка:Изпълнениетонанякоеотприложениятащеотнемеоколодвачаса. Аконакомпютъраеинс (...)

71 Page 71 of Lenovo ThinkPad Edge E330 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkPad Edge E330 Laptop Manual Глава5.Общпрегледнавъзстановяването Тазиглаваосигуряваинформациязарешениятазавъзстановяване,предоставениотLenovo. •“Създаванеиизползванезаносителзавъзстановяване”настраница53 •“Изпълняваненаоперациипоархивиранеивъзстановяване (...)

72 Page 72 of Lenovo ThinkPad Edge E330 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkPad Edge E330 Operation & user’s manual данни.ВашиятлиценззаMicrosoftWindowsвипозволявадасъздадетесамоединносителзаданни, затоваеважнодасъхраняватеносителитезавъзстановяваненасигурномястоследсъздаванетоим. Създаваненаносителзавъзстановяване Тозиразделпредоставяинструкции (...)

73 Page 73 of Lenovo ThinkPad Edge E330 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkPad Edge E330 Manual •Намрежовоустройство •Назаписваемидискове(затазиопциясеизисквазаписващооптичноустройство) Следкатостеархивиралисъдържаниетонавашиятвърддиск,можетедавъзстановитеизцяло съдържаниетому,давъзстановитесамоизбранифайловеилидавъз (...)

74 Page 74 of Lenovo ThinkPad Edge E330 Operation & user’s manual

ThinkPad Edge E330 АкостеархивираливашиятвърддискпосредствомпрограматаOneKeyRecoveryPro,можетеда възстановитетвърдиядискотархивнаOneKeyRecoveryProдориаконеможетедастартирате операционнатасистемаWindows. •Възстановяваненатвърдиядискдофабричнитенастройкипоподразб (...)

75 Page 75 of Lenovo ThinkPad Edge E330 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkPad Edge E330 Manual Забележки: 1.Операциитеповъзстановяване,коитоможетедаизпълняватечрезспасителенносител,се различаватвзависимостотоперационнатасистема. 2.Спасителниятдискможедабъдестартиранвъввсичкитиповеоптичниустройства. Създаваненаспасителен (...)

76 Page 76 of Lenovo ThinkPad Edge E330 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkPad Edge E330 Manual Преинсталираненапредварителноинсталираниприложения Задапреинсталиратеизбранитепрограмиилиприложения,направетеследното: 1.Включетекомпютъра. 2.ОтидетедодиректориятаC:\SWTOOLS. 3.ОтворетепапкатаAPPS.Внеяиманяколкоподпапки,наименуванинара (...)

77 Page 77 of Lenovo ThinkPad Edge E330 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkPad Edge E330 Laptop Manual Забележка:АконяматедостъпдоработнотопространствонаOneKeyRecoveryProилисредата наWindowsотспасителенносителилиносителизавъзстановяване,евъзможноспасителното устройство(вътрешноустройствоствърддиск,диск,USBустройствотоствърддискилидруги въ (...)

78 Page 78 of Lenovo ThinkPad Edge E330 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkPad Edge E330 Laptop Manual 60Ръководствотозапотребителя (...)

79 Page 79 of Lenovo ThinkPad Edge E330 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkPad Edge E330 Operation & user’s manual Глава6.Подмянанаустройства Тазиглаваосигуряваинструкциикакдаинсталиратеилиподменятехардуернавашиякомпютър. •“Предпазванеотстатичноелектричество”настраница61 •“Подмянанабатерията”настраница61 •“ПодмянанаSIMкартата”настраниц (...)

80 Page 80 of Lenovo ThinkPad Edge E330 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkPad Edge E330 Manual Забележка:Акосепоставинеоторизиранабатерия,щесепоявиследнотосъобщение:“Поставената батериянесеподдържаотсистематаинямадасезареди.Заменетебатериятасправилната батериянаLenovoзатазисистема.” ОПАСНОСТ Акопрезареждаемиятбатериенмо (...)

81 Page 81 of Lenovo ThinkPad Edge E330 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkPad Edge E330 Operation & user’s manual 4.Поставетенапълнозареденабатерия,докатощракненамясто1,следкоетоплъзнетелостчето набатериятавзаключеноположение2. 5.Включетеотновокомпютъра.Свържетеадаптеразапроменливтокивсичкикабели. ПодмянанаSIMкартата Предидазапочнете,отпечат (...)

82 Page 82 of Lenovo ThinkPad Edge E330 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkPad Edge E330 Operation & user’s manual 5.Дръжтеноватакартасметалнитеконтактинагореинапред.СледтовавкарайтеSIMкартата плътновгнездото,докаточуетещракване. 6.Инсталирайтеповторнобатерията.Вижте“Подмянанабатерията”настраница61. 7.Включетеотновокомпютъра.Свържетеадаптераз (...)

83 Page 83 of Lenovo ThinkPad Edge E330 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkPad Edge E330 Manual •Никоганепремахвайтеустройство,докатокомпютърътработиилисенамираврежимна заспиванеилинахибернация. ЗадаподменитетвърдиядискилиSSDустройството,направетеследното: 1.Изключетекомпютъра,следкоетооткачетекомпютъраотадаптеразапромен (...)

84 Page 84 of Lenovo ThinkPad Edge E330 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkPad Edge E330 Manual 6.ИзвадететвърдиядискилиSSDустройството,катоповдигнетезъбеца. 7.ПоставетеновиятвърддискилиSSDустройствовгнездотозатвърддискилиSSDустройство. 8.ПлъзнететвърдиядискилиSSDустройствотоплътновсъединителя1,следкоетопоставете отнововинтовет (...)

85 Page 85 of Lenovo ThinkPad Edge E330 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkPad Edge E330 Manual 9.Поставетеобратнокапаканакомпютъра1.Следтовазатегнетевинтовете2. 10.Инсталирайтеповторнобатерията.Вижте“Подмянанабатерията”настраница61. 11.Включетеотновокомпютъра.Свържетеадаптеразапроменливтокивсичкикабели. ПодмянанаPCIExpressMiniCardк (...)

86 Page 86 of Lenovo ThinkPad Edge E330 Operation & user’s manual

ThinkPad Edge E330 4.Разхлабетевинтовете1,следкоетопремахнетекапака2. 5.Аковпакетасноватакартаевключенинструментзапремахваненасъединителите,го използвайтезапремахваненакабелитеоткартата.Аконеевключентакъвинструмент, разкачетекабелите,катозахванет (...)

87 Page 87 of Lenovo ThinkPad Edge E330 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkPad Edge E330 Manual 7.ПодравнетеконтактниякрайнановатаPCIExpressMiniCardкартасъссъответнияцокъл1. Завъртетекартата,докатозастаненамясто.Затегнетекартатасвинта2. 8.СвържетекабелитенаантенатасноватаPCIExpressMiniCardкарта,кактоепоказанона илюстрацията. 9.Поставетеобрат (...)

88 Page 88 of Lenovo ThinkPad Edge E330 Operation & user’s manual

ThinkPad Edge E330 10.Инсталирайтеповторнобатерията.Вижте“Подмянанабатерията”настраница61. 11.Включетеотновокомпютъра.Свържетеадаптеразапроменливтокивсичкикабели. ПодмянанаPCIExpressHalfMiniCardкартатазабезжичнаWAN връзка Предидазапочнете,отпечатайтетезиинстр (...)

89 Page 89 of Lenovo ThinkPad Edge E330 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkPad Edge E330 Operation & user’s manual 5.Аковпакетасноватакартаевключенинструментзапремахваненасъединителите,го използвайтезапремахваненакабелитеоткартата.Аконеевключентакъвинструмент, разкачетекабелите,катозахванетесъединителитесръкаивнимателногиизключите. 6.Отстр (...)

90 Page 90 of Lenovo ThinkPad Edge E330 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkPad Edge E330 Laptop Manual 8.ПрикрепетеметалнотогнездокъмноватаPCIExpressHalfMiniCardкарта. 9.ПодравнетеконтактниякрайнановатаPCIExpressHalfMiniCardкартасъссъответнияцокъл1. Завъртетекартата,докатозастаненамясто.Затегнетекартатасвинта2. 10.Свържетекабелитенаантенатакъмноватака (...)

91 Page 91 of Lenovo ThinkPad Edge E330 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkPad Edge E330 Manual 11.Поставетеобратнокапаканакомпютъра1.Следтовазатегнетевинтовете2. 12.Инсталирайтеповторнобатерията.Вижте“Подмянанабатерията”настраница61. 13.Включетеотновокомпютъра.Свържетеадаптеразапроменливтокивсичкикабели. Подмянанамодулпамет (...)

92 Page 92 of Lenovo ThinkPad Edge E330 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkPad Edge E330 Manual 4.Разхлабетевинтовете1,следкоетопремахнетекапака2. 5.Аковгнездатазапаметвечесапоставенидвамодулапамет,натиснетелостчетатаотдвете странинацокълаедновременно1,следкоетоизвадетеединиямодулпамет2,задаосвободите мястозановия.Запазете (...)

93 Page 93 of Lenovo ThinkPad Edge E330 Operation & user’s manual

ThinkPad Edge E330 7.Поставетемодулапаметсъсстранатасжлебкъмконтактнияръбнацокълавгнездотоподъгъл отоколо20градуса1,следкоетогонатиснетесилно2. Забележка:Акоинсталиратемодулпаметсамоведнотогнездозапамет,гоинсталирайтев долнотогнездо. 8.Завъртетемо (...)

94 Page 94 of Lenovo ThinkPad Edge E330 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkPad Edge E330 Laptop Manual Подмянанаклавиатурата Предидазапочнете,отпечатайтетезиинструкции. ОПАСНОСТ Повременагръмотевичнибуриневключвайтеинеизключвайтекабелаоттелефонната розетканастената. ОПАСНОСТ Електрическияттокотзахранващите,телефоннитеикомуника (...)

95 Page 95 of Lenovo ThinkPad Edge E330 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkPad Edge E330 Operation & user’s manual 5.Отстранетевинтовете,коитопридържатклавиатурата. 6.Преобърнетекомпютъраиотворетедисплея. 7.Натиснетесилнопопосоката,указанаотстрелките1,задаотключитепреднатачастна клавиатурата.Клавиатуратащесеразделилеко 2. Забележка:Клавиатурат (...)

96 Page 96 of Lenovo ThinkPad Edge E330 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkPad Edge E330 Laptop Manual 8.Премахнетекабелите2и4,катоповдигнетесъединителите1и3нагоре.Премахнетена клавиатурата. Инсталираненаклавиатурата Задапоставитеклавиатурата,направетеследното: 1.Прикрепетекабелите1и3,катонатиснетесъединителите2и4надолу. 78Ръководство (...)

97 Page 97 of Lenovo ThinkPad Edge E330 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkPad Edge E330 Operation & user’s manual 2.Поставетеклавиатурата.Уверетесе,чезаднияткрайнаклавиатуратаеподрамката. 3.Плъзнетеклавиатуратанамястовпосоката,указанаотстрелките. Глава6.Подмянанаустройства79 (...)

98 Page 98 of Lenovo ThinkPad Edge E330 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkPad Edge E330 Laptop Manual 4.Поставетеобратновинтовете. 5.Поставетеобратнокапаканакомпютъра1.Следтовазатегнетевинтовете2. 6.Инсталирайтеповторнобатерията.Вижте“Подмянанабатерията”настраница61. 7.Включетеотновокомпютъра.Свържетеадаптеразапроменливтокивсички (...)

99 Page 99 of Lenovo ThinkPad Edge E330 Operation & user’s manual

ThinkPad Edge E330 •Неизлагайтенаводаилидъжд. •Непредизвиквайтекъсосъединениевнего. •Неизпускайте,смачквайте,пробивайтеилиподлагайтенагрубасила.Злоупотребатаили неправилнатаупотребанабатериямогатдапричинятпрегряване,коетодапредизвика “изхвърл (...)

100 Page 100 of Lenovo ThinkPad Edge E330 Operation & user’s manual

ThinkPad Edge E330 1.Поставетерезервнатабатерия1.Следтоваприкрепетесъединителя2. 2.Поставетеобратнокапаканакомпютъра1.Следтовазатегнетевинтовете2. 3.Инсталирайтеповторнобатерията.Вижте“Подмянанабатерията”настраница61. 4.Включетеотновокомпютъра.Свърже (...)

Related Devices for Lenovo ThinkPad Edge E330