Lenovo ThinkPad Edge E530 User Manual

Lenovo Laptop ThinkPad Edge E530 Operation & user’s manual Free PDF Download on Guides-Base.com

Lenovo ThinkPad Edge E530 Laptop PDF Operation & user’s manual

  • Model: ThinkPad Edge E530
  • Brand: Lenovo
  • Type: Operation & user’s manual
  • Category: Laptop
  • File Size:
  • No. of pages: 180
Download Lenovo ThinkPad Edge E530 PDF Manual

Also for Lenovo ThinkPad Edge E530:

Lenovo ThinkPad Edge E530 Summary of Contents:

Page view Summary of Page's Content
1 Page 1 of Lenovo ThinkPad Edge E530 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkPad Edge E530 Operation & user’s manual Felhasználóikézikönyv ThinkPadEdgeE430,E430c,E435,E530,E530césE535 (...)

2 Page 2 of Lenovo ThinkPad Edge E530 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkPad Edge E530 Operation & user’s manual Megjegyzések:Mielőtteztazinformációtésavonatkozótermékethasználná,feltétlenülolvassaelés ismerjemegakövetkezőket: •Biztonsági,jótállásiéstelepítésikézikönyv •RegulatoryNotice •„Fontosbiztonságielőírások“oldalszám:vi •D.függelék„Megjegyzések“oldalszám:159 ABiztonsági,jótállásiéstelepítésikézikönyv,valamintaRegulatoryNoticekiadványmegtalálhatóka webhelyen.Nyissamegahttp://www.len (...)

3 Page 3 of Lenovo ThinkPad Edge E530 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkPad Edge E530 Manual Tartalom Eztolvassaelelőször!.........v Fontosbiztonságielőírások...........vi Azonnalibeavatkozástigénylőhelyzetek...vii Biztonságiútmutató...........vii 1.fejezetTermékáttekintése......1 Aszámítógépkezelőszerveinek,csatlakozóinakés jelzőfényeinekelhelyezkedése.........1 Elölnézet................1 Jobboldalinézet.............4 Baloldalinézet..............6 Alulnézet................7 Hátulnézet........... (...)

4 Page 4 of Lenovo ThinkPad Edge E530 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkPad Edge E530 Manual Mentésiadathordozólétrehozásaéshasználata.62 Előretelepítettalkalmazásokéseszközillesztők újratelepítése...............63 Helyreállítássalkapcsolatosproblémák megoldása................64 6.fejezetAzeszközökcseréje....65 Statikuselektromosságmegakadályozása....65 Azakkumulátorcseréje...........65 ASIMkártyacseréje............67 Amerevlemez-meghajtócseréje........68 Optikaimeghajtócseréje...........71 Th (...)

5 Page 5 of Lenovo ThinkPad Edge E530 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkPad Edge E530 Operation & user’s manual KoreaiBosztályúmegfelelésselkapcsolatos nyilatkozat..............151 JapánVCCIBosztályúmegfeleléssel kapcsolatosnyilatkozat.........151 Japánmegfelelésinyilatkozatolyan termékekrevonatkozóan,amelyekfázisonként legfeljebb20Avagyazzalegyenlő áramfelvétellelcsatlakoznakazelektromos hálózathoz..............151 ALenovotajvanivonatkozású szervizinformációi............151 B.függelékWEEE-és újrahasznosításravonatkoz (...)

6 Page 6 of Lenovo ThinkPad Edge E530 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkPad Edge E530 Operation & user’s manual ivFelhasználóikézikönyv (...)

7 Page 7 of Lenovo ThinkPad Edge E530 Operation & user’s manual

ThinkPad Edge E530 Eztolvassaelelőször! Feltétlenülfogadjamegazittleírtfontostanácsokat,hogyalegteljesebbmértékbenkihasználhassaés élvezhesseaszámítógépelőnyeit.Figyelmenkívülhagyásukkényelmetlenséghezvagysérüléshezvezethet, illetveaszámítógépmeghibásodásátokozhatja. Védekezésaszámítógépáltaltermelthővelszemben. Amikoraszámítógépbevankapcsolva,illetveamikorazakkumulátor töltődik,akészülékház,atenyérpihent (...)

8 Page 8 of Lenovo ThinkPad Edge E530 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkPad Edge E530 Manual Aszámítógépésazadatokvédelmeagépmozgatásakor Mielőttáthelyezimerevlemez-meghajtóvalfelszereltszámítógépét,tegyeaz alábbiakegyikét,ésgyőződjönmegarról,hogyatápkapcsolókivankapcsolva vagyvillog: •Kapcsoljakiaszámítógépet. •Tegyealvómódba. •Állítsahibernálásmódba. Ezzelelkerülhetiaszámítógépsérülését,ésazesetlegesadatvesztést. Aszámítógépgondoskezelése NEdobjon,ütköztessen,karcolj (...)

9 Page 9 of Lenovo ThinkPad Edge E530 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkPad Edge E530 Operation & user’s manual tápláljaaszámítógépkikapcsoltállapotában,ezértazakkumulátorrólszólóbiztonságitájékoztatásaz összesszámítógéprevonatkozik. Azonnalibeavatkozástigénylőhelyzetek Atermékekmegsérülhetnekhelytelenhasználatvagyhanyagságmiatt.Bizonyossérüléseklehetnek olyankomolyak,hogyaterméknemhasználhatóaddig,amígafelhatalmazottszervizátnem vizsgálja,illetveelnemvégziaszükségesjavítást. Mintmindenelektronikusberen (...)

10 Page 10 of Lenovo ThinkPad Edge E530 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkPad Edge E530 Operation & user’s manual Szervizésfrissítések Nekíséreljemegatermékjavítását,kivéve,haazügyfélszolgálatvagyavonatkozódokumentációfölkéri erre!Csakfelhatalmazottszervizzeldolgoztasson,amelyrendelkezikazÖntermékénekjavításához szükségesjóváhagyással. Megjegyzés:Egyesrészegységeketafelhasználóisfrissíthetvagycserélhet.Abővítésekregyakran, mintopciókrahivatkozunk.Afelhasználóáltaltelepíthetőhelyettesítőalkatrészeketh (...)

11 Page 11 of Lenovo ThinkPad Edge E530 Operation & user’s manual

ThinkPad Edge E530 következtébenmegfeszült.Afolyadékokatápvezetékvagytápátalakítócsatlakozóinakfokozatos korróziójátiselőidézhetik,amivégülistúlmelegedéshezvezethet. Mindighelyessorrendbencsatlakoztassaatáp-ésjelkábeleket,ésgyőződjönmegarról,hogy mindentápcsatlakozóbiztonságosanésteljesmértékbencsatlakozikazaljzathoz. Nehasználjonolyanhálózatiadaptert,amelynekcsatlakozóinkorróziójeleimutatkoznak,vagy amelynekbármel (...)

12 Page 12 of Lenovo ThinkPad Edge E530 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkPad Edge E530 Manual Tápegységrevonatkozónyilatkozat VESZÉL Y! Sohanevegyeleatápegységvagymásolyanalkatrészborítóját,amelyenakövetkezőcímkét találja. Veszélyesfeszültség,áramvagyenergiaszintvanjelenazolyanalkotórészekben,amelyeken ilyencímkékvannak.Azilyenalkotórészeknemtartalmaznakjavíthatóalkatrészeket.Hailyen alkatrészekettalálgyanúsnak,forduljonszervizszakemberhez. Külsőeszközök Vigyázat! Necsatlakoztasson,ésnehúzz (...)

13 Page 13 of Lenovo ThinkPad Edge E530 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkPad Edge E530 Laptop Manual Tölthetőakkumulátorralkapcsolatosmegjegyzés VESZÉL Y! Nekíséreljemegszétszerelnivagymódosítaniazakkumulátort.Ilyenkísérleteredményeként robbanástörténhet,vagyfolyadékömölhetkiazakkumulátorból.ALenovoáltalmegadottóleltérő típusúakkumulátor,valamintaszétszereltvagymódosítottakkumulátornemtartozikajótállás hatályaalá. Atölthetőakkumulátorhelytelencseréjeeseténrobbanásveszélyállfenn.Azakkumulá (...)

14 Page 14 of Lenovo ThinkPad Edge E530 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkPad Edge E530 Laptop Manual Hőéstermékhűtés VESZÉL Y! Aszámítógépek,ahálózatiadapterekésmáskiegészítőkbekapcsoltállapotbanésaz akkumulátoroktöltésekorhőttermelnek.Anoteszgépekjelentősmennyiségűhőttermelhetnek kompaktméretükmiatt.Mindigkövesseazalábbialapvetőóvintézkedéseket: •Amikoraszámítógépbevankapcsolva,illetveamikorazakkumulátortöltődik,akészülékház,a tenyérpihentetőésegyébrészekátforrósodhatnak.Netartsa (...)

15 Page 15 of Lenovo ThinkPad Edge E530 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkPad Edge E530 Operation & user’s manual •Amikorcsaklehetségesegykézzelvégezzeajelkábelekcsatlakoztatásátésacsatlakoztatás bontását. •Semmilyenberendezéstnekapcsoljonbe,hatüzet,vizetvagyszerkezetikárosodásttapasztal. •Húzzakiacsatlakoztatotttápvezetékeket,akkumulátorcsomagokat,ésazösszeskábelt azeszközburkolatánakeltávolításaelőtt,kivéve,haatelepítésivagybeállításiműveletekezt máshogyírjákelő. •Nehasználjaaddigaszámítógépet,am (...)

16 Page 16 of Lenovo ThinkPad Edge E530 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkPad Edge E530 Manual Folyadékkristályoskijelzővel(LCD)kapcsolatosmegjegyzés Vigyázat! AzLCDüvegbőlkészült,ígydurvabánásmódvagyaszámítógépleejtéseeseténeltörhet.HaazLCD eltörik,ésabelsőfolyadékaszemébevagyakezeirekerül,azonnalöblítseleazérintettterületeketbő vízzellegalább15percig-haazöblítésutánisfennmaradmégvalamilyentünet,forduljonorvoshoz. Megjegyzés:Higanyttartalmazófénycsövekkel(példáulnemLED)szereltterméke (...)

17 Page 17 of Lenovo ThinkPad Edge E530 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkPad Edge E530 Laptop Manual FIGYELMEZTETÉS:Atermékvagyatermékkelkapcsolatbanlévőtartozékokzsinórjainakérintése ólomszennyezésveszélyéveljár,amelyKaliforniaÁllambanrákkeltő,születésirendellenességetvagy termékenységiproblémákatokozóanyagkéntismert.Akábelekérintéseutánmossonkezet. Tegyeelezeketazútmutatásokat. ©CopyrightLenovo2012 xv (...)

18 Page 18 of Lenovo ThinkPad Edge E530 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkPad Edge E530 Operation & user’s manual xviFelhasználóikézikönyv (...)

19 Page 19 of Lenovo ThinkPad Edge E530 Operation & user’s manual

ThinkPad Edge E530 1.fejezetTermékáttekintése Ezafejezetismertetiacsatlakozókelhelyezkedését,afontostermékcímkékhelyét,aszámítógépfunkcióit, specikációit,működésikörnyezetét,valamintazelőretelepítettThinkVantage ® programokat. Ezafejezetakövetkezőtémakörökbőláll: •„Aszámítógépkezelőszerveinek,csatlakozóinakésjelzőfényeinekelhelyezkedése“oldalszám:1 •„Fontostermékinformációkelhelyezkedése“oldals (...)

20 Page 20 of Lenovo ThinkPad Edge E530 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkPad Edge E530 Laptop Manual 5Médiakártyaolvasó-hely6Ujjlenyomat-olvasó 7TrackPointgombok 8Érintőfelület 9Főkapcsoló 1Beépítettmikrofonok Abeépítettmikrofonokakkorrögzítikahangot,amikorhangkezelésreképesalkalmazássalhasználjákőket. 2Beépítettkamera Néhánymodellbeépítettkamerávalrendelkezik.Akamerávalképeketkészíthet,vagyakárvideokonferenciát istarthat.Részletekértlásdakövetkezőrészt:„Abeépítettkamerahasználata“oldalsz (...)

21 Page 21 of Lenovo ThinkPad Edge E530 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkPad Edge E530 Operation & user’s manual AThinkPadEdgeE530,E530césE535elölnézete 2.ábraAThinkPadEdgeE530,E530césE535elölnézete 1Beépítettmikrofonok2Beépítettkamera 3TrackPointmutatóeszköz4Numerikusbillentyűzet(egyesmodelleken) 5Rendszerállapotátjelzőfény(világítóThinkPadlogó)6Médiakártyaolvasó-hely 7Ujjlenyomat-olvasó 8TrackPointgombok 9Érintőfelület 10Főkapcsoló 1Beépítettmikrofonok Abeépítettmikrofonokakkorrögzítikahangot,amikorhangkezel (...)

22 Page 22 of Lenovo ThinkPad Edge E530 Operation & user’s manual

ThinkPad Edge E530 5Rendszerállapotátjelzőfény(világítóThinkPadlogó) AtenyérpihentetőnlévővilágítóThinkPadlogóarendszerállapotátjelzi.Aszámítógéptöbbállapotjelző fénnyelisrendelkezik.Azegyesjelzőfényekelhelyezkedéséreésjelentésérevonatkozórészletesinformációk itttalálhatók:„Arendszerállapotátjelzőfények“oldalszám:8. 6Médiakártyaolvasó-hely Amodelltőlfüggőenszámítógépemédiakártyaolvasó-hellyelren (...)

23 Page 23 of Lenovo ThinkPad Edge E530 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkPad Edge E530 Operation & user’s manual 1Comboaudiojackcsatlakozó2AlwaysOnUSB-csatlakozó 3Optikaimeghajtó4Ethernet-csatlakozó 5Tápfeszültség-csatlakozó 1Comboaudiojackcsatlakozó Aszámítógépbőlérkezőhangokmeghallgatásáhozcsatlakoztassonacomboaudiojackcsatlakozóhozegy 3,5mm-es,4pólusúcsatlakozóvalrendelkezőfejhallgatótvagyfejbeszélőt. Megjegyzések: •Hafunkciókapcsolóvalrendelkezőfejbeszélőt,példáuliPhonemobildigitáliseszközhözvalófejbesz (...)

24 Page 24 of Lenovo ThinkPad Edge E530 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkPad Edge E530 Manual Baloldalinézet 4.ábraAThinkPadEdgeE430,E430c,E435,E530,E530césE535baloldalinézete Megjegyzés:Számítógépénekbillentyűzetenémiképpeltérhetazillusztrációkonlátottaktól. 1Biztonságikulcslyuk2Ventilátorszellőzőnyílásai(bal) 3VGA-csatlakozó(Videographicsarray)4USB-csatlakozók 5HDMIport 1Biztonságikulcslyuk Vásároljonegybiztonságikábelzárat,amelyebbeakulcslyukbacsatlakoztatható;ígyaszámítógépétegy rögzí (...)

25 Page 25 of Lenovo ThinkPad Edge E530 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkPad Edge E530 Operation & user’s manual 5HDMIport SzámítógépévelHDMI(High-DenitionMultimediaInterface)csatlakozásishasználható.Ezadigitális audióésvideócsatolólehetővéteszi,hogykompatibilisdigitálisaudioeszköztvagyvideomegjelenítőt,pl. HDTV-eszköztcsatlakoztassonaszámítógéphez. Alulnézet 5.ábraAThinkPadEdgeE430,E430c,E435,E530,E530césE535alulnézete Megjegyzés:Számítógépénekalulnézetekisséeltérhetazillusztrációkonlátottaktól. 1PCIExp (...)

26 Page 26 of Lenovo ThinkPad Edge E530 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkPad Edge E530 Laptop Manual 4Memóriabővítő-aljzat Növelhetiszámítógépememóriáját,hamemóriamodulttelepítamemóriatárolásáraalkalmas memóriabővítő-helyre.AmemóriamodulokopciókéntállnakrendelkezésreaLenovótól. 5Merevlemezmeghajtó Számítógéperendelkezhetnagykapacitású,aVásárlóáltalbővíthetőmerevlemez-meghajtóval,amely számostárolásikövetelménynekteszeleget. Megjegyzés:Arejtettszervizpartícióazokaannak,hogyavártnálke (...)

27 Page 27 of Lenovo ThinkPad Edge E530 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkPad Edge E530 Laptop Manual Megjegyzés:Számítógépénekbillentyűzetenémiképpeltérhetazillusztrációkonlátottaktól. Azállapotjelzőjelentései: •Vörös:Aszámítógépbevankapcsolva(normálmódbanműködik). •Gyorsanvillogóvörös:Aszámítógépalvóvagyhibernáltmódbalép. •Lassanvillogóvörös:Aszámítógépalvómódbanműködik. •Nemvilágít:Aszámítógéphibernáltmódbanvagykikapcsoltállapotbanvan. Tápellátásállapotjelzője Asz (...)

28 Page 28 of Lenovo ThinkPad Edge E530 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkPad Edge E530 Laptop Manual Megjegyzés:Számítógépénekbillentyűzetenémiképpeltérhetazillusztrációkonlátottaktól. Azállapotjelzőjelentései: •Zöld:Ahálózatiadaptercsatlakoztatva. •Kikapcsolva:Ahálózatiadapternincscsatlakoztatva. Aképernyőjelzései CapsLockjelző ACapsLockmódengedélyezéséhez(mindenalfabetikuskarakter(A-Z)nagybetűvelírásához)nyomja megaCapsLockbillentyűt. Vezetéknélküliállapotjelzője Avezetéknélkülifunkciób (...)

29 Page 29 of Lenovo ThinkPad Edge E530 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkPad Edge E530 Manual Aszámítógépetípusaésamodellmegnevezéseacímkéntalálható,lásdalább: FCCIDésICtanúsítványszámánakcímkéje APCIExpressMinikártyaFCCIDésICtanúsítványszámanemláthatóaszámítógépházán.AzFCCID ésICtanúsítványszámánakcímkéjeaszámítógépPCIExpressMinikártyahelyéretelepítettkártyáravan ráragasztva. 1.fejezet.Termékáttekintése11 (...)

30 Page 30 of Lenovo ThinkPad Edge E530 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkPad Edge E530 Laptop Manual HajavításvagycseremiattelkelltávolítaniaavezetéknélküliLANkártyát,akkorkövesseakövetkező részbenleírtakat:„VezetéknélküliLAN-kapcsolathozvalóPCIExpressMinikártyacseréje“oldalszám:75. HavezetéknélküliWANkártyahasználatáraalkalmasszámítógépetvásárolt,akkoravezetéknélküliWAN PCIExpressMinikártyátmáragyárbanbeszerelték.Hajavításvagycseremiattelkelltávolítaniaakártyát, akkorkövesseakövetke (...)

31 Page 31 of Lenovo ThinkPad Edge E530 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkPad Edge E530 Laptop Manual •Méret: -E430,E430césE435modellekesetén:355,6mm(14,0hüvelyk) -E530,E530césE535modellekesetén:396,2mm(15,6hüvelyk) •Felbontás: -LCD:legfeljebb1366x768vagy1600x900,modelltőlfüggően -Külsőmonitor:legfeljebb2048x1536 •Fényerőszabályozó •Beépítettkamera(egyesmodelleken) •Beépítettmikrofonok Billentyűzet •6sorosbillentyűzet •UltraNavmutatóeszköz(TrackPointésmulti-touchérintőfelület) •Fngomb •Nume (...)

32 Page 32 of Lenovo ThinkPad Edge E530 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkPad Edge E530 Laptop Manual -Magasság:28,6–33,9mm(1,13–1,33hüvelyk)vagy27,4–32,8mm(1,08–1,29hüvelyk),modelltől függően. •E530,E530césE535modellekesetén: -Szélesség:377mm(14,84hüvelyk) -Mélység:245mm(9,65hüvelyk) -Magasság:29,6–35,3mm(1,17–1,39hüvelyk)vagy28,5–34,3mm(1,12–1,35hüvelyk),modelltől függően. Hőkibocsátás •65W(222Btu/óra)maximumvagy90W(307Btu/óra)maximum(modelltőlfüggően) Tápforrás(AChálózatiadapter) (...)

33 Page 33 of Lenovo ThinkPad Edge E530 Operation & user’s manual

ThinkPad Edge E530 Tartsatávolaszámítógéptőlazelektromosberendezéseket,példáulazelektromosventilátort,rádiót, légkondicionálótésmikrohullámúsütőt,mivelazilyenberendezésekáltalgerjesztetterősmágnesesmezők tönkretehetikamonitortésamerevlemez-meghajtóntároltadatokat. Netegyensemmilyenitaltsemaszámítógépfölévagymögé,semacsatlakoztatotteszközökre.Haa folyadékráömlikvagybelefolyikaszámítógépbevagyacsatlakoztatottesz (...)

34 Page 34 of Lenovo ThinkPad Edge E530 Operation & user’s manual

ThinkPad Edge E530 KattintsonaStart➙Vezérlőpultelemre.Azelérnikívántprogramtólfüggőenkattintsonamegfelelő részre,majdamegfelelőzöldszövegre. Megjegyzés:HaaVezérlőpultonnemtaláljaakeresettprogramot,akkornyissamegaLenovo ThinkVantageToolsprogramnavigációsablakát,éskattintsonduplánaszürkeikonraakívántprogram telepítéséhez.Ezutánkövesseaképernyőnmegjelenőutasításokat.Atelepítésifolyamatbefejezéseután aprogramikonjaakt (...)

35 Page 35 of Lenovo ThinkPad Edge E530 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkPad Edge E530 Laptop Manual Ahelyprolokközöttiváltáskor,ahogyanaszámítógépetegyikhelyrőlamásikraviszi,könnyenésgyorsan csatlakozhatahálózathozanélkül,hogymindenegyesalkalommalújraelkellenevégeznieabeállításokat ésújrakelleneindítaniaszámítógépet. ActiveProtectionSystem AzActiveProtectionSystemprogrammegvédiamerevlemez-meghajtót,amikorarezgésérzékelő olyanhelyzetetjelez,amelykárttehetneameghajtóban,pl.billenés,túlzottvibrál (...)

36 Page 36 of Lenovo ThinkPad Edge E530 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkPad Edge E530 Operation & user’s manual OneKeyRecoveryPro AOneKeyRecoveryProprogramegyolyanegygomboshelyreállításiésvisszaállításimegoldás, amiönmegoldóeszközökkészletétbiztosítjaaszámítógépproblémáinakdiagnosztizálásához,a segítségkéréshezésarendszerösszeomlásutánigyorshelyreállításhozmégabbanazesetbenis,haa Windowsoperációsrendszernemindíthatóel. PasswordManager APasswordManagerprogramautomatikusanrögzítiésbeírjaahitelesítésiada (...)

37 Page 37 of Lenovo ThinkPad Edge E530 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkPad Edge E530 Manual 2.fejezetAszámítógéphasználata Ezarészaszámítógépegyestartozékainakhasználatárólnyújttájékoztatást. Ezafejezetakövetkezőtémakörökbőláll: •„Aszámítógépregisztrálása“oldalszám:19 •„Gyakranismételtkérdések“oldalszám:19 •„Különlegesbillentyűkésgombok“oldalszám:21 •„AzUltraNavmutatóeszközhasználata“oldalszám:26 •„Energiagazdálkodás“oldalszám:29 •„Csatlakozásah (...)

38 Page 38 of Lenovo ThinkPad Edge E530 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkPad Edge E530 Operation & user’s manual •Azenergiatakarékosságrólésazalkalmazásokbóltörténőkilépésvagyafájlokmentésenélküli működésfelfüggesztésrőlakövetkezőszakaszbanolvashat:„Energiatakarékosüzemmódok“oldalszám: 31. •APowerManagerprogramsegítségévelhozzonlétreésalkalmazzonenergiasémákat,elérveezáltala legjobbegyensúlytateljesítményésazenergiamegtakarításközött. •Hahuzamosabbidőrekikapcsoljaaszámítógépet,megakadályo (...)

39 Page 39 of Lenovo ThinkPad Edge E530 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkPad Edge E530 Operation & user’s manual •„Aszámítógépnemválaszol“oldalszám:121 •„Tápellátásiproblémák“oldalszám:137 Különlegesbillentyűkésgombok Aszámítógépszámoskülönlegesbillentyűvelésgombbalrendelkezik,amelyekegyszerűbbéés hatékonyabbáteszikamunkát. MódosíthatjaaThinkPadF1–F12billentyűkfunkcióitattólfüggően,hogyalapértelmezettmódbanvagy hagyományosmódonszeretnéhasználniazokat.Alapértelmezettmódbanabillentyűkönl (...)

40 Page 40 of Lenovo ThinkPad Edge E530 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkPad Edge E530 Operation & user’s manual Akövetkezőkbenaspeciálisbillentyűkésgombokrövidismertetéseolvasható. 1Funkcióbillentyűk Hangerőéselnémításbillentyűk Nyomjamegakövetkezőgombokegyikét,amelyekkelgyorsanbeállíthatjaszámítógépehangerejét,illetve teljesenlehalkíthatjavagyelnémíthatjaamikrofont. Hangszórónémítása(F1) Hangszóróhangerejénekcsökkentése(F2) Hangszóróhangerejéneknövelése(F3) Haelnémítjaahangot,ésazutánkikapcsoljaasz (...)

41 Page 41 of Lenovo ThinkPad Edge E530 Operation & user’s manual

ThinkPad Edge E530 Vezetéknélkülirádiószabályzógombja(F9) Nyomjamegeztabillentyűtabeépítettvezetéknélkülihálózatifunkciókbe-vagykikapcsolásához.Haezta billentyűtmegnyomja,aképernyőnmegjelenikavezetéknélküliszolgáltatásoklistája.Gyorsanmódosíthatja alistántalálhatóösszesfunkcióállapotát. Megjegyzések:Haavezetéknélkülifunkciókbe-éskikapcsolásáhozeztabillentyűtkívánjahasználni,a következőillesztőprogramoknak (...)

42 Page 42 of Lenovo ThinkPad Edge E530 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkPad Edge E530 Operation & user’s manual Akövetkezőkbenaspeciálisbillentyűkésgombokrövidismertetéseolvasható. 4Funkcióbillentyűk Hangerőéselnémításbillentyűk Nyomjamegakövetkezőgombokegyikét,amelyekkelgyorsanbeállíthatjaszámítógépehangerejét,illetve teljesenlehalkíthatjavagyelnémíthatjaamikrofont. Hangszórónémítása(F1) Hangszóróhangerejénekcsökkentése(F2) Hangszóróhangerejéneknövelése(F3) Haelnémítjaahangot,ésazutánkikapcsoljaasz (...)

43 Page 43 of Lenovo ThinkPad Edge E530 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkPad Edge E530 Laptop Manual •Aszámítógépképernyőjeéskülsőmonitor(Asztalkiterjesztésefunkció) •Csakkülsőmonitor Megjegyzés:AképernyőésakülsőmonitorközöttiváltásraaWindows+Pbillentyűkombinációis használható. Képernyőfényerejénekcsökkentése(F7) Képernyőfényerejéneknövelése(F8) Akétbillentyűmegnyomásávalideiglenesenmódosíthatjaaszámítógépképernyőjénekfényerejét.Ha megnyomjaazF7billentyűt,akkoraszámítógépk (...)

44 Page 44 of Lenovo ThinkPad Edge E530 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkPad Edge E530 Laptop Manual 2Számbillentyűzet Aszámbillentyűzettelgyorsanírhatbeszámokat. Megjegyzés:Modelltőlfüggőenelőfordulhat,hogyanumerikusbillentyűzetnemállrendelkezésre. 1Továbbigyorsbillentyűk Anumerikusbillentyűzetfeletttovábbinégygyorsbillentyűislehet: •Számológépindítása •Operációsrendszerzárolása •Keresésindításaazoperációsrendszerben •Számítógépmegnyitása Megjegyzés:Modelltőlfüggőenelőfordulhat,hogya (...)

45 Page 45 of Lenovo ThinkPad Edge E530 Operation & user’s manual

ThinkPad Edge E530 jobbgombjánakműködéséhez.ATrackPointközépsőgombjával3(görgetőgomb)aweboldalakatvagy dokumentumokatazoldalszéléntalálhatógrakusgörgetősávhasználatanélkülgörgetheti. Megjegyzés:Számítógépénekbillentyűzetekisséeltérhetazillusztrációkonlátottaktól. HamégnemismeriaTrackPointmutatóeszközt,akövetkezőtanácsoksegíthetnekahasználat elsajátításában: 1.Kezeitgépelésihelyzetbentartvaamutatóujjáva (...)

46 Page 46 of Lenovo ThinkPad Edge E530 Operation & user’s manual

ThinkPad Edge E530 Megjegyzés:Haabillentyűzetetcseréli,azújbillentyűzethezeredetisapkajár.Haszeretné,megtarthatja régibillentyűzetesapkájátéshasználhatjaazújbillentyűzethez. Azérintőfelülethasználata AzérintőfelületaTrackPointgombokalatt,abillentyűzetaljánálelhelyezkedőérzékelőfelület1.Amutató mozgatásához2mozgassaafelületenazujjhegyétabbaazirányba,amerremozgatnikívánjaamutatót. Megjegyzés:Számítógépénekbillent (...)

47 Page 47 of Lenovo ThinkPad Edge E530 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkPad Edge E530 Laptop Manual AzUltraNavmutatóeszközletiltásaésegykülsőegérhasználata HakülsőegeretcsatlakoztatazUSB-csatlakozóhoz,akülsőegeretaTrackPointmutatóeszközzelés azérintőfelülettelegyütthasználhatja. ATrackPointvagyazérintőfelületkikapcsolása ATrackPointvagyazérintőfelületkikapcsolásáhoztegyeakövetkezőket: 1.KattintsonaStart➙Vezérlőpult➙Hardveréshang➙Egér➙UltraNavelemre. 2.ATrackPointmutatóeszközkikapcsolásáh (...)

48 Page 48 of Lenovo ThinkPad Edge E530 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkPad Edge E530 Laptop Manual AzAChálózatiadapterhasználata Aszámítógéptápellátásátvagyakészülékhezmellékeltlítium-ion(Li-ion)akkumulátor,vagyazAChálózati adapterenérkezőváltakozóárambiztosítja.Váltakozóáramhasználatakorazakkumulátorautomatikusan tölt. AszámítógéphezmellékeltAChálózatiadapterkétalapvetőrészbőláll: •Atranszformátorból,amelyaváltakozóáramotátalakítjaaszámítógépnek. •Atápkábelből,amelyaháló (...)

49 Page 49 of Lenovo ThinkPad Edge E530 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkPad Edge E530 Manual •Használatelőttteljesentöltsefelazakkumulátort.Azakkumulátorakkorvanteljesenfeltöltve,haaz állapotjelzőzöldenvilágít,miközbenazAChálózatiadaptercsatlakoztatvavan. •Mindighasználjaazenergiagazdálkodásiszolgáltatásokat,példáulazenergiasémákat,aképernyő elsötétítését,azalvómódotésahibernálást. Azakkumulátorteljesítménykezelése APowerManagerprogramsegítségévelnomíthatjaazenergiabeállításo (...)

50 Page 50 of Lenovo ThinkPad Edge E530 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkPad Edge E530 Laptop Manual Ébresztésifunkcióengedélyezése Hahibernálásmódbahelyeziszámítógépét,ésazébresztésifunkciókivankapcsolva(ezazalapértelmezett beállítás),akkoraszámítógépnemfogyasztáramot.Haazébresztésifunkcióbeengedélyezvevan,a számítógépenergiafogyasztásaalacsony. Afunkcióengedélyezéséheztegyeakövetkezőket: 1.KattintsonaStart➙Vezérlőpult➙Rendszerésbiztonságelemre. 2.KattintsonaFelügyeletieszközökelemre (...)

51 Page 51 of Lenovo ThinkPad Edge E530 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkPad Edge E530 Manual VESZÉL Y! Atölthetőakkumulátorhelytelencseréjeeseténrobbanásveszélyállfenn.Azakkumulátorcsomag kismennyiségbenártalmasanyagokattartalmaz.Azesetlegessérülésekelkerüléseérdekében: •CsakLenovoáltaljavasolttípusracseréljeazakkumulátort. •Azakkumulátorttartsatávolmindenféletűztől. •Netegyekierőshőnek. •Netegyekivízvagyesőhatásának. •Nezárjarövidre. •Hűvös,szárazhelyentárolja. •Tartsatávo (...)

52 Page 52 of Lenovo ThinkPad Edge E530 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkPad Edge E530 Laptop Manual Megjegyzés:EgyesmodellekbeépítettvezetéknélküliWAN-kártyávalisrendelkeznek,amelylehetővéteszi avezetéknélkülicsatlakozásttávolinyilvánosvagyszemélyeshálózatokhoz. AzAccessConnectionsahelyproloklétrehozásáraéskezeléséreszolgáló,hálózatikapcsolatokattámogató program.Ahelyproloktároljákahálózatiésinternetkongurálásibeállításokat,amelyekahálózati infrastruktúráhozadotthelyről−otthonr (...)

53 Page 53 of Lenovo ThinkPad Edge E530 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkPad Edge E530 Laptop Manual •Havezetéknélkülihálózatifunkcióttámogatószámítógéppelszállrepülőgépre,felszálláselőttellenőrizze aszolgáltatásműködésétalégitársasággal. •Haarepülőgépenkorlátozottaszámítógépvezetéknélkülifunkcióinakhasználata,felszálláselőttkikell kapcsolniafunkciót.Akikapcsoláshozkövesseakövetkezőhelyenolvashatóutasításokat:„Avezeték nélkülifunkciókbe-vagykikapcsolása“oldalszám:37. Me (...)

54 Page 54 of Lenovo ThinkPad Edge E530 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkPad Edge E530 Operation & user’s manual ABluetootheszközbeállításához,illetveakapcsolatibeállításokkezeléséhezhasználjaaVezérlőpultban találhatóBluetootheszközökmenüt. 1.KattintsonaStart➙Vezérlőpultelemre. 2.KattintsonaHardveréshangelemre. 3.KattintsonazEszközökésnyomtatókelemre. Ahhoz,hogyadatotküldhessenaBluetooth-kompatibiliseszközre,tegyeakövetkezőket: 1.Kattintsonjobbegérgombbalazelküldendőadatra. 2.VálasszakiaKüldés➙Bluetootheszkö (...)

55 Page 55 of Lenovo ThinkPad Edge E530 Operation & user’s manual

ThinkPad Edge E530 AccessConnectionsjelzőikonjaésvezetéknélküliállapotikonja AzAccessConnectionsikonjaakapcsolatáltalánosállapotátjelenítimeg. Avezetéknélkülikapcsolatikonjaavezetéknélkülikapcsolatjelerősségétésállapotátjelzi. Bővebbtájékoztatástkaphatavezetéknélkülikapcsolatállapotárólésajelerősségéről,hamegnyitjaaz AccessConnectionsprogramot,vagyhaatálcánkettőtkattintazAccessConnectionsvezetéknélküli állapoti (...)

56 Page 56 of Lenovo ThinkPad Edge E530 Operation & user’s manual

ThinkPad Edge E530 avezetéknélkülifunkciókikapcsolásáhozpedigkattintsonaVezetéknélkülirádiókikapcsolása lehetőségre. Megjegyzés:KattintsonatálcaRejtettikonokmegjelenítéseelemére,ésmegjelenikazAccess Connectionsvezetéknélküliállapotikonja.Atálcáhoztörténővéglegeshozzáadásáhozkattintsona Testreszabáslehetőségre,majdvégezzeelabeállításokat.AzAccessConnectionssúgóinformációs rendszerébentovábbiinformációktalálh (...)

57 Page 57 of Lenovo ThinkPad Edge E530 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkPad Edge E530 Manual 1.Csatlakoztassaakülsőmonitortamonitorcsatlakozóhoz,majdazelektromoshálózathoz. 2.Kapcsoljabeakülsőmonitort. 3.KattintsonjobbegérgombbalazAsztalra,ésválasszaaKépernyőfelbontáselemet. Megjegyzés:Haaszámítógépnemészleliakülsőmonitort,kattintsonazÉszlelésgombra. 4.Kattintsonakívántmonitorikonjára(aMonitor-2ikonakülsőmonitorikonja). 5.ÁllítsabeaFelbontásértékét. 6.KattintsonaSpeciálisbeállításokelemre. (...)

58 Page 58 of Lenovo ThinkPad Edge E530 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkPad Edge E530 Laptop Manual AzAsztalkiterjesztésefunkciótabeállításokmódosításanélkülhasználhatja.Hanemműködikafunkció, tekintsemegakövetkezőrésztazengedélyezéséhez:„AzAsztalkiterjesztésefunkcióengedélyezése“ oldalszám:40. MegjegyzésekazAsztalkiterjesztésefunkcióhasználatához •HaDOS-osprogramokatszeretneteljesképernyőnfuttatni,miközbenazAsztalkiterjesztésefunkció engedélyezvevan,csakazelsődlegeskijelzőnjelenikmegaDOS,am (...)

59 Page 59 of Lenovo ThinkPad Edge E530 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkPad Edge E530 Operation & user’s manual •3,5mmcomboaudiojackcsatlakozó •Beépítettsztereóhangszórók •Beépítettdigitálismikrofon Ahangchipnekköszönhetőenélvezetesséválikakülönbözőmultimédiásaudiófunkciókhasználata. •MegfelelazIntelHighDenitionAudiospecikációjának •PCMésWAVfájlokfelvételeéslejátszása16és24bitesformátumban •WAVfájloklejátszása44,1−192KHzmintavételifrekvencián •MIDIfájloklejátszásaWavetáblaszintetiz (...)

60 Page 60 of Lenovo ThinkPad Edge E530 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkPad Edge E530 Operation & user’s manual 1.NyomjamegazF5gombot.EkkormegnyílikaKommunikációsbeállításokablak. 2.KattintsonaBeállításokkezelésegombra.MegnyílikaCommunicationsUtilityablak. 3.ACommunicationsUtilityablakbankonguráljasajátigényeiszerintakamerabeállításait. Azoptikaimeghajtóhasználata Megjegyzés:AszámítógépcsakaMultiBurnermeghajtóttámogatja. MultiBurnermeghajtó AmeghajtóképesDVD-ROM,DVD-R,DVD-RAM,DVD-RWtípusúlemezeketésmindentípus (...)

61 Page 61 of Lenovo ThinkPad Edge E530 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkPad Edge E530 Manual 1.KattintsonaStart➙Vezérlőpult➙Hardveréshang➙Eszközkezelőelemre.Haaprogram rendszergazdaijelszótvagyjóváhagyástkér,írjabevagyhagyjajóvá. 2.AMűveletmenübenválasszaaRégitípusúhardverhozzáadásaelemet.EkkorelindulaHardver hozzáadásavarázsló. 3.Kövesseaképernyőnmegjelenőutasításokat. FlashMediakártyaeltávolítása AFlashMediakártyaeltávolításáhoztegyeakövetkezőket: 1.KattintsonatálcánaRejtettik (...)

62 Page 62 of Lenovo ThinkPad Edge E530 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkPad Edge E530 Manual 44Felhasználóikézikönyv (...)

63 Page 63 of Lenovo ThinkPad Edge E530 Operation & user’s manual

ThinkPad Edge E530 3.fejezetAfelhasználóésaszámítógép Afejezetakisegítőéskényelmilehetőségeket,valamintaszámítógéputazásközbeniszállításával kapcsolatostudnivalókatismerteti. Kisegítőlehetőségekéskényelmibeállítások Akorszerűergonómiaimegoldásokalkalmazásanagyonfontosaszemélyiszámítógéphatékonyhasználata ésakényelmetlenségelkerüléseszempontjából.Úgyrendezzeelamunkakörnyezetétésaberendezéseket, hogymi (...)

64 Page 64 of Lenovo ThinkPad Edge E530 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkPad Edge E530 Manual Képernyő:Aképernyőazideális510-760mm(20-30hüvelyk)távolságbanlegyenaszemétől.Aképernyőn netükröződjönsemkülső,sembelsőfényforrás.Aképernyőttartsatisztán,fényerejétúgyállítsabe,hogya megjelenítettképvalamennyirészletéttisztánésjóllássa.AkijelzőfényerejétazF7vagyF8gombokkal módosíthatja. Fejtartás:Nyakátésfejéttartsasemleges,kényelmes(függőlegesvagyegyenes)helyzetben. Szék:Ajószékülésm (...)

65 Page 65 of Lenovo ThinkPad Edge E530 Operation & user’s manual

ThinkPad Edge E530 Kisegítőlehetőségek ALenovofontosnaktartja,hogyfogyatékosügyfeleiszámárajobbhozzáféréstbiztosítsonaszámítástechnika vívmányaihoz.Akövetkezőrészlátásukban,hallásukbanvagymozgásukbankorlátozottfelhasználóinknak segítalegjobbankihasználniaszámítógépnyújtottaelőnyöket. Akisegítőlehetőségeklehetővéteszik,hogyafelhasználókalegmegfelelőbbmódonjuthassanak hozzáazinformációkhoz.Alehetőségekköz (...)

66 Page 66 of Lenovo ThinkPad Edge E530 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkPad Edge E530 Laptop Manual éshasználatáról.Haarepülőgépenkorlátozottaszámítógépvezetéknélkülifunkcióinakhasználata, akkorbekelltartaniaazokatakorlátozásokat.Szükségeeseténbeszálláselőtttiltsaleavezetéknélküli szolgáltatásokat. •RepülőgépekenügyeljenazÖnelőttiülésre.Aszámítógépképernyőjétúgyállítsabe,hogyhaazÖnelőtti utashátradől,aképernyőneakadjonbeatámlába. •Felszálláskornefelejtseelkikapcsolnivagyhib (...)

67 Page 67 of Lenovo ThinkPad Edge E530 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkPad Edge E530 Operation & user’s manual 4.fejezetBiztonságiintézkedések Ebbenafejezetbenarrólolvashat,hogyanvédhetimegaszámítógépétalopástólésazilletéktelen hozzáféréstől. •„Mechanikuszárrögzítése“oldalszám:49 •„Jelszavakhasználata“oldalszám:49 •„Merevlemez-biztonság“oldalszám:54 •„Azujjlenyomat-olvasóhasználata“oldalszám:55 •„Tájékoztatásazadatoktörlésérőlamerevlemezrőlvagyaszilárdtestalapúmeghajtóról“ol (...)

68 Page 68 of Lenovo ThinkPad Edge E530 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkPad Edge E530 Manual 2.Írjabeamerevlemezközpontijelszavát. Megjegyzés:AikonhozvalóvisszatérésheznyomjamegismétazFn+F1billentyűkombinációt. Megjegyzés:Haajelszóbeírásaközbenhibásjelszótadottmeg,aBackspacegombbaltörölhetiazt. Bekapcsolásijelszó Ajogosulatlanfelhasználókhozzáférésénekmegakadályozásaérdekébenszámítógépérebekapcsolási jelszótállíthatbe. Habeállítjaabekapcsolásijelszót,aszámítógépmindenegyesbekapcs (...)

69 Page 69 of Lenovo ThinkPad Edge E530 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkPad Edge E530 Manual Aközpontijelszótkizárólagrendszergazdaállíthatjabeéshasználhatja.Akáregyfőkulcs,lehetővéteszia rendszergazdaszámára,hogyhozzáférjenarendszerbármelyikmerevlemez-meghajtójához.Aközponti jelszótarendszergazdaállítjabe,ésrajtakívülsenkisemismeri.Ezutánarendszergazdabeállítjaa hálózatbanlévőszámítógépekfelhasználóijelszavát,majdközliafelhasználókkalaszámítógépükhöztartozó jelszót.Afelhaszná (...)

70 Page 70 of Lenovo ThinkPad Edge E530 Operation & user’s manual

ThinkPad Edge E530 jelszavakatalaphelyzetbeállítani,illetvenemtudjaazadatokathelyreállítaniamerevlemez-meghajtóról. AszámítógépetelkellvinniaLenovoviszonteladójáhozvagyértékesítésiképviselőjéhez,hogy kicseréljékamerevlemez-meghajtót.Ajavításhozbekellmutatniavásárlástigazolóokiratot,emellettaz alkatrészekárátésamunkadíjatismegkelltéríteni. 9.AfolytatáshozamegjelenőSetupNoticeablakbannyomjamegazEntergombot. 10.Nyomjamega (...)

71 Page 71 of Lenovo ThinkPad Edge E530 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkPad Edge E530 Laptop Manual Felügyeletijelszó AfelügyeletijelszómegvédiaThinkPadSetupprogrambantároltrendszerinformációkat.Enélkülsenkisem változtathatjamegaszámítógépkongurációját.Akövetkezőbiztonságifunkciókatnyújtja: •Habevanállítvaafelügyeletijelszó,akkoraThinkPadSetupprogramindításakoregyjelszótkérőablak jelenikmeg.Jogosulatlanfelhasználóknemtudnakhozzáférniakongurációsadatokhoz. •Arendszergazdahasználhatjaafel (...)

72 Page 72 of Lenovo ThinkPad Edge E530 Operation & user’s manual

ThinkPad Edge E530 4.Amikormegjelenikalogóttartalmazóképernyő,nyomjamegazF1billentyűt.AThinkPadSetup programfőmenüjemegnyílik. 5.AkurzormozgatóbillentyűkkelamenübenlefeléhaladvaválasszaaSecuritymenüpontot. 6.VálasszaaPasswordelemet. 7.VálasszaaSupervisorPasswordelemet. 8.Ekkormegnyílikegyablak,amelykériazújjelszómegadását.Azigényeitőlfüggőentegyeazalábbiak egyikét: •Ajelszóbeállításáhoztegyeakövetkezőket: a.AzEnterNewP (...)

73 Page 73 of Lenovo ThinkPad Edge E530 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkPad Edge E530 Manual 3.Mielőttkidobja,eladjavagyátadjavalakinekszámítógépét,feltétlenültöröljerólaatároltadatokat. Részletek:„Tájékoztatásazadatoktörlésérőlamerevlemezrőlvagyaszilárdtestalapúmeghajtóról“ oldalszám:57 Megjegyzés:Aszámítógépbebeépítettmerevlemez-meghajtótazUEFIBIOSsegítségévelvédheti. Lemeztitkosítássalrendelkezőmerevlemez-meghajtóéstitkosítássalrendelkezőszilárdtestalapú meghajtó Néhány (...)

74 Page 74 of Lenovo ThinkPad Edge E530 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkPad Edge E530 Manual 2.Enyhénnyomjaésérintseujjátazolvasóhozegylágymozdulattal. Megjegyzés:Számítógépénekbillentyűzetenémiképpeltérhetazillusztrációkonlátottaktól. Azujjlenyomat-olvasókarbantartása Azalábbibehatásokazujjlenyomat-olvasósérülésétvagyhelytelenműködéséteredményezhetik: •Azolvasófelületénekmegsértésekemény,hegyestárggyal. •Azolvasófelületénekmegkarcolásakörömmel,vagybármilyenmásélestárggyal. (...)

75 Page 75 of Lenovo ThinkPad Edge E530 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkPad Edge E530 Operation & user’s manual Tájékoztatásazadatoktörlésérőlamerevlemezrőlvagya szilárdtestalapúmeghajtóról Ahogyaszámítógépekeljutnakazéletmindenterületére,egyretöbbinformációtdolgoznakfel.A számítógépenlévőadatokat,amelyekközöttvannakbizalmasakis,merevlemez-meghajtóvagy szilárdtestalapúmeghajtótárolja.Mielőttkidobja,eladjavagyátadjavalakinekszámítógépét,feltétlenül töröljerólaatároltadatokat. Haúgyadjaátmásnakasz (...)

76 Page 76 of Lenovo ThinkPad Edge E530 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkPad Edge E530 Manual ALenovoegyteljesantivírusszoftverváltozatotbiztosítaszámítógépen,30naposingyeneselőzetéssel. A30napletelteutánmegkellújítaniaalicencetahhoz,hogytovábbraismegkapjaazantivírusszoftver frissítéseit. Azantivírusszoftverhasználatáróltovábbirészletekettalálazantivírusszoftversúgóinformációs rendszerében. 58Felhasználóikézikönyv (...)

77 Page 77 of Lenovo ThinkPad Edge E530 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkPad Edge E530 Manual 5.fejezetHelyreállításáttekintése EzafejezettájékoztatástnyújtaLenovoáltalbiztosítotthelyreállításimegoldásokról. •„Helyreállításiadathordozóklétrehozásaéshasználata“oldalszám:59 •„Rendszermentésiéshelyreállításiműveletekvégrehajtása“oldalszám:60 •„OneKeyRecoveryPromunkaterülethasználata“oldalszám:61 •„Mentésiadathordozólétrehozásaéshasználata“oldalszám:62 •„Előret (...)

78 Page 78 of Lenovo ThinkPad Edge E530 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkPad Edge E530 Manual Helyreállításiadathordozóklétrehozása Ezaszakaszismerteti,hogyanlehetlétrehozniegyhelyreállításiadathordozót. Megjegyzés:AhelyreállításiadathordozótlemezekvagykülsőUSB-tárolóeszközöksegítségévelhozhatja létre. HelyreállításiadathordozólétrehozásáhozkattintsonaStart➙Mindenprogram➙LenovoThinkVantage Tools➙Gyárihelyreállításilemezekelemre.Ezutánkövesseaképernyőnmegjelenőutasításokat. Ahelyr (...)

79 Page 79 of Lenovo ThinkPad Edge E530 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkPad Edge E530 Laptop Manual Miutánbiztonságimentéstkészítettamerevlemez-meghajtótartalmáról,visszaállíthatjaa merevlemez-meghajtóteljestartalmát,csakkiválasztottfájlokat,vagypedigcsakaWindowsoperációs rendszertésazalkalmazásokat. Arendszermentésiműveletvégrehajtása Ezarészismerteti,hogyanlehetvégrehajtaniarendszermentésiműveletetaOneKeyRecoveryProprogram segítségével. 1.AWindowsAsztalánkattintsonaStart➙Mindenprogram➙LenovoThinkVan (...)

80 Page 80 of Lenovo ThinkPad Edge E530 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkPad Edge E530 Operation & user’s manual függetlenülműködik,ezértakkorisvisszaállíthatjaagyárilagtelepítettállapotot,hanemtudjaelindítania Windowsoperációsrendszert. Figyelem:Havisszaállítjaamerevlemez-meghajtótegyOneKeyRecoveryProbiztonságimentésből,vagyha visszaállítjaamerevlemez-meghajtógyárilagtelepítettállapotát,akkorazelsődlegesmerevlemez-meghajtó partíción(amiáltalábanaC:meghajtó)találhatóösszesfájltörlésrekerülahelyreállításif (...)

81 Page 81 of Lenovo ThinkPad Edge E530 Operation & user’s manual

ThinkPad Edge E530 1.AWindowsmunkaasztalonkattintsonaStart➙Mindenprogram➙LenovoThinkVantageTools➙ Fejlettrendszermentésésvisszaállításelemekre.MegnyílikaOneKeyRecoveryProprogram. 2.AOneKeyRecoveryProfőablakábankattintsonaFejlettOneKeyRecoveryProindításamenüpontra. 3.KattintsonaMentésiadathordozólétrehozásaikonra.MegnyílikaOneKeyRecoveryProadathordozó létrehozásaablak. 4.AMentésiadathordozóterületenválasszakialétrehoznikíván (...)

82 Page 82 of Lenovo ThinkPad Edge E530 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkPad Edge E530 Laptop Manual Előretelepítetteszközillesztőkújratelepítése Figyelem:Azeszközillesztőkújratelepítésekormódosítjaaszámítógépaktuáliskongurációját.Csakakkor telepítseújraazeszközillesztőket,haaszámítógéphibájamiattszükséges. Gyárilagtelepítetteszközeszközillesztőjénekújratelepítéséheztegyeakövetkezőket: 1.Kapcsoljabeaszámítógépet. 2.MenjenaC:\SWTOOLSkönyvtárba. 3.NyissamegaDRIVERSmappát.ADRIVERSmapp (...)

83 Page 83 of Lenovo ThinkPad Edge E530 Operation & user’s manual

ThinkPad Edge E530 6.fejezetAzeszközökcseréje Ezafejezetútmutatástnyújtaszámítógéphardverelemeinekbeszereléséhezvagycseréjéhez. •„Statikuselektromosságmegakadályozása“oldalszám:65 •„Azakkumulátorcseréje“oldalszám:65 •„ASIMkártyacseréje“oldalszám:67 •„Amerevlemez-meghajtócseréje“oldalszám:68 •„Optikaimeghajtócseréje“oldalszám:71 •„VezetéknélküliLAN-kapcsolathozvalóPCIExpressMinikártyacser (...)

84 Page 84 of Lenovo ThinkPad Edge E530 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkPad Edge E530 Operation & user’s manual Figyelem:ALenovonemfelelősanemjóváhagyottakkumulátorokmegbízhatóságáértvagyteljesítményéért, ésnemvállalgaranciátazezekhasználatábóleredőhibákértvagysérülésekért. Megjegyzés:Hanemegyjóváhagyottakkumulátorthasznál,akövetkezőüzenetjelenikmeg:„Az akkumulátortarendszernemtámogatjaésnemtöltifel.Cseréljekiazakkumulátortegyarendszerhez megfelelőLenovoakkumulátorra.“ VESZÉL Y! Atölthetőakkumulát (...)

85 Page 85 of Lenovo ThinkPad Edge E530 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkPad Edge E530 Manual 4.Helyezzenbeteljesenfeltöltöttakkumulátortatartóbaúgy,hogyahelyérekattanjon1,majdcsúsztassa azakkumulátorreteszéta2zárthelyzetbe. 5.Fordítsavisszaaszámítógépet.Csatlakoztassaahálózatiadaptertésakábeleket. ASIMkártyacseréje Mielőttelkezdené,nyomtassakiazutasításokat. Előfordulhat,hogyaszámítógépbeSIMkártyátkellhelyezniavezetéknélküliWANkapcsolatlétrehozásához. Aszállításiországtólfüggőenvagyv (...)

86 Page 86 of Lenovo ThinkPad Edge E530 Operation & user’s manual

ThinkPad Edge E530 5.Fogjamegazújkártyátúgy,hogyafémérintkezőfelületfölfelénézzen,ésazmenjenbeelőszöra nyílásba.Ezutánóvatosanhelyezzebeakártyátanyílásba,amígegykattanástnemhall. 6.Helyezzevisszaazakkumulátort.Lásd:„Azakkumulátorcseréje“oldalszám:65. 7.Fordítsavisszaaszámítógépet.Csatlakoztassaahálózatiadaptertésakábeleket. Amerevlemez-meghajtócseréje Mielőttelkezdené,nyomtassakiazutasításokat. Figyelem:Amer (...)

87 Page 87 of Lenovo ThinkPad Edge E530 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkPad Edge E530 Manual Amerevlemez-meghajtócseréjéhezhajtsavégreakövetkezőket: 1.Kapcsoljakiaszámítógépet,majdhúzzakiazAChálózatiadaptertésaszámítógéphezcsatlakozó összeskábelt.Várjon3–5percigéshagyjahűlniaszámítógépet. 2.Csukjaleaszámítógépképernyőjét,majdfordítsamegaszámítógépet. 3.Vegyekiazakkumulátort.Lásd:„Azakkumulátorcseréje“oldalszám:65. 4.Lazítsamegacsavarokat1,majdvegyeleafedelet2. 5.Távolítsaela (...)

88 Page 88 of Lenovo ThinkPad Edge E530 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkPad Edge E530 Operation & user’s manual 6.Vegyekiamerevlemez-meghajtótafülfelemelésével. 7.Helyezzebeazújmerevlemez-meghajtótamerevlemez-meghajtóbővítőhelyébe. 8.Csúsztassaamerevlemez-meghajtótacsatlakozóba1,majdhelyezzevisszaacsavarokat2. 70Felhasználóikézikönyv (...)

89 Page 89 of Lenovo ThinkPad Edge E530 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkPad Edge E530 Operation & user’s manual 9.Számítógépborításánakvisszahelyezése1.Ezutánhúzzamegacsavarokat2. 10.Helyezzevisszaazakkumulátort.Lásd:„Azakkumulátorcseréje“oldalszám:65. 11.Fordítsavisszaaszámítógépet.Csatlakoztassaahálózatiadaptertésakábeleket. Optikaimeghajtócseréje ThinkPadEdgeE430,E430césE435 Mielőttelkezdené,nyomtassakiazutasításokat. Azoptikaimeghajtótartószerelvényébegyárilagoptikaimeghajtóvanbeszerelve.Javításszük (...)

90 Page 90 of Lenovo ThinkPad Edge E530 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkPad Edge E530 Laptop Manual 5.Szereljekiacsavart. 6.Húzzakiazoptikaimeghajtót. Javítottvagyújoptikaimeghajtóbeszereléséhezhajtsavégreakövetkezőket: 1.Helyezzebeazoptikaimeghajtótameghajtó-bővítőhelybe,éserősennyomjabeacsatlakozóba. 72Felhasználóikézikönyv (...)

91 Page 91 of Lenovo ThinkPad Edge E530 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkPad Edge E530 Laptop Manual 2.Csavarjavisszaacsavart. 3.Számítógépborításánakvisszahelyezése1.Ezutánhúzzamegacsavarokat2. 4.Helyezzevisszaazakkumulátort.Lásd:„Azakkumulátorcseréje“oldalszám:65. 5.Fordítsavisszaaszámítógépet.Csatlakoztassaahálózatiadaptertésakábeleket. ThinkPadEdgeE530,E530césE535 Mielőttelkezdené,nyomtassakiazutasításokat. Azoptikaimeghajtótartószerelvényébegyárilagoptikaimeghajtóvanbeszerelve.Javításszüks (...)

92 Page 92 of Lenovo ThinkPad Edge E530 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkPad Edge E530 Operation & user’s manual 4.Lazítsamegazoptikaimeghajtótrögzítőcsavart,majdvegyekiacsavart. 5.Húzzakiazoptikaimeghajtót. Javítottvagyújoptikaimeghajtóbeszereléséhezhajtsavégreakövetkezőket: 1.Helyezzebeazoptikaimeghajtótameghajtó-bővítőhelybe,éserősennyomjabeacsatlakozóba. 74Felhasználóikézikönyv (...)

93 Page 93 of Lenovo ThinkPad Edge E530 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkPad Edge E530 Laptop Manual 2.Helyezzevisszaacsavart,majdhúzzameg. 3.Helyezzevisszaazakkumulátort.Lásd:„Azakkumulátorcseréje“oldalszám:65. 4.Fordítsavisszaaszámítógépet.Csatlakoztassaahálózatiadaptertésakábeleket. VezetéknélküliLAN-kapcsolathozvalóPCIExpressMinikártyacseréje Mielőttelkezdené,nyomtassakiazutasításokat. VESZÉL Y! Nedugjaakábeltafalitelefoncsatlakozóba,illetvenehúzzakionnanelektromosviharesetén! VESZÉL Y! Azelektrom (...)

94 Page 94 of Lenovo ThinkPad Edge E530 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkPad Edge E530 Operation & user’s manual 4.Lazítsamegacsavarokat1,majdvegyeleafedelet2. 5.Haacsomagazújkártyávalegyüttacsatlakozókeltávolításáraszolgálószerszámotistartalmaz,annak segítségévelválasszaleakábeleketakártyáról.Haacsomagbannincsilyeneszköz,fogjamega csatlakozókatazujjaival,ésóvatosanhúzzakiőket. 6.Vegyekiacsavart1.Akártyaekkorkiugrik.Vegyekiakártyát2. 76Felhasználóikézikönyv (...)

95 Page 95 of Lenovo ThinkPad Edge E530 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkPad Edge E530 Operation & user’s manual 7.IllesszeazújPCIExpressMinikártyaérintkezősorátamegfelelőcsatlakozóaljzatba1.Hajtsalea kártyát,amíghelyérenempattan.Rögzítseakártyátacsavarral2. 8.ArajzonláthatómódoncsatlakoztassaazantennakábeleketazújPCIExpressMinikártyához. 9.Számítógépborításánakvisszahelyezése1.Ezutánhúzzamegacsavarokat2. 10.Helyezzevisszaazakkumulátort.Lásd:„Azakkumulátorcseréje“oldalszám:65. 11.Fordítsavisszaaszámítóg (...)

96 Page 96 of Lenovo ThinkPad Edge E530 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkPad Edge E530 Laptop Manual VezetéknélküliWAN-kapcsolathozvalóPCIExpressMinikártyacseréje Mielőttelkezdené,nyomtassakiazutasításokat. VezetéknélküliWAN-kártyatelepítésénekvagycseréjénekelőfeltételei VESZÉL Y! Nedugjaakábeltafalitelefoncsatlakozóba,illetvenehúzzakionnanelektromosviharesetén! VESZÉL Y! Azelektromoshálózaton,atelefonvonalakonéskommunikációskábelekenveszélyes áramerősségekhaladhatnak.Azáramütéselkerüléseérdek (...)

97 Page 97 of Lenovo ThinkPad Edge E530 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkPad Edge E530 Manual 5.Haacsomagazújkártyávalegyüttacsatlakozókeltávolításáraszolgálószerszámotistartalmaz,annak segítségévelválasszaleakábeleketakártyáról.Haacsomagbannincsilyeneszköz,fogjamega csatlakozókatazujjaival,ésóvatosanhúzzakiőket. 6.Vegyekiacsavart1.Akártyaekkorkiugrik.Vegyekiakártyát2. 7.IllesszeazújPCIExpressMinikártyaérintkezősorátamegfelelőcsatlakozóaljzatba1.Hajtsalea kártyát,amíghelyérenempattan.Rögz (...)

98 Page 98 of Lenovo ThinkPad Edge E530 Operation & user’s manual

ThinkPad Edge E530 8.ArajzonláthatómódoncsatlakoztassaazantennakábeleketazújPCIExpressMinikártyához. 9.Számítógépborításánakvisszahelyezése1.Ezutánhúzzamegacsavart2. 10.Helyezzevisszaazakkumulátort.Lásd:„Azakkumulátorcseréje“oldalszám:65. 11.Fordítsavisszaaszámítógépet.Csatlakoztassaahálózatiadaptertésakábeleket. HaaszámítógépePCIExpressHalfMinikártyávalrendelkezik,akkorakártyaakövetkezőkszerint cserélhetőki: (...)

99 Page 99 of Lenovo ThinkPad Edge E530 Operation & user’s manual

ThinkPad Edge E530 4.Lazítsamegacsavart1,majdvegyeleafedelet2. 5.Haacsomagazújkártyávalegyüttacsatlakozókeltávolításáraszolgálószerszámotistartalmaz,annak segítségévelválasszaleakábeleketakártyáról.Haacsomagbannincsilyeneszköz,fogjamega csatlakozókatazujjaival,ésóvatosanhúzzakiőket. 6.Vegyekiacsavart1.Akártyaafémházzalkiugrik.Vegyekiakártyátafémházzal2. 6.fejezet.Azeszközökcseréje81 (...)

100 Page 100 of Lenovo ThinkPad Edge E530 Operation & user’s manual

Lenovo ThinkPad Edge E530 Manual 7.HúzzakiaPCIExpressHalfMinikártyátafémházból. 8.HelyezzebeazújPCIExpressHalfMinikártyátafémházba. 9.IllesszeazújPCIExpressHalfMinikártyaérintkezősorátamegfelelőcsatlakozóaljzatba1.Hajtsalea kártyát,amíghelyérenempattan.Rögzítseakártyátacsavarral2. 82Felhasználóikézikönyv (...)

Related Devices for Lenovo ThinkPad Edge E530